Zamknij informację o ciasteczkach


Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie

Twoje konto

Twoje ustawienia

Zasady ubezpieczania przesyłek wysyłanych na podstawie AWB 080:

Biuro Cargo i Poczty Polskich Linii Lotniczych LOT S.A we współpracy z TUiR Warta S.A. oferuje ubezpieczenie przesyłek towarowych wysyłanych na podstawie AWB 080. Ogólne warunki ubezpieczenia opublikowane są w wydaniu IATA TACT, natomiast warunki szczegółowe są dostępne w Biurze Cargo i Poczty PLL LOT SA.

1. Zgodnie z umową ubezpieczenia TUiR Warta S.A., podstawę do naliczenia składki stanowi wartość przesyłki zadeklarowana przez nadawcę i uwidoczniona na AWB 080 w rubryce „Amount of insurance”.

Stosuje się poniższe stawki (%):

Zasady ubezpieczania przesyłęk

Strefa

1A

1B

1C

2

3

4

1A

0,05

0,06

0,1

 0,18

0,18

0,28

1B

0,05

0,06

0,1

 0,18

0,18

0,28

1C

0,12

0,12

0,12

 0,2

0,2

0,28

2

0,2

0,2

0,2

 0,2

0,25

0,28

3

0,2

0,2

0,2

 0,25

0,25

0,28

4

0,28

0,28

0,28

 0,28

0,28

0,4

Oznaczenie stref:

 • 1A: Polska,
 • 1B: kraje UE,
 • 1C: Pozostałe kraje europejskie z wyjątkiem krajów byłego ZSRR oraz Turcji,
 • 2: USA, Kanada, Meksyk (tylko kontynent),
 • 3: Australia, Nowa Zelandia, Singapur, Japonia, Tajwan, Południowa Korea,
 • 4: Kraje byłego ZSRR, Turcja i pozostałe kraje.

2. Dla niżej określonych ładunków stosuje się indywidualne stawki ubezpieczenia w następującej wysokości:

Wysokości stawek ubezpieczenia dla określonych ładunków

Rodzaj ładunków

Stawka

Samochody, motocykle

Stawka podstawowa ze zwyżką 50%

Mienie przesiedlenia

1,5%

Świeże grzyby

0,39%

Pozostałe ładunki żywnościowe szybko psujące się

0,15%

3. Artykuły nie objęte ogólnymi zasadami ubezpieczenia, podlegające szczegółowym warunkom wyłącznie za zgodą ubezpieczyciela TUiR Warta S.A., to:

 • wartości pieniężne, biżuteria, banderole akcyzy, karty kredytowe i płatnicze,
 • akta, dokumentacji, wzory i prototypy,
 • dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, eksponaty wszelkiego rodzaju,
 • karty pre-paid,
 • żywe zwierzęta,
 • przesyłki przyjęte do spedycji/ przewozu w formie uszkodzonej, zdekompletowanej.

Zasady wyliczenia sumy ubezpieczenia

Zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Biurem Cargo i Poczty PLL LOT S.A. i TUiR Warta S.A., sumę ubezpieczenia wylicza się na podstawie wartości fakturowanej przesyłki, lub:

 • jeśli przesyłka nie ma wartości fakturowej, wg kosztów jej zakupu lub wytworzenia obowiązujących w miejscu nadania, powiększonych o udokumentowane koszty dodatkowe, tj. koszty przewozu, spedycji, składowania i ubezpieczenia
 • w przypadku ruchomości domowych oraz używanych maszyn, urządzeń, samochodów, motocykli - na podstawie rzeczywistej wartości przesyłki powiększonej o udokumentowane koszty dodatkowe, jak wymieniono powyżej.

Maksymalna wartość ubeczpieczenia

Maksymalna zadeklarowana wartość ubezpieczonej przesyłki nie może przekraczać 1 920 000 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty w każdej innej walucie).

Ubezpieczeniem mogą być objęte również przesyłki o wartości większej niż 1 920 000 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty w każdej innej walucie), jednak pod warunkiem:

1. uzyskania pisemnej zgody od PLL LOT S.A. na ubezpieczenie takiej przesyłki (zapytania w tej sprawie należy kierować na adres: cargoreception@lot.pl);

>2. poinformowania o takiej przesyłce PLL LOT S.A. nie później niż dwa dni przed przyjęciem jej do przewozu.

Suma ubezpieczenia wynosi:

 • 500 000 USD - w odniesieniu do jednej przesyłki, tj. rzeczy przyjętych przez Ubezpieczającego do przewozu/ spedycji na podstawie jednego lotniczego listu przewozowego (AWB),
 • 50 000 USD - w odniesieniu do jednej przesyłki zawierającej ładunki żywnościowe szybko psujące się,
 • 20 000 000 zł - w odniesieniu do maksymalnej wartości na jednym środku transportu.

Górna granica odpowiedzialności odszkodowawczej TUiR Warta S.A. z tytułu wszystkich szkód wynikających z jednego zdarzenia wynosi 19 200 000 PLN.

Minimalna skladka

Minimalna kwota składki na ubezpieczenie wynosi 60 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty w każdej obcej walucie).

Franczyza redukcyjna w każdej szkodzie

Franczyza redukcyjna w każdej szkodzie:

 • 200 USD dla ładunków żywnościowych szybko psujących się o wartości do 20 000 USD,
 • 500 USD dla ładunków żywnościowych szybko psujących się o wartości powyżej 20 000 USD,
 • 200 USD dla pozostałych ładunków.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Zgłoszenie przesyłki do ubezpieczenia następuje poprzez zadeklarowanie przez nadawcę chęci zawarcia ubezpieczenia przesyłki w odpowiedniej rubryce lotniczego listu przewozowego (AWB) oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

1.Ubezpieczenie obejmuje okres od chwili odbioru przesyłki przez przewoźnika lotniczego lub osoby działające w jego imieniu w porcie lotniczym nadania do momentu wydania przesyłki przez przewoźnika lotniczego lub osoby działające w jego imieniu w porcie lotniczym przeznaczenia, tj. zgodnie z okresem i trasą wskazaną w lotniczym liście przewozowym AWB (lotnisko - lotnisko).

2.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie etapy przewozu, wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi, międzyskładowaniem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w umowie ubezpieczeniowej z TUiR Warta S.A. zastosowanie mają postanowienia OWU ładunków w transporcie (cargo) z dnia 29.07.2008r.

Zapoznaj się z OWU