Ubezpieczenia przesyłek

Ubezpieczenia przesyłek

Zasady ubezpieczania przesyłek wysyłanych na podstawie AWB 080:

W roku 2003 Biuro Cargo i Poczty Polskich Linii Lotniczych LOT S.A zawarło umowę z TUiR Warta S.A. dotyczącą ubezpieczania przesyłek towarowych wysyłanych na podstawie AWB 080. Ogólne warunki ubezpieczenia opublikowane są w wydaniu TACT Rules, natomiast warunki szczegółowe są dostępne w Biurze Cargo i Poczty PLL LOT SA.


Podstawę do naliczenia składki stanowi wartość przesyłki zadeklarowana przez nadawcę 
i uwidoczniona na AWB. Stosuje się poniższe stawki (%):

AREA   1A  1B  1C  2  3  4
 1A  0,10  0,12  0,15  0,25  0,25   0,35
 1B  0,12  0,15  0,15  0,25  0,25   0,35
 1C  0,15  0,15  0,15  0,25  0,25   0,35
 2  0,25  0,25  0,25  0,15  0,30  0,35
 3  0,25  0,25  0,25  0,30  0,30  0,35
 4  0,25  0,25  0,25  0,35  0,35  0,45

OZNACZENIE STREF:

STREFA 1A:
 Polska

STREFA 1B: kraje UE

STREFA 1C: Pozostałe kraje europejskie z wyjątkiem krajów byłego ZSRR oraz Turcji, Wysp Kanaryjskich

STREFA 2: USA, Kanada, Meksyk (tylko kontynent)

STREFA 3: Australia, Nowa Zelandia, Hongkong, Singapur, Japonia, Tajwan, Południowa Korea

STREFA 4: Kraje byłego ZSRR, Turcja, Wyspy Kanaryjskie i pozostałe kraje.

 

Artykuły nie objęte zasadami ogólnymi, podlegające szczegółowym warunkom to:

 • samochody i motocykle
 • ruchomości domowe
 • towary łatwo psujące się
 • platyna, złoto, srebro,
 • kamienie szlachetne i półszlachetne
 • nośniki danych
 • dzieła sztuki oraz przedmioty mające szczególną wartość kolekcjonerską
 • materiały niebezpieczne
 • żywe zwierzęta


ZASADY WYLICZENIA SUMY UBEZPIECZENIA

Zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Biurem Cargo i Poczty PLL LOT S.A.
i TUiR Warta S.A. agent, który ubezpiecza na życzenie klienta przesyłkę, na dokumencie AWB wpisuje w rubryce Amount of Insurance sumę ubezpieczenia, czyli zadeklarowaną wartość przesyłki.
Sumę ubezpieczenia wylicza się na podstawie wartości fakturowanej przesyłki, lub:

 • jeśli przesyłka nie ma wartości fakturowej, wg kosztów jej zakupu lub wytworzenia obowiązujących w miejscu nadania, powiększonych o udokumentowane koszty dodatkowe, tj. koszty przewozu, spedycji, składowania i ubezpieczenia
   
 •  w przypadku ruchomości domowych oraz używanych maszyn, urządzeń, samochodów, motocykli -  na podstawie rzeczywistej wartości przesyłki powiększonej o udokumentowane koszty dodatkowe, jak wymieniono powyżej.MAKSYMALNA WARTOŚĆ UBEZPIECZENIA

Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki nie może przekraczać 1 920 000 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty w każdej innej walucie).

Ubezpieczeniem mogą być objęte również przesyłki o wartości większej niż 1 920 000 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty w każdej innej walucie), jednak pod warunkiem:
1.      uzyskania pisemnej zgody od PLL LOT S.A. na ubezpieczenie takiej przesyłki (zapytania w tej sprawie należy kierować na adres: cargoreception@lot.pl);
2.      poinformowania o takiej przesyłce PLL LOT S.A. nie później niż dwa dni przed przyjęciem jej do przewozu.

Górna granica odpowiedzialności odszkodowawczej TUiR Warta S.A. z tytułu wszystkich szkód wynikających z jednego zdarzenia wynosi 19 200 000 PLN.


MINIMALNA SKŁADKA 


Minimalna kwota składki na ubezpieczenie wynosi 60 PLN (lub ekwiwalent tej kwoty w każdej obcej walucie)


CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY


Na życzenie Klienta może zostać wystawiony Certyfikat Ubezpieczeniowy, stanowiący  dodatkowe potwierdzenie przyjęcia ubezpieczenia i udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.  Dokument ten wydaje kierownik zmiany PLL LOT S.A. 

Wyciąg z Umowy Ubezpieczenia Przesyłek w Transporcie