Zamknij informację o ciasteczkach


Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie

Twoje konto

Twoje ustawienia

 1. Regulowana niniejszym regulaminem usługa „Bus & Fly” oferowana przez Polskie Linie Lotnicze lot S.A. (dalej, jako „Przewoźnik”) jest dostępna jedynie w przypadku podróży lotniczej rejsami Polskich Linii Lotniczych lotS.A. (w tym rejsów marketingowych Przewoźnika) na trasach międzynarodowych i polega na zawarciu przez Przewoźnika i pasażera dodatkowej usługi przewozu naziemnego, na następujących trasach:
  1. Łódź (Dworzec Autobusowy Łódź Kaliska) – Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
  2. Białystok (Dworzec Autobusowy „Biacomex”) - Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
  3. Lublin (Dworzec Główny PKS) – Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
  4. Radom (Przystanek PKP, ul. Beliny-Prażmowskiego, zatoka przy Poczcie) - Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
  5. Kielce (Dworzec Bus przy Świętokrzyskim Zrzeszeniu Transportu i Usług) - Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
 2. Przewóz naziemny w ramach usługi „Bus & Fly”obsługiwany jest przez wykwalifikowanych kierowców, odpowiednio przygotowanymi i oznakowanymi busami i odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przewozu.
 3. W przypadku rozpoczęcia podróży w ramach usługi „Bus & Fly” busem, pasażer ma obowiązek stawienia się w oznaczonym w bilecie miejscu odjazdu najpóźniej 15 minut przed planowanym odjazdem busa. W przypadku, gdy pierwszy odcinek podróży w ramach usługi „Bus & Fly” wykonywany jest samolotem, pasażer powinien zastosować się do zaleceń określonych w Ogólnych Warunkach Przewozu Pasażerów i Bagażu stosowanych w Polskich Liniach Lotniczych lot S.A. (dalej, jako „OWP”).
 4. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy przed oddaniem do załadowania bagażu i wejścia na pokład busa dokument tożsamości oraz wydruk biletu elektronicznego potwierdzającego wykupienie przez pasażera przewozu z usługą „Bus & Fly” na daną trasę, dzień i godzinę przewozu.
 5. Pasażer zajmuje miejsce w busie, wskazane przez kierowcę. Przewoźnik dołoży starań aby ułatwić podróżowanie osobom chorym, niepełnosprawnym, dzieciom bez opieki oraz kobietom w ciąży. Przyjęcie do przewozu dzieci bez opieki, osób chorych, osób niepełnosprawnych lub kobiet w ciąży może być uzależnione od wcześniejszego uzgodnienia z przewoźnikiem warunków dokonania takiego przewozu, zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe zasady dotyczące przewozu osób, o których mowa w zdaniach poprzedzających można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika www.lot.com.
 6. Przez cały czas przewozu naziemnego pasażer może korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych i komputerów. Pasażerowie przez cały czas podróży transportem naziemnym mogą korzystać bez dodatkowej opłaty z sieci WiFi dostępnej na pokładzie busów. Hasło do sieci WiFi będzie udostępnianie pasażerom przez kierowcę na ich życzenie, zgłoszone przy wejściu do busa.
 7. Kierowca jest odpowiedzialny za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.
 8. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Pasażer ma prawo przewieźć w pomieszczeniach bagażowych bagaż w ilości, wymiarach i wadze, jaką dopuszcza zakupiona przez niego taryfa lotnicza.
 10. Do busa można wziąć jedynie bagaż podręczny, o wymiarach dopuszczonych dla bagażu podręcznego w przewozie lotniczym.
 11. Bagaż ponadwymiarowy (w tym sprzęt sportowy) nie będzie dopuszczony w przewozie naziemnym.
 12. W przewozie naziemnym dopuszczony jest jedynie przewóz małych zwierząt domowych, które, zgodnie z OWP mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej. Zwierzęta te powinny być umieszczone w odpowiednich kontenerach wraz z żywnością oraz zaopatrzone w ważne świadectwa weterynaryjne dotyczące stanu zdrowia i szczepień, zezwolenia na wjazd i inne dokumenty wymagane przez organy państwa, w których ma nastąpić koniec podróży lotniczej oraz organy państw tranzytowych.
 13. Z przewozu wyłączone są: rzeczy niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi podróżny przewożący taki bagaż.
 14. Po zakończeniu przewozu naziemnego pasażer lub kierowca dokonuje wyładunku wszystkich bagaży z luku bagażowego. Pasażer ma obowiązek odebrać cały swój bagaż po jego wyładunku.
 15. W przypadku, gdy przewóz naziemny poprzedza przewóz lotniczy, pasażer ma obowiązek samodzielnie przetransportować odebrany bagaż do miejsca jego odprawy na lotnisku. W przypadku natomiast, gdy przewóz naziemny jest wykonywany po przewozie lotniczym, pasażer ma obowiązek samodzielnego odbioru całego nadanego przed podróżą lotniczą bagażu w wyznaczonym na lotnisku miejscu odbioru bagażu i samodzielnego jego przetransportowania do wyznaczonego na lotnisku miejsca postoju busów „Bus & Fly”.
 16. W przypadku, gdy szkoda w bagażu powstała w przewozie lotniczym i możliwa jest do stwierdzenia po przylocie, a przed wejściem do busa, pasażer obowiązany jest zgłosić reklamację uszkodzenia, opóźnienia lub utraty bagażu przewoźnikowi lotniczemu przed skorzystaniem z usługi „Bus&Fly”.
 17. W razie utraty bagażu w trakcie przewozu naziemnego należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, w celu uzyskania potwierdzenia utraty.
 18. Roszczenia dochodzone w związku z transportem naziemnym w usłudze „Bus&Fly” przedawniają się z upływem roku.
 19. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
  1. datę sporządzenia reklamacji;
  2. nazwę i siedzibę Przewoźnika;
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  6. wykaz załączonych dokumentów;
  7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 20. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.
 21. Reklamację składa się w dowolnym punkcie odprawy Przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez Przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji.
 22. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 18, Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
 23. Reklamacje, pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminu wskazanego w pkt 17 Regulaminu.
 24. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.
 25. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.
  1. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w busie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości. W przypadku nieodebrania bagażu przewoźnik będzie uprawniony do dysponowania bagażem w terminach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności określonych w kodeksie cywilnym.
  2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takie jak:
   1. wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie busa;
   2. wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe i bezpieczne wykonanie przewozu;
   3. zastosowanie się do żądań policji i innych uprawnionych organów;
   4. śmierć lub wypadek na drodze;
   5. akty wandalizmu i terroru;
   6. zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
   7. inne okoliczności niezależne od Przewoźnika.
 26. Na pokładzie busa zabronione jest spożywanie alkoholu oraz przebywanie w nim osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
 27. Zabrania się palenia tytoniu w busach i zażywania substancji odurzających.
 28. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie busów pasażerom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych substancji odurzających.
 29. Zabrania się wyrzucania w czasie jazdy z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
 30. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
 31. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.
 32. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 33. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia busa pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody Przewoźnikowi powstałej z tego tytułu.
 34. Zwroty biletów dokonywane są na zasadach określonych w art. 11 OWP.
 35. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką pasażer poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu busa.
 36. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł pasażer wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania busa, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 37. Za rzeczy, które pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 38. Przewoźnik odpowiada za przewożone przez pasażera rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli pasażer umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
 39. Wysokość odszkodowania należnego od Przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy przewożonych pod nadzorem pasażera oraz umieszczonych w luku bagażowym nie może przewyższać rzeczywistej wartości rzeczy.
 40. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.
 41. W zakresie przewozu naziemnego w ramach usługi „Bus & Fly”, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.) i przepisów wykonawczych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 42. W zakresie przewozu lotniczego, wykonywanego razem z usługą „Bus & Fly” zastosowanie mają zapisy odpowiednich taryf Przewoźnika, OWP oraz odpowiednie przepisy prawa, na które powołują się OWP.