×
cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka plików cookies dla serwisu LOT.com

Regulamin LOT Upgrade

LOT Upgrade - Warunki Programu

1. Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do oferty („Oferta”) złożonej przez osobę dokonującą upgrad’u („Pasażer”) spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., z siedzibą pod adresem: ul. 17 stycznia 43, 02-146 Warszawa („Linie”), w przedmiocie uzyskania podwyższenia standardu podróży („Upgrade”) z:

  • LOT Economy Class, w której Pasażer nabył pierwotnie bilet na podróż Liniami, do klasy LOT Business Class („Upgrade”),
  • LOT Premium Economy, w której  Pasażer nabył pierwotnie bilet na podróż Liniami, do LOT Business Class  („Upgrade”),
  • LOT Economy Class, w której Pasażer nabył pierwotnie bilet na podróż Liniami, do LOT Premium Economy („Upgrade”).

Oferty można składać wyłącznie w odniesieniu do wybranych lotów obsługiwanych przez Linie, wskazanych przez Linie, pod warunkiem, że Pasażer posiada potwierdzony bilet Linii w klasie ekonomicznej lub LOT Premium Economy na dany lot.

Klasa Klasy rezerwacyjne uprawnione do upgrade'u
LOT Premium Economy P, A, R
LOT Economy Class Y, B, M, E, H, K, Q, T, S, V, W, L, U

2. Osoby składające Ofertę muszą mieć co najmniej 18 lat, jeżeli są obywatelami polskimi, lub być pełnoletnie w świetle przepisów prawa kraju ich obywatelstwa, jeżeli nie są obywatelami polskimi. Jeżeli Oferta zostanie złożona w imieniu innej osoby/osób, uznaje się, że składający posiada umocowanie do działania w ich imieniu i zaciągania zobowiązań wiążących osoby wskazane lub uwzględnione w Ofercie w odniesieniu do niniejszych Warunków.

3. Oferta złożona przez Pasażera w związku z rezerwacją dokonaną w Liniach, zarówno bezpośrednio w Liniach, jak i pośrednio w inny sposób, i przedstawiona Liniom, uprawnia osobę lub osoby wskazane w Ofercie, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, do ubiegania się o Upgrade. Jeżeli rezerwacja dotyczy więcej niż jednego podróżującego, oferta Upgrade’u dotyczy każdego z tych podróżujących. Zaoferowana suma zostanie pomnożona przez liczbę osób, których dotyczy oryginalna rezerwacja. Przed podaniem danych dotyczących karty kredytowej Pasażerowi zostanie przedstawiona łączna kwota należna za Upgrade.

4. Liczba miejsc przeznaczonych do programu LOT Upgrade jest ograniczona według uznania Linii. Linie nie mają obowiązku przyjęcia Oferty Pasażera i nie zapewniają,
że Pasażer uzyska Upgrade. Przyjęcie lub odrzucenie Oferty zależy wyłącznie od decyzji Linii.

5. Pasażer akceptuje, że Oferta jest dostępna do przyjęcia przez Linie w dowolnym czasie przez okres do 48 godzin przed rozkładową godziną wylotu. Złożoną Ofertę można zmodyfikować lub anulować, o ile nie została jeszcze przyjęta przez Linie jednak nie później niż 72 godziny przed rozkladową godziną wylotu. Jeżeli Oferta zostanie zaakceptowana przez Linie, Pasażer zobowiązany jest do zapłaty ostatecznej kwoty zaproponowanej w Ofercie i nie może się już wycofać z Upgrade’u, o ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej.

6. W przypadku gdy Linie odwołają lot i zmienią rezerwacje Pasażera na inny lot, wszelkie Oferty złożone w odniesieniu do pierwotnej rezerwacji mogą zostać przeniesione na nowy lot (nowe loty), każdorazowo pod warunkiem dostępności miejsc w klasie biznes, LOT Premium Economy lub LOT Business Class. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, w wyższej klasie brakuje miejsc do zrealizowania  Upgrade’u Pasażera (o ile pierwotna Oferta Pasażera została przyjęta), wszelkie kwoty zapłacone przez Pasażera za Upgrade zostaną zwrócone na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Upgrade. Jeżeli rezerwacja zostanie zmieniona na lot obsługiwany przez linie lotnicze inne niż  Linie, Linie nie mogą zagwarantować Upgrade’u. W takim przypadku wszelkie kwoty uiszczone przez Państwa na poczet Upgrade’u zostaną zwrócone na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Upgrade zgodnie z powyzszymi zasadami.

7. Linie mogą przyjąć Ofertę w dowolnym czasie od 72 do 48 godzin przed rozkładową godziną wylotu.

Jeżeli Linie przyjmą Ofertę, karta kredytowa Pasażera zostanie obciążona pełną kwotą niezwłocznie po przyjęciu Oferty, a Linie przyznają Upgrade każdemu podróżującemu uwzględnionemu w pierwotnej rezerwacji Pasażera. Łączna naliczona suma będzie uwzględniała wszelkie ewentualne należne z góry podatki i opłaty z tytułu Upgrade’u.  Pasażer otrzyma dwie wiadomości emailowe. W pierwszej Pasażer zostanie poinformowany, że Oferta została przyjęta i że Upgrade został dokonany, a druga wiadomość będzie zawierała nowy bilet elektroniczny. Przyznanego przez Linie Upgrade’u nie można cedować ani przenosić, w całości ani w części, na inną osobę lub lot, o ile art. 6 niniejszych Warunków nie stanowi inaczej.

Jeżeli Linie nie przyjmą Oferty Pasażera, o czym Linie poinformują Pasażera emailowo,  karta kredytowa Pasażera nie zostanie obciążona, Upgrade nie zostanie dokonany a Pasażer zachowa pierwotny bilet bez dodatkowych kosztów.


8. Po przyjęciu Oferty przez Linię nie ma możliwości dokonania zwrotu ani wymiany Upgradu, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

  • Odwołany został lot, na który Oferta Pasażera została przyjęta i na który został przeniesiony do wyższej klasy.
  •  Odwołany został lot, na który Oferta Pasażera została przyjęta i na który został przeniesiony do wyższej klasy, a Linie przebookowały lot na inny, ale do klasy odpowiadającej pierwotnej rezerwacji Pasażera.
  • Oferta Pasażera została przyjęta i Pasażer uzyskał Upgrade, ale nie przyznano Pasażerowi miejsca w wyższej klasie z przyczyn leżących po stronie Linii, w tym między innymi wskutek zmiany typu samolotu, opóźnienia lotu tranzytowego, przez który Pasażer spóźnił się na lot objęty Upgradem, jednak z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Pasażera, w tym między innymi podjęcia przez Pasażera decyzji o zmianie rezerwacji lub spóźnienia się na lot.
  • W przypadku zwrotu, kwota uiszczona z tytułu Upgrade’u zostanie zwrócona na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Upgrade.

9. Zwroty środków na kartę kredytową będą dokonywane w walucie, w której zapłacono za Upgrade.

10. Warunki przewozu dla pierwotnie nabytego przez Pasażera biletu pozostają w mocy i obowiązują nawet wtedy, gdy Oferta została przyjęta i Pasażer uzyskał Upgrade, co obejmuje, między innymi: warunki anulacji i zwrotu biletu, opłaty za zmianę rezerwacji, limity bagażowe i zasady dotyczące naliczania mil.

11. Linie nie gwarantują przydziału konkretnych miejsc Pasażerom, których Oferty zostaną przyjęte i którym przyznano Upgrade.

12. Linie zastrzegają sobie prawo do modyfikacji i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Takie modyfikacje i zmiany nie wpłyną na istotne postanowienia Warunków ani na Oferty, które zostały już przyjęte.

13. Niniejsze Warunki stanowią kompletne i jedyne porozumienie między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia i umowy (pisemne i ustne) dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Linie nie będą archiwizowały ani udostępniały zawartej z Pasażerem umowy.

14. Niewykonanie przez Linie którychkolwiek z przysługujących im praw nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się albo rezygnacja z wykonania któregokolwiek z tych praw w przyszłości, zaś zobowiązania Pasażera w zakresie wykonania tych praw w przyszłości pozostają w pełni ważne i skuteczne.

15. Niniejsze Warunki podlegają przepisom polskiego prawa. Uznaje się, że złożone Oferty dotyczące Upgrade’u podlegają polskiemu prawu.

16. Niniejsze Warunki należy odczytywać łącznie z warunkami przewozu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., które niniejszym zostają one włączone i stanowią element niniejszych Warunków.