Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH WYKONYWANIA UMOWY PRZEWOZU
ZAWARTEJ POMIĘDZY PASAŻEREM A PLL LOT S.A.

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie LOTnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komietu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, (PLL LOT S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt:

a) email: iod@LOT.pl

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) wykonywanie praw i obowiązków wynikających
z umowy przewozu zawartej z PLL LOT S.A.

2) przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę PLL LOT S.A., informację
o wprowadzanych na rynek promocjach i usługach, organizowanych wydarzeniach i konkursach oraz ofertach specjalnych  na podstawie Twojej zgody.

3) wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych| na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb pasażerów i użytkowników strony LOT.com)

4) wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych PLL LOT S.A. na podstawie przepisów prawa

5) podejmowanie działań związanych z wykonaniem umowy przewozu, tj. m.in. przechowywanie w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

Wycofywanie zgody:

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wysyłki newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wysyłki newslettera, której dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT

2) partnerom biznesowym PLL LOT S.A., tj. podmiotom świadczącym usługi marketingowe, reklamowe, handlowe.

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

 

W związku z realizacją umowy przewozu Twoje dane osobowe mogą być przekazane, na podstawie art. 45, 46 ust. 2 lit. c, 47 i 49 ust. 1 lit. b RODO, osobom, organom, instytucjom i przewoźnikom, którzy w związku z obowiązującymi przepisami prawa, jak i umowami międzynarodowymi są uprawnieni aby otrzymywać takie informacje, albo gdy przekazanie danych będzie niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych lub odbiorców danych, w tym między innymi dla dopełnienia wymogów imigracyjnych, celnych i innych związanych z przekroczeniem granicy w krajach docelowych.

 

Okres przechowywania:

1) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających
z umowy przewozu – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu

2) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy przewozu (przez czas nieoznaczony, ze względu na brak przedawnienia roszczeń w postępowaniu administracyjnym przed Urzędem LOTnictwa Cywilnego)

3) w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres email – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody

4) w celach statystycznych, analitycznych i raportowych –przez czas realizacji umowy przewozu, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy

5) w celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy

6) w celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Twoje uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PLL LOT S.A.

2)prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych
przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą

3) prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych; PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych
w wypadkach określonych przez prawo

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych  przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania

5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych  przez żądanie przygotowania i przekazania przez PLL LOT S.A. danych osobowych przekazanych przez Ciebie do samego PLL LOT S.A. lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane w związku z wykonywaniem umowy lub na podstawie zgody

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

Profilowanie:

Dzięki podanym przez Ciebie danym w formularzu zapisu na newsletter LOT oraz danych wysyłanych przez przeglądarkę, bazując na wyrażonej przez Ciebie zgodzie na przesyłanie newslettera, możemy przygotować automatyczny dobór oferty najbardziej dopasowanej do twoich preferencji. Odbywa się to w oparciu o profilowanie podanych przez Ciebie danych takich jak lokalizacja, czy parametry techniczne używanego przez Ciebie urządzenia (rozdzielczość, wielkość przeglądarki, itp.). Opisane profilowanie nie wywołuje skutków prawnych.