Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ  (LICENCJACKĄ/ INŻYNIERSKĄ LUB MAGISTERSKĄ) O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ  LOTNICTWA PASAŻERSKIEGO I TRANSPORTU CARGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT PRZY WSPÓŁUDZIALE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 

§1

 

1. PLL lot ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Tematyka pracy powinna być związana z zakresem działalności PLL LOT oraz strategią rozwoju lotnictwa w Polsce (dalej „Praca Konkursowa”). 

2. Konkurs organizowany jest z okazji jubileuszu „90 LAT PLL LOT”.  

3. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu są Polskie Linie Lotnicze lot S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (02-146 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, nr NIP 522-000-23-34, kapitał zakładowy 62 430 548,32 PLN (opłacony w całości)  zwane w niniejszym regulaminie „Organizatorem” lub „PLL LOT”.

4. Partnerem konkursu jest Politechnika Białostocka  z siedzibą 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A zwana dalej „Partnerem”.

Obszar tematyczny Konkursu obejmuje zagadnienia:  

• determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, 

• modele biznesowe linii lotniczych, 

• nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, 

• sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, 

• wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych,

• nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych - aspekt technologiczny oraz programowy,

• nowoczesne technologie w lotnictwie: awans technologiczny- modyfikowanie systemów, produkcja systemów,

• rola transportu w rozwoju turystyki,

• aspekty finansowe transportu lotnicze,

• prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa.

5. Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.lot.com/pl/pl/konkurs i realizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dostępnym na wyżej wymienionej stronie www.

 

§2

 

1. Celem konkursu jest:

• Zacieśnienie współpracy między LOT-em a środowiskiem naukowym.

• Upowszechnianie wiedzy o działalności LOT-u i budowa wizerunku atrakcyjnego pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów na pracowników.

• Pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych oraz wymiany doświadczeń w zakresie tematyki dotyczącej rozwoju lotnictwa w Polsce.

• Promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów. • Dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych.

2. Konkurs jest organizowany corocznie i skierowany jest do absolwentów studiów I i II stopnia uczelni publicznych i niepublicznych na terenie całej Polski, którzy ukończą studia w roku akademickim ogłoszenia konkursu (pierwsza edycja dotyczy absolwentów roku akademickiego 2019/2020).

3. Do konkursu mogą być zgłaszane Prace Konkursowe napisane w języku polskim i angielskim.

§3

 

1. Zgłoszone do konkursu Prace Konkursowe ocenia powołana przez Organizatora  Kapituła Konkursu.

2. Kryteriami oceny branymi pod uwagę przez Kapitułę Konkursu są: 

a) oryginalność i aktualność podejmowanej tematyki, 

b) zbieżność treści z tematyką lotniczą, 

c) przydatność dla rozwoju biznesu lotniczego, 

d) trafność i poprawność zastosowanych metod badawczych,

e) poziom merytoryczny pracy i jakość przeprowadzonych badań oraz ich analizy,

f) samodzielność i jakość wniosków. 

3. Prace Konkursowe oceniane są anonimowo, a decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. 

 

§4

 

1. Zgłoszenia Pracy Konkursowej dokonuje autor przesyłając Partnerowi konkursu: 

a) egzemplarz Pracy Konkursowej opatrzony nazwiskiem autora i promotora (w wersji papierowej),

b) egzemplarz Pracy Konkursowej w wersji elektronicznej w formacie PDF (na USB) nie zawierający nazwiska autora ani promotora,

c) rekomendację promotora,

d) kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych (licencjackich/inżynierskich, magisterskich) na podstawie zgłaszanej do konkursu, obronionej pracy dyplomowej. 

2. Prace Konkursowe w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem „Konkurs PLL LOT” należy dostarczyć do siedziby Partnera (Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok) pocztą od 10 maja do 15 listopada każdego roku, czyli w przypadku pierwszej edycji konkursu od 10 maja 2020 roku do 15 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

3. Organizator nie zwraca Prac Konkursowych i zobowiązuje się nie wykorzystywać ich do innych celów niż na potrzeby konkursu.

4. Prace Konkursowe i zgłoszenia niespełniające warunków nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

 

§5

 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Zwycięzców Konkursu za najlepszą pracę magisterską: 

a) Za najlepszą pracę magisterską:

I nagroda –  nagroda pieniężna w wysokości 10 000,00 PLN brutto oraz płatny 3 miesięczny staż w PLL LOT oraz voucher wymienialny na dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej dla laureata nagrody i osoby towarzyszącej na wybranej trasie w ramach siatki połączeń regularnych PLL LOT  o łącznej wartości  wynoszącej 5 600,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 1733,16 PLN brutto.

II nagroda – płatny 3 miesięczny staż w PLL LOT oraz voucher wymienialny na dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej dla laureata nagrody i osoby towarzyszącej na wybranej trasie w ramach siatki połączeń regularnych PLL LOT  o łącznej wartości  wynoszącej 5 600,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 622,16 PLN brutto.

III nagroda – płatny 3 miesięczny staż w PLL LOT oraz voucher wymienialny na jeden bilet lotniczy w klasie ekonomicznej dla laureata nagrody na wybranej trasie w ramach siatki

połączeń regularnych PLL lot o łącznej wartości 2 800,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 311,08 PLN brutto.

b) Za najlepszą pracę licencjacką/inżynierską:

I nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 10 000, PLN brutto oraz płatny 3 miesięczny staż w PLL LOT oraz voucher wymienialny na dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej dla laureata nagrody i osoby towarzyszącej na wybranej trasie w ramach siatki połączeń regularnych PLL LOT o łącznej wartości wynoszącej 5 600,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 1733,16 PLN brutto.

II nagroda – płatny 3 miesięczny staż w PLL LOT oraz voucher wymienialny na dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej dla laureata nagrody i osoby towarzyszącej na wybranej trasie w ramach siatki połączeń regularnych PLL LOT  o łącznej wartości  wynoszącej 5 600,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 622,16 PLN brutto.

III nagroda – płatny 3 miesięczny staż w PLL LOT oraz voucher wymienialny na jeden bilet lotniczy w klasie ekonomicznej dla laureata nagrody na wybranej trasie w ramach siatki połączeń regularnych PLL LOT  o łącznej wartości 2 800,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 311,08 PLN brutto

2. Organizator przewiduje następujące nagrody dla promotora najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy licencjackiej/inżynierskiej:

a) Dla promotora pracy magisterskiej, nagrodzonej I nagrodą – voucher wymienialny na dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej dla promotora i osoby towarzyszącej na wybranej trasie w ramach siatki połączeń regularnych PLL LOT o wartości jednego vouchera  wynoszącej do  5 600,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 622,16  PLN brutto.

b) Dla promotora pracy licencjackiej/inżynierskiej, nagrodzonej I nagrodą – voucher wymienialny na dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej dla promotora i osoby towarzyszącej na wybranej trasie w ramach siatki połączeń regularnych PLL LOT  o wartości jednego vouchera  wynoszącej do 5 600,00 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 622,16  PLN brutto.

3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania, na wniosek Kapituły Konkursu, określonych nagród, w sytuacji, gdy zgłoszone Prace Konkursowe nie spełniają kryteriów koniecznych dla przyznania danej nagrody.  

4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

5. Laureat i promotor, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi poniższych informacji: imion i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do doręczeń. Podanie danych powinno nastąpić poprzez wiadomość mailową wysłaną do Organizatora na adres e-mail: konkurs.lot@pb.edu.pl 

6. Wydanie nagród zostanie udokumentowane pisemnymi protokołami odbioru nagród.

7. Zwycięzca Vouchera wymienialnego na bilety lotnicze (dalej: „Voucher na Bilet Nagrodę”) jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad wykorzystania vouchera:

a) Upoważnionym do przelotu jest wyłącznie zwycięzca oraz wskazana przez niego osoba towarzysząca. Voucher na Bilet Nagrodę nie może być przekazany do wykorzystania osobie trzeciej. Dane rezerwacji muszą być zgodne z danymi zwycięzcy i osoby towarzyszącej;

b) PLL LOT ma prawo do zweryfikowania autentyczności Vouchera na Bilet Nagrodę;

c) Voucher na Bilet Nagrodę obejmuje przelot w klasie ekonomicznej na wskazanych  pkt. 1 a, b i c oraz pkt. 2 a i b powyżej trasach PLL lot (z wyłączeniem połączeń code-share);

d) Voucher na Bilet Nagrodę nie może być wykorzystany łącznie z innym voucherem;

e) Voucher na Bilet Nagrodę pokrywa w całości wartość taryfy i opłatę paliwową wraz z podatkiem VAT od biletów oraz opłaty lotniskowe;

f) Voucher na Bilet Nagrodę może być wykorzystany tylko raz i nie może być wymieniony na gotówkę;

g) Voucher na Bilet Nagrodę powinien być zrealizowany do dnia 31.12.2021 r., po tej dacie Voucher na Bilet Nagrodę jest nieważny;

h) W przypadku, gdy zwycięzca Vouchera na Bilet Nagrodę podróżuje z osobą towarzyszącą, bilet osoby towarzyszącej musi być wystawiony w tej samej dacie i na ten sam lot, co bilet zwycięzcy;

i) Zmiany wystawionego biletu (w zakresie kierunku, daty podróży) nie są możliwe. Zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu PLL LOT;

j) Liczba dostępnych miejsc na każdym kierunku jest ograniczona. Może się zdarzyć, że Voucher na Bilet Nagrodę nie będzie możliwy do wykorzystania w wybranej przez Zwycięzcę dacie  z powodów handlowych i zwycięzca będzie w takiej sytuacji zobowiązany do wyboru innej daty lub miejsca podróży, w okresie o którym mowa w lit. g i h;

k) Zwycięzca Vouchera na Bilet Nagrodę i jego osoba towarzysząca są zobowiązani do uzyskania wizy i innych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium państwa celu podróży, jeśli są wymagane;

l) Bilet lotniczy wymieniony za Voucher na Bilet Nagrodę jest bezzwrotny. Zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu PLL LOT;

8. W przypadku jakichkolwiek sporów decyzja PLL LOT jest ostateczna;

9. Wartość wydanych nagród zostanie pomniejszona o należne podatki, do których pobrania przed wydaniem nagrody jest zobowiązany Organizator. Organizator przekaże laureatom i promotorom dodatkową nagrodę pieniężną o wartości podanej w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody wydanej w konkursie. Organizator w momencie wydawania Nagrody pobierze od zwycięskiego laureata/ promotora kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych od wydanych Nagród.

10. Wydanie nagród zostanie udokumentowane pisemnymi protokołami odbioru nagród.

 

§6

 

1. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana przez członków Kapituły Konkursowej do 16 grudnia roku rozstrzygnięcia konkursu, czyli w przypadku pierwszej edycji – do 16 grudnia 2020 roku.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 stycznia 2021 na stronie internetowej Organizatora (www.lot.com/pl/pl/konkurs). Ponadto zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej indywidualnie. Informacje na temat Zwycięzców mogą być wykorzystywane również w trakcie wydarzeń promujących konkurs, w mediach czy na portalach społecznościowych Organizatora.

3. W przypadku organizacji przez PLL LOT Studenckiego Kongresu Lotniczego Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do wzięcia czynnego udziału w Kongresie w zakresie prezentacji zwycięskich prac oraz wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym.

§7

 

1. Przejście majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz przejście prawa własności egzemplarza Pracy Konkursowej na Organizatora nastąpi z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Konkursu przyrzeczonej w niniejszym Konkursie nagrody na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, w której zostaną wskazane pola eksploatacji Pracy Konkursowej. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach do zwycięskiej Pracy Konkursowej, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami, w szczególności zobowiązują się wstąpić w miejsce Organizatora do postępowań toczących się z tego tytułu, a w przypadku braku takiej możliwości, przystąpią po stronie Organizatora do toczących się przeciwko Organizatorowi postępowań. Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów i wydatków oraz należności wynikających z prawomocnych wyroków lub zawartych przez Organizatora ugód, nałożonych kar  i kosztów obrony praw Organizatora (w tym kosztów pomocy prawnej). 

 

§8

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz promotorów prac konkursowych jest PLL LOT. Kontakt z Organizatorem w zakresie przetwarzanych przez niego danych osobowych Uczestników Konkursu jest możliwy pod adresem e-mail iod@lot.pl lub numerem telefonu: 22 606 9796.

Organizator w ramach Konkursu przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) w celu realizacji Konkursu, w tym opublikowania informacji o zwycięzcach – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na przeprowadzeniu Konkursu oraz wyłonieniu zwycięzców;

b) w celu rozliczenia Nagrody - jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzał dane Uczestników aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa;

c) w celu promocji Konkursu oraz kolejnych edycji Konkursu – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. 

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jako osobę, z którą Uczestnicy mogą się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lot.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz promotorów prac konkursowych są przetwarzane przez Partnera konkursu w celach związanych z realizacją tego konkursu na podstawie umowy   Organizatorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Organizatora (np. usługi marketingowe, informatyczne, księgowe) – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem  i tylko zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe Zwycięzców oraz promotorów ich prac konkursowych mogą być dostępne dla operatorów portali społecznościowych Organizatora w zakresie określonym przez właścicieli tych portali. 

4. Dane Uczestników będą przechowywane w celu realizacji Konkursu – przez cały czas trwania Konkursu oraz do momentu wygaśnięcia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie;

5. Jeżeli w związku z wydaniem Nagrody, dane osobowe Uczestnika znajdą się w dokumentacji podatkowej, Organizator będzie je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

6. Uczestnik Konkursu posiada następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem Jego danych osobowych przez Organizatora:

a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora z przyczyn związanych ze  szczególną sytuacją Uczestnika;

b) prawo dostępu do danych osobowych – tj. uzyskania informacji o przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz żądania przekazania przez Organizatora ich kopii; 

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych – przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które dotyczą Uczestnika i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych ; Organizator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych –  przez wskazanie które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Prawa, o których mowa w pkt 8, mogą być realizowane przez kontakt z Organizatorem za pomocą dowolnego środka komunikacji.

8. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

 

§9

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres PLL LOT wskazany w § 1 ust. 1 lit. C. 

2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyduje data nadania przesyłki – stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.  3. Reklamacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego reklamację a także powinna być w nim wskazana przyczyna reklamacji i treść roszczenia.  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres korespondencyjny. 

 

§10

 

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą uzyskać kontaktując się  z Organizatorem lub Partnerem pisząc na adres konkurs.lot@pb.edu.pl. Odpowiedzi udzielane będą  w terminie do 5 dni roboczych. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora www.lot.com w zakładce dotyczącej Konkursu: www.lot.com/pl/pl/konkurs

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.