×
cookies

We use cookies to enhance the service on lot.com. Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.

Privacy and cookies policy for lot.com

Citi regulations

REGULAMIN OFERTY RABATOWEJ NA BILETY LOT DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CITIBANK- LOT

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Oferty Rabatowej dla posiadaczy Kart Kredytowych Citibank-LOT, którzy dokonali zakupu biletów lotniczych za pośrednictwem strony www.lot.com. Organizatorem są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43 (02-146 Warszawa), zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 447 673 700 PLN (opłaconym w całości).

1.1.1. Oferta obowiązuje do odwołania.

II. Definicje

„Bank" - Bank Handlowy w Warszawie S.A. „Karta Kredytowa Citibank-LOT" lub „Karta Kredytowa Citibank World Signia Ultime„ lub „Karta" Karta kredytowa; Karta w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. „LOT" Polskie Linie Lotnicze LOT S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43 (02-146 Warszawa), zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 447 673 700 PLN (opłaconym w całości). „Oferta Rabatowa LOT" oferta rabatów przyznawanych za zakup biletów lotniczych za pośrednictwem strony www.lot.com skierowana do posiadaczy Kart kredytowych Citibank-LOT. „Regulamin" oznacza niniejszy regulamin Oferty Rabatowej na bilety LOT dla posiadaczy Kart Kredytowych Citibank-LOT.

III. Warunki uczestnictwa

3.1 Z Oferty Rabatowej mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które zawarły umowę z Bankiem o korzystanie z Karty Kredytowej Citibank-LOT.
3.2 LOT udzielał będzie przy zakupie oferowanych przez niego Produktów:
3.2.1 3% rabatu od taryfy biletu posiadaczom Karty Kredytowej Citibank-LOT Silver oraz Karty Kredytowej Citibank-LOT Gold Kod promocyjny:

citi3

3.2.2 5% rabatu od taryfy biletu posiadaczom Karty Kredytowej Citibank-LOT Platinum oraz Karty Kredytowej Citibank World Signia Ultime. Kod promocyjny:

citi5

3.3 Rabaty udzielane są Klientom dokonującym zakupu biletów lotniczych sprzedawanych przez LOT za pośrednictwem strony www.lot.com.
3.4 Warunkiem otrzymania Rabatu jest poprawne wpisanie właściwego kodu promocyjnego w polu „Kod promocyjny" na stronie www.lot.com.
3.5 W celu otrzymania Rabatu należy ustawić rynek sprzedaży „Polska" w górnym menu; w przypadku pojawienia się innego rynku sprzedaży powinien być on zmieniony na wyżej wymieniony.
3.6 Rabaty nie dotyczą połączeń wykonywanych przez LOT wspólnie z innymi liniami lotniczym, tzw. code share. Rabat nie naliczy się dla połączeń z przesiadką poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Rabat nalicza się tylko i wyłącznie dla wylotów z portów w Polsce.
3.7 Rabaty nie sumują się z innymi zniżkami oferowanymi na stronie www.lot.com .
3.8 Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie udzielenie rabatu LOT z przyczyn niezależnych od Banku, w szczególności w przypadku:
3.8.1 Nie spełnienia wymogów opisanych w punktach 3.3 - 3.7. 3.8.2 Niedostępność lub inną awarię systemu po stronie LOT.
3.9 Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają postanowieniom Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

IV. Postanowienia końcowe

4.1 Zasady przyznawania Rabatów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.lot.com oraz www.online.citibank.pl.