Ważna Informacja
To ważne: Przed zakupem biletu sprawdź dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. » Sprawdź szczegóły

Instrukcja w sprawie transportu specjalnego materiałów medycznych drogą lotniczą do Polski

 1. Koordynatorem specjalnego transportu materiałów medycznych drogą lotniczą do Polski, w ramach programu „#CargodlaPolski” jest Agencja Rezerw Materiałowych
 2. Materiały medyczne to w szczególności środki ochrony osobistej/indywidualnej, sprzęt i wyposażenie medyczne, produkty lecznicze, wyroby medyczne . Są to środki niezbędne w działaniach podejmowanych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 (koronawirusem). Są one objęte zwolnieniami celnymi i podatkowymi, które zostały określone w Decyzji Komisji (UE) 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. , zwanej dalej "Decyzją Komisji".
 3. Materiały medyczne muszą spełniać wszystkie wymagania jakościowe. Muszą to potwierdzić dokumenty właściwe dla poszczególnych grup towarowych. W szczególności materiały medyczne muszą mieć odpowiednie certyfikaty i świadectwa zgodności CE o ile wymagają tego przepisy obowiązujące na terytorium RP, a także wszystkie dokumenty wymagane przez kraj, z którego planowany jest ich wywóz.
 4. Podmiotem uprawnionym do korzystania z transportu specjalnego  jest każdy, kto sprowadza materiały medyczne na terytorium RP po to, by wykorzystać je do walki z epidemią COVID-19, zwany dalej „podmiotem uprawnionym”. W szczególności są to podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c Decyzji Komisji.
 5. Transport specjalny jest możliwy po spełnieniu następujących warunków:
  1. materiały medyczne są sprowadzane na terytorium RP w celu, o którym mowa w Decyzji Komisji,
  2. podmiot uprawniony, sprowadzający materiały medyczne, zgromadzi i zweryfikuje wszystkie certyfikaty produktów medycznych i ochronnych przeznaczonych do transportu na terytorium RP,
  3. materiały medyczne sprowadzone na terytorium RP zostaną dostarczone do magazynu Instytucji koordynującej, a następnie zagospodarowane/rozdysponowane w ramach centralnego systemu dystrybucji materiałów medycznych  zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia,
  4. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub osoby działającej z jego upoważnienia, wyrazi zgodę na korzystanie z transportu specjalnego,
  5. materiały medyczne zostaną dostarczone do magazynu spedytora/agencji celnej, który wskaże Instytucja koordynująca.
 6. Podmioty uprawnione są zobowiązane wypełnić formularz kontaktowy „Cargo” dostępny na stronie internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., w zakładce #CargodlaPolski. Wypełniony formularz jest jednocześnie wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 5 ppkt 4 Instrukcji.
 7. Podmiot uprawniony podaje w formularzu, wskazanym w pkt 7 Instrukcji, imię i nazwisko osoby do kontaktu podczas realizacji transportu specjalnego, która także będzie autoryzowała w imieniu podmiotu uprawionego czynności związane z obsługą zlecenia.
 8. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. niezwłocznie przekazują do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  informację o wypełnieniu formularza, o którym mowa w pkt 7 Instrukcji, oraz informacje niezbędne do  wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 5 ppkt 4 Instrukcji. 
 9. Zgoda, o której mowa w pkt 5 ppkt 4 Instrukcji, jest przekazywana podmiotowi uprawnionemu, Instytucji koordynującej i Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. 
 10. Podmioty uprawnione są zobowiązane do:
  1. przedstawienia niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących sprowadzanych materiałów medycznych, które pozwolą na ich transport z terytorium innego państwa, w szczególności:
   1. packing listy towarów ze szczegółami teleadresowymi eksporterów, 
   2. wagi i objętości towarów,
   3. daty i godziny dostarczenia oclonego już towaru do agenta handlingowego na lotnisko,
   4. karty charakterystyki MSDS bądź certyfikatów niezależnych instytutów potwierdzających, że ewentualne towary zawierające baterie są sprawdzone na okoliczność bezpieczeństwa w transporcie. 
  2. uregulowania wszelkich wymaganych opłat,
  3. udzielania, na każde żądanie agencji celnej/spedytora wskazanego przez Instytucję koordynującą, pomocy w sporządzaniu dokumentacji związanej z procedurami wywozowymi. 
 11. Szczegółowe informacje dotyczące transportu specjalnego, w tym w szczególności te o dokumentach i danych, które podmioty uprawnione są zobowiązane przekazać, aby móc skorzystać z tego transportu, są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.na infolinii o numerze 22 606 77 76