Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dla potencjalnych partnerów biznesowych PLL LOT

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, (PLL LOT S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt:

a) email: iod@lot.pl

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przetwarzamy twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Kontakt w celu nawiązania relacji biznesowej | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)

2) Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z PLL LOT S.A., w tym kontaktowanie się z Tobą jako przedstawicielem strony umowy |art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer telefonu, dział, stanowisko, nazwa firmy

3) Podejmowanie działań związanych z umową (archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna, raportowanie) |art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymanie odpowiedniej jakości usług oraz dbałość o utrzymanie relacji biznesowych)

Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer telefonu, dział, stanowisko

4) Wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych PLL LOT S.A. |art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer telefonu, dział, stanowisko, nazwa firmy

5) Kontakt w celu badania satysfakcji kontrahentów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych kontrahentów ze współpracy | art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług i relacji biznesowych)

Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer telefonu, dział, stanowisko

6) Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu | art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer telefonu, dział, stanowisko, nazwa firmy

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT.

2) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom PLL LOT S.A.,

3) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PLL LOT S.A. (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

 

Stosowany skrót:

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z faktem współpracy PLL LOT S.A. z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: Białoruś, Chiny, Cypr, Gruzja, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Korea Południowa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, PLL LOT S.A. stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie PLL LOT S.A. (do wglądu).

Okres przechowywania:

1) W celu wykonania praw i obowiązków wynikających
z zawartej umowy– do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 6 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

2) W celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów – (nie dłużej niż 6 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

3) W celu archiwizacji dokumentów - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 6 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

4) W celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.

5) W celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6) W celach rachunkowych  - 5 lat (czas przechowywania ksiąg rachunkowych).

Twoje uprawnienia:

 

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PLL LOT S.A.

2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych
(art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą

3) żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO); PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych
w wypadkach określonych przez prawo

4) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania

5) do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez PLL LOT S.A. danych osobowych przekazanych przez Ciebie do samego PLL LOT S.A. lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie niniejszej aplikacji lub osobnej zgody

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do:

a) wykonania umowy;

b) podejmowania działań w celu zawarcia umowy i rozwoju relacji biznesowej.

Profilowanie danych:

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.