Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

I. DEFINICJE

WYDAWCA - Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (02-146 Warszawa), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, nr NIP 522-000-23-34, kapitał zakładowy 62 430 548,32 PLN (opłacony w całości);

BON PODRÓŻNY LOT – bon towarowy, który stanowi formę wypłaty odszkodowania z tytułu Nieregularności w Przewozie Lotniczym wydawany Uprawnionemu wyłącznie w formie elektronicznej, jako unikatowy kod alfanumeryczny składający się z 10 znaków, uprawniający Użytkownika do jego realizacji przy zakupie Usług Wydawcy za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy - www.lot.com;

UŻYTKOWNIK – każdorazowy posiadacz Bonu Podróżnego LOT, który dokonuje zakupu Usług Wydawcy przy użyciu Bonu Podróżnego LOT na stronie internetowej Wydawcy - www.lot.com,

UPRAWNIONY – pasażer , który otrzymuje Bon Podróżny LOT w ramach rekompensaty z tytułu Nieregularności w Przewozie Lotniczym;

NIEREGULARNOŚCI W PRZEWOZIE LOTNICZYM – zakłócenia w przewozie lotniczym w postaci odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91;

USŁUGI – oferowane na stronie internetowej Wydawcy www.lot.com bilety lotnicze na połączenia własne PLL LOT S.A. oraz oferowane w ramach rezerwacji biletu lotniczego usługi dodatkowe, z wyjątkiem usługi „Moje Ubezpieczenie Podróżne” w przypadku, gdy ich zakup następuje jednocześnie z zakupem biletu lotniczego;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Bonu Podróżnego LOT, określający zasady wydania i korzystania z Bonu Podróżnego LOT;

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU PLL LOT S.A. - Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu stosowane w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. wydane na podstawie art. 205 ust. 2a ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (dz.u.02.130.1112), w oparciu, o które realizowane są Usługi;

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.    Wydawca zobowiązuje się do wydania  Uprawnionemu Bonu Podróżnego LOT oraz do jego realizacji w przypadku, gdy Uprawniony zgłaszając reklamację z tytułu Nieregularności w Przewozie Lotniczym wybierze taką formę rekompensaty a Uprawniony zobowiązuje się do przekazania Wydawcy danych niezbędnych do przekazania Bonu Podróżnego LOT.

2.2.    Wydanie Bonu Podróżnego LOT Uprawnionemu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury po wykonaniu Usług opiewającą na wartość odszkodowania z tytułu Nieregularności w Przewozie Lotniczym powiększoną o wartość opłaconą kartą kredytową.

2.3.     Bon Podróżny LOT zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Bon Podróżny LOT został wydany. Okres ważności Bonu Podróżnego LOT nie może zostać przedłużony.

2.4.     Bon Podróżny LOT nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

2.5.     Bon Podróżny LOT nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.

2.6.      Bon Podróżny LOT może być wykorzystany do zakupu Usług Wydawcy oferowanych wyłącznie na stronie internetowej Wydawcy - www.lot.com.

2.7.      Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Bonu Podróżnego LOT, jego utratę lub udostępnienie osobom trzecim (innym niż Użytkownik czy Uprawniony).

2.8.   Uprawniony jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu udostępnia Bon Podróżny LOT o treści niniejszego Regulaminu a w szczególnie  pkt. 2.3 i Rozdz. III, IV i V Regulaminu.

 

III. WYKORZYSTANIE BONU PODRÓŻNEGO LOT

3.1         Realizacja Bonu Podróżnego LOT przez Użytkownika następuje poprzez wpisanie w odpowiednim polu kodu podanego na Bonie Podróżnym LOT w ostatnim kroku procesu rezerwacji biletu lotniczego na stronie www.lot.com.

3.2         W przypadku, gdy łączna cena Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podróżnego LOT przekracza wartość Bonu Podróżnego LOT, Użytkownik jest zobowiązany do dopłaty różnicy wynikającej z łącznej ceny Usług oraz wartości Bonu Podróżnego LOT. Dopłata może być zrealizowana wyłącznie przy użyciu karty kredytowej.

3.3         W przypadku, gdy łączna cena Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podróżnego LOT jest niższa niż wartość Bonu Podróżnego LOT, Użytkownik nie otrzyma zwrotu różnicy.

3.4         Bon Podróżny LOT uprawnia Użytkownika do jednorazowych zakupów z jego wykorzystaniem.

3.5         Bon Podróżny LOT nie łączy się z kodami promocyjnymi Wydawcy.

3.6         Bon Podróżny LOT umożliwia opłacenie Usług wyłącznie w tej samej walucie, na którą został wystawiony.

 

IV. ZWROTY

4.1         Usługi nabyte z wykorzystaniem Bonu Podróżnego LOT podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą polityką zwrotów określoną w Ogólnych Warunkach Przewozu Pasażerów i Bagażu PLL LOT S.A. oraz w warunkach taryfy, w której Użytkownik zakupił bilet lotniczy z wykorzystaniem Bonu Podróżnego LOT.

4.2         W przypadku dokonania zwrotu Usług zakupionych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podróżnego LOT, Użytkownikowi zostanie wydany nowy Bon Podróżny LOT o wartości odpowiadającej wartości niewykorzystanej Usługi/Usług. Nowy Bon Podróżny LOT będzie ważny przez okres 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym Bon został wydany.

4.3         Nowy Bon Podróżny LOT zostanie przesłany na adres mailowy Użytkownika wskazany podczas wypełniania formularza na stronie www.lot.com w procesie obsługi reklamacji.

V. REKLAMACJE 

5.1         Wszelkie reklamacje związane z Bonami Podróżnymi LOT, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

5.2         Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Wydawcy wskazany w Rozdziale I niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Sekcja Reklamacji Pasażerskich” lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Wydawcy www.lot.com/pl/pl/formularz-kontaktowy.

5.3         W reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Użytkownika, adres mailowy, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1         Uprawniony wraz z otrzymaniem Bonu Podróżnego LOT oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

6.2         Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy obowiązującego prawa dotyczące bonów towarowych.

6.3         Treść niniejszego Regulaminu została udostępniona na stronie internetowej Wydawcy - www.lot.com w zakładce Regulacje.

6.4         Oferowanie przez Uprawnionego lub Użytkownika Bonów Podróżnych LOT w celu ich dalszej odsprzedaży w szczególności na aukcjach internetowych lub na innych platformach internetowych jest działaniem zabronionym i sprzecznym z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku powzięcia przez Wydawcę informacji, iż Bon Podróżny LOT został uzyskany w wyniku działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem ma prawo do odmowy jej realizacji.

6.5         Do wykonywania Usług zakupionych przy użyciu Bonu Podróżnego LOT zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu PLL LOT S.A.

6.6         Wydawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia udostępnienia zmienionej treści Regulaminu na stronie www.lot.com. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa Uprawnionych i Użytkowników nabyte przed datą wprowadzenia tych zmian.