Zamknij informację o ciasteczkach


Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie

Twoje konto

Twoje ustawienia

  • § [Wstęp]
   • Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lot.com przez Polskie Linie Lotnicze lot S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.17 Stycznia 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze nip 522-000-23-34 oraz numerze regon 01005896000000 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).
   • Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
   • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez PLL lot drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
   • Do zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego oraz usług dodatkowych związanych z przewozem lotniczym zastosowanie znajdują Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu, dostępne na stronie internetowej www.lot.com w zakładce pn. „Regulacje” pod linkiem: http://www.lot.com/conditions-of-carriage.
  • § [Definicje]
   • Usługodawca/PLL lot – Polskie Linie Lotnicze lot S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.17 Stycznia 43, (02-146 Warszawa);
   • Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.lot.com, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez PLL lot, a także zawrzeć z Usługodawcą umowę na odległość na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego lub usługi dodatkowe związane z przewozem lotniczym;
   • Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem Strony internetowej, w szczególności w celu korzystania z Usług;
   • Usługi – usługi świadczone przez PLL
lot
    drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, wymienione w § 4 Regulaminu.
  • § [Postanowienia ogólne]
   • Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez Stronę internetową, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.
   • Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkłady lotów oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
   • Z informacji i materiałów, o których mowa w ust. 2 powyżej Usługobiorca może korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. Nie jest w szczególności dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze strony internetowej lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody PLL lot jest zabronione, poza przypadkami gdy takie działania są dopuszczone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
   • Określa się następujący sposób porozumiewania z Usługodawcą: telefonicznie na numer: 801 703 703 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych) lub 22 577 99 52 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych), drogą elektroniczną na adres e-mail: lot_info@lot.pl lub pisemnie (pocztą) na adres: ul. 17 stycznia 43, 02-146 Warszawa.
  • § [Usługi świadczone drogą elektroniczną]
   • PLL lot świadczy następujące Usługi za pośrednictwem Strony internetowej:
    • zawieranie umów przewozu lotniczego, poprzez zakup elektronicznego biletu lotniczego;
    • zawieranie umów na usługi dodatkowe ("Usługi szyte na miarę") w ramach umowy przewozu lotniczego;
    • zawieranie umów na usługę AirKiosk, obejmującą usługi pasażerskie związane z podróżą lotniczą, m.in. takie jak dowóz bagażu na lotnisko, asysta na lotnisku, dojazd na lotnisko lub z lotniska;
    • dostęp do stron internetowych podmiotów trzecich, umożliwiających zawieranie umów na usługi świadczone przez te podmioty;
    • udostępnianie informacji na temat rozkładu lotów PLL lot;
    • informowanie o aktualnych promocjach i ofertach PLL lot;
    • newsletter e-mail;
    • udostępnienie indywidualnego profilu Usługobiorcy na Stronie internetowej.
   • Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL lot S.A." oraz wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej Usługi, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie internetowej oraz zaakceptowania wyżej wymienionych czynności poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację. Dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi są każdorazowo wskazywane przez Usługodawcę na Stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.
   • Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od zarejestrowania się przez Usługobiorcę na Stronie internetowej poprzez założenie przez Usługobiorcę konta. Usługi, których świadczenie wymaga utworzenia przez Usługobiorcę konta zostaną wskazane na Stronie internetowej.
   • Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty. Usługi, których świadczenie jest uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty oraz jej wysokość zostaną wskazane na Stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.
   • Szczegółowe zasady zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte są w Warunkach Zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
   • Szczegółowe zasady zakupu usług dodatkowych dotyczących przewozu lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  • § [Warunki techniczne korzystania z Usług]
   • Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług świadczonych przez PLL lot możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
    • zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java oraz zapewniających obsługę plików cookies.
    • zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,
    • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
   • Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
  • § [Odpowiedzialność]
   • Niedozwolone jest korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług w sposób naruszający przepisy prawa, Regulamin bądź dobre obyczaje.
   • Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, treści o charakterze marketingowych (spam), a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
   • PLL lot ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Usługobiorcy, który:
    • wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
    • narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje;
    • narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź dobre obyczaje.
   • Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami.
  • § [Ochrona danych osobowych i informacja handlowa]
   • Zasady przetwarzania przez PLL lot danych osobowych Usługobiorcy zostały określone w dokumencie „Polityka prywatności”.
   • Usługobiorca może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Polskie Linie Lotnicze lot S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 43, informacji o charakterze reklamowym i handlowym ("informacja handlowa"). Zgoda ta jest udzielana przez Usługobiorcę poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody na stronie www.lot.com. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego.
  • § [Reklamacje]
   • Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez PLL lot należy zgłaszać na adres e-mail: problemy_techniczne@lot.pl lub pocztą na adres: Polskie Linie Lotnicze lot S.A., ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
   • Tylko reklamacje złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.
   • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
    • imię i nazwisko Usługobiorcy,
    • adres zamieszkania i adres do korespondencji Usługobiorcy,
    • adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
    • przedmiot reklamacji,
    • dokładny opis reklamowanej usługi,
    • przyczynę reklamacji.
   • Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.
   • Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą przez PLL lot w przeciągu 28 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
   • O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
   • W przypadku bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz dostępnością Usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail: problemy_techniczne@lot.pl.
  • § [Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległość]
   • Umowa o świadczeniem usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem umów na odległość na zakup elektronicznego biletu lotniczego, usług dodatkowych związanych z przewozem pasażerskim oraz usług AirKiosk, które są zawierane na czas oznaczony na okres realizacji usługi przez PLL lot.
   • Nie określa się minimalnego czasu trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z umowy z PLL lot.
   • W związku z brzemieniem art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta, przy zakupie usług dotyczących pasażerskiego przewozu lotniczego, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a)-c) Regulaminu (zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego, usług dodatkowych dotyczących przewozu lotniczego (usługi szyte na miarę) oraz Usług AirKiosk) Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.
   • Z korzystania z Usług, o których mowa § 4 ust. 1 lit. d)-h) Regulaminu Usługobiorca może zrezygnować w każdym momencie. Z usługi utrzymywania konta Usługobiorcy w ramach Strony internetowej Usługobiorca może zrezygnować poprzez usunięcie konta. W przypadku usługi dostępu do newslettera Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z usługi poprzez link służący do wypisania się z bazy newsletterowej dostępny w każdym newsletterze lot.
  • § [Postanowienia końcowe]
   • Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL lot na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
   • Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
   • Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.lot.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
   • W razie zmiany Regulaminu oraz w przypadku Usługobiorców będących już stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z PLL lot, w szczególności Usługobiorców zarejestrowanych, będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu lub Regulaminu po zmianach, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.
   • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz art. 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 04 LIPCA 2011. "WARUNKI ZAKUPU ELEKTRONICZNEGO BILETU LOTNICZEGO"

   • POSTANOWIENIA OGÓLNE
    • Niniejszy załącznik nr 1 do Regulaminu określa warunki zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego (dalej „Warunki") za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Warunkiem zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego dostępnego za pomocą Strony internetowej jest akceptacja znajdujących się poniżej postanowień (za pomocą odznaczenia pola check box) oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Usługobiorcę połączenia lotniczego oraz Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu dostępnymi pod linkiem: http://www.lot.com/conditions-of-carriage, stanowiącymi integralną część umowy przewozu lotniczego z PLL lot.
   • OBSŁUGA ZAKUPU BILETU ELEKTRONICZNEGO
    • Sprzedawcą oraz wystawcą Elektronicznych Biletów Lotniczych jest Usługodawca.
    • Rezerwacje i transakcje dokonywane są za pośrednictwem Strony internetowej z wykorzystaniem systemu rezerwacji biletów lotniczych Amadeus.
   • DEFINICJE
    • Elektroniczny Bilet Lotniczy (inaczej etix ®, „Elektroniczny Bilet") oznacza bilet generowany i zapisywany w systemie rezerwacyjnym, za pośredniemu Strony internetowej, uprawniający do odbycia danej podróży lotniczej. Bilet Elektroniczny wraz z numerem zamówienia (numerem rezerwacji) jest dostarczany pocztą elektroniczną przez PLL lot do Usługobiorcy na wskazany przez niego podczas dokonywania rezerwacji Elektronicznego Biletu Lotniczego adres e-mail.
   • ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
    • Usługobiorca zobowiązany jest do zakupu i korzystania z Elektronicznego Biletu Lotniczego zgodnie z niniejszymi warunkami, Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu dostępnymi pod linkiem: http://www.lot.com/conditions-of-carriage oraz przepisami prawa.
    • Zakazane jest w szczególności dokonywanie przez Usługobiorcę zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, dokonywania płatności za zakupione Bilety Elektroniczne Lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej, dokonywania przelewu płatności z cudzego konta bankowego, bez zgody jego właściciela lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.
    • W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego może dokonać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
   • REZERWACJA I ZAKUP BILETU
    • Warunkiem dokonania zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego jest prawidłowy przebieg procesu rezerwacji, zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie internetowej w panelu zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego, kompletne wypełnienie danych pasażera oraz akceptację niniejszych Warunków, a także uiszczenie przez Usługobiorcę płatności za Elektroniczny Bilet Lotniczy za pomocą form płatności wskazanych na Stronie internetowej w terminie określonym przez Usługobiorcę na Stronie internetowej.
    • W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą w jakiej podana jest cena Elektronicznego Biletu Lotniczego, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może różnić się od ceny zakupionego Biletu Elektronicznego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku płacącego.
    • Zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Elektroniczny Bilet Lotniczy na rzecz PLL lot.
    • Z chwilą dokonania rezerwacji Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie swojej karty przez system.
    • Podanie błędnych danych karty kredytowej spowoduje odrzucenie transakcji, co wiąże się z przekierowaniem Usługobiorcy do panelu zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego. Płatności przelewem realizowane są automatycznie podczas procesu rezerwacji i zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego poprzez łączenie się ze stroną internetową banku, w którym Usługobiorca posiada konto internetowe.
    • Złożenie zamówienia na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego jest potwierdzane automatycznie generowaną wiadomością e-mail, przesyłaną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
    • Momentem zawarcia umowy na odległość na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego jest moment otrzymania przez Usługodawcę płatności za Elektroniczny Bilet Lotniczy. O otrzymaniu przez Usługodawcę opłaty Usługobiorca jest informowany automatycznie generowaną wiadomością e-mail, przesyłaną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
   • ZWROT BILETU ELEKTRONICZNEGO
    • Usługobiorca ma prawo dokonać zwrotu Elektronicznego Biletu zakupionego za pośrednictwem Strony internetowej, pod warunkiem, że:
     • możliwość zwrotu biletu została przewidziana w taryfie zastosowanej w Elektronicznym Bilecie Lotniczym, a także
     • zwrot Elektronicznego Biletu Lotniczego nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu.
    • Zwrot Elektronicznego Biletu Lotniczego, w przypadku gdy zezwala na to taryfa zastosowana w danym Elektronicznym Bilecie Lotniczym może nastąpić poprzez Call Center lub u agentów PLL lot i w terminie wskazanym w warunkach zastosowanej taryfy.
    • Zwracany Elektroniczny Bilet Lotniczy należy zgłosić pod właściwy numer Call Centre lub u agenta PLL lot, u którego dokonano zakupu biletu. Lista numerów do Call Centre dostępna jest na stronie www.lot.com.
    • W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Usługobiorcy za zwracany Elektroniczny Bilet Lotniczy przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Usługobiorcy lub na rachunek karty kredytowej Usługobiorcy, w terminie do 28 dni od daty otrzymania przez PLL lot przesyłki zawierającej zwrócony Elektroniczny Bilet Lotniczy.  

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 01 KWIETNIA 2014. Warunki usług dodatkowych („Usługi szyte na miarę”) lot

   • Definicje
    • Usługi dodatkowe/ Usługi szyte na miarę lot („Usługi”) – dodatkowe, płatne usługi oferowane przez PLL lot, które pasażer może wykupić wraz z biletem lotniczym.
    • Pasażer o specjalnych potrzebach („PSP”) – osoba wymagająca szczególnych warunków, pomocy i/lub urządzeń wnoszonych na pokład, w szczególności:
     • Osoby niepełnosprawne ruchowo („ONR”) oznaczają osoby, których mobilność podczas korzystania z transportu jest ograniczona ze względu na niepełnosprawność fizyczną (sensoryczną lub lokomotoryczną, trwałą lub tymczasową), niepełnosprawność intelektualną lub upośledzenie umysłowe lub jakąkolwiek inną przyczynę związaną z niepełnosprawnością lub wiekiem, a których sytuacja wymaga odpowiedniej pomocy i dostosowania do jej potrzeb z zakresu usług dostępnych dla wszystkich pasażerów;
     • Niemowlęta – dzieci do lat 2 podróżujące z osobą dorosłą;
     • Dzieci podróżujące samodzielnie („DPS”) – dzieci w wieku 2-12 lat podróżujące bez osoby dorosłej;
     • Pasażer o niestandardowych wymiarach („PNW”) – osoba, która ze względu na swoje wymiary, masę lub wysokość nie może siedzieć na pojedynczym miejscu w kabinie samolotu.
   • Postanowienia ogólne
    • Niniejsze warunki („Warunki usług dodatkowych”) określają zasady korzystania z usług dodatkowych świadczonych przez PPL lot.
    • Niniejsze Warunki usług dodatkowych dotyczą jedynie rejsów międzynarodowych i krajowych obsługiwanych przez PLL lot
    • Usługi można nabyć na podróż obejmującą maksymalnie 4 odcinki, w rozumieniu Ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu dostępnych na stronie internetowej www.lot.com w zakładce pn. „Regulacje” pod linkiem: http://www.lot.com/conditions-of-carriage.
   • Mój Dodatkowy Bagaż
    • Mój dodatkowy bagaż to opłacana z góry Usługa nadbagażu, która umożliwia pasażerom wcześniejsze wykupienie dodatkowej sztuki bagażu w chwili rezerwacji w obniżonej cenie.
    • Wysokość opłat za Usługę Mój dodatkowy bagaż określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Usługa dotyczy wyłącznie jednej dodatkowej sztuki bagażu, który nie przekracza 23 kg i w przypadku którego suma wymiarów długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekracza 158 cm.
    • Usługę Mój Dodatkowy Bagaż Usługobiorca może wykupić najpóźniej 12 godzin przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.
    • W przypadku bagażu przekraczającego wskazane wymiary usługę nadbagażu można wykupić wyłącznie za pośrednictwem Call Centre lot, biura sprzedaży lot lub agentów na 24 godziny przed planowaną podróżą.
    • Obniżka wynosi 20% opłaty regularnej za bagaż, który nie przekracza 23 kg ani 158 cm (suma wymiarów: długość/szerokość/wysokość) dostępnej na stronie http://www.lot.com/nadbagaz.
    • Dla bagażów o wymiarach przekraczających wskazane powyżej wymiary 20 % zniżka nie obowiązuje.
    • Momentem zawarcia umowy na Usługę Mój Dodatkowy Bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.
   • Moje Ulubione Miejsce
    • Jeżeli pasażer nie jest pewny, czy kwalifikuje się jako PSP lub PNW, powinien skontaktować się z Call Centre.
    • Usługa wyboru miejsc umożliwia pasażerom wybór miejsca przed odlotem.
    • Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, usługa Moje Ulubione Miejsce jest odpłata. Wysokość opłat określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Pasażerom należącym do lot Premium Class, lot Business Class lub posiadający status HON i Senator w programie lojalnościowym Miles & More usługa Moje Ulubione Miejsce przysługuje w cenie biletu lotniczego.
    • Usługę Moje Ulubione Miejsce Usługobiorca może wykupić najpóźniej na 24 godziny przed odlotem za pośrednictwem Strony internetowej. Momentem zawarcia umowy na usługę Mój Dodatkowy Bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Miejsca nieprzydzielone w ramach Usługi wyboru miejsc będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich pasażerów po rozpoczęciu odprawy (zwykle 24 godziny przed planowanym odlotem).
    • Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie siedzący na miejscach w rzędach przy wyjściu ewakuacyjnym:
     • nie mogą kwalifikować się jako PSP, PNW ani podróżować ze zwierzętami w kabinie;
     • nie mogą kwalifikować się jako osoby, które ze względu na swój stan mogłyby utrudniać ewakuację innym pasażerom lub wykonywanie obowiązków załodze;
     • powinny mieć ukończone 18 lat, powinny umieć porozumiewać się w języku załogi (polskim lub angielskim), być w ogólnie dobrym stanie fizycznym, posiadać odpowiednią siłę i być w stanie pomóc przy nagłej ewakuacji samolotu w razie potrzeby po odpowiednim instruktażu załogi.
    • Pozostałe warunki dotyczące miejsc:
     • Pasażerowie kwalifikujący się jako PNW powinni zająć miejsca w rzędzie wielomiejscowym (z rozkładanymi podłokietnikami), w razie możliwości w pobliżu wyjścia z samolotu, ale nie w rzędzie ewakuacyjnym.
     • Niemowlęta muszą siedzieć w rzędzie, w którym dostępna jest dodatkowa maska tlenowa.
    • Jeżeli pasażer wybierze rząd przy wyjściu i nie spełnia wymogów związanych z takim miejscem podanych w punkcie 7 i 8 niniejszego rozdziału, wówczas zostanie mu przypisane inne miejsce. W takim przypadku nie należy się zwrot opłaty.
   • Moje Menu Premium
    • Usługa Moje Menu Premium umożliwia pasażerom podróżującym w klasie ekonomicznej na rejsach dalekiego zasięgu podniesienie standardu posiłku z klasy ekonomicznej do klasy ekonomicznej Premium.
    • Usługa obejmuje standardowe posiłki oraz wybrane posiłki specjalne [muzułmańskie, dla diabetyków, bez zawartości laktozy, wegetariańskie (bez produktów nabiałowych), wegańskie, bezglutenowe].
    • Usługę można zamówić najpóźniej 12 godzin przed zaplanowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Usługa Moje Menu Premium jest odpłatna. Wysokość opłat określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Momentem zawarcia umowy na usługę Moje Menu Premium jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Usługa jest ograniczona do 10 zamówień na posiłek na każdy rejs dalekiego zasięgu, a po osiągnięciu tego limitu pasażerowie mogą nie mieć możliwości wykupienia Usługi.
   • Mój Dodatkowy Sprzęt
    • Usługa Mój Dodatkowy Sprzęt umożliwia wykupienie usługi przewozu sprzętu dodatkowego. Sprzęty dostępne w ramach usługi to: sprzęt golfowy, do nurkowania, narciarski, snowboardowy, wędkarski oraz instrumenty muzyczne.
    • Przewóz sprzętu odbywa się w luku bagażowym. W przypadku, gdy Usługobiorca chce przewieźć sprzęt w kabinie pasażerskiej, należy skontaktować się z Call Centre w celu ustalenia możliwości przewozu takiego sprzętu w kabinie pasażerskiej i warunków tego przewozu.
    • Jeżeli przewożony sprzęt nie znajduje się na liście sprzętów objętych usługą należy skontaktować się z Call Centre w celu ustalenia możliwości przewozu takiego sprzętu i warunków tego przewozu.
    • W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu usługi (w liczbie lub w wadze) konieczne będzie poniesienie przez pasażera opłaty za nadbagaż. Opłata za nadbagaż może być uiszczona w Call Centre, biurach własnych lot oraz u agentów, według cennika wskazanego na Stronie internetowej oraz w biurach własnych lot i u agentów lot.
    • Maksymalna waga sprzętu dodatkowego nie może przekraczać 45 kg. Sprzęty cięższe mogą być przewożone jako cargo. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem Biura Cargo lot cargo (+48 22 606 7777).
    • W przypadku przewozu sprzętu o niestandardowych rozmiarach, tj. powyżej 23 kg lub o wymiarach których suma wymiarów wysokość, szerokość i głębokość przekracza 158 cm Usługobiorca każdorazowo powinien skontaktować się z Call Centre w celu potwierdzenia możliwości przewozu takiego sprzętu i warunków takiego przewozu.
    • Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, usługa „Mój Dodatkowy sprzęt” jest odpłatna. Opłaty za sprzęt dodatkowy dostępne są na stronie: http://www.lot.com/sprzet-sportowy i dotyczą podróży w jedną stronę (lot w każdą stronę wymaga uiszczenia oddzielnej opłaty).
    • Jedna sztuka sprzętu dodatkowego może być przewożona bez konieczności ponoszenia opłaty, jeżeli jest ona przewożona w ramach dozwolonego limitu na bagaż rejestrowany.
    • Dla jednego zestawu sprzętu dodatkowego (np. 1 para nart + 1 para butów + kask spakowany osobno) obowiązuje jedna opłata.
    • Usługę można wykupić najpóźniej na 12 godzin przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.
    • Momentem zawarcia umowy na odległość na usługę Mój dodatkowy bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.
   • Bagaż lot Economy Simple
    • Pasażerowie, podróżujący według taryfy niezezwalającej na zabranie bezpłatnego bagażu rejestrowanego, zainteresowani przewozem takiego bagażu mają możliwość skorzystania z Usługi Bagaż lot Economy Simple umożliwiającej zabranie takiego bagażu za dodatkową opłatą, według cennika zamieszczonego na stronie http://www.lot.com/pl/pl/bagaz-rejestrowany.
    • Za drugą i każdą następną sztukę będą obowiązywały stawki jak za regularny nadbagaż.