Informacja o przetwarzaniu przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. danych osobowych osób w związku z reklamacjami pasażerskimi

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych, w zakresie wskazanym poniżej, jest spółka POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 („LOT”).

Inspektor Danych Osobowych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której można się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt:

a) email: iod@lot.pl

b) pisemnie na adres siedziby LOT, wskazany w sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

1) celu przeprowadzenia procedury reklamacji pasażerskiej w transporcie lotniczym w związku z wykonywaniem umowy przewozu oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa;

2) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

Kategorie odbiorców:

Dane osobowe osób składających reklamacje pasażerskie mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z LOT, tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT,

2) podmiotom stowarzyszonym w sojuszu Star Alliance – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji procedury reklamacyjnej realizowanej w ramach grupy Star Alliance,

3) instytucjom finansowym, w razie uwzględnienia reklamacji i przyznania pasażerowi określonej sumy pieniężnej – w zakresie realizacji procedury przekazania środków pasażerowi,

4) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz LOT, m.in. usługi pośrednictwa (również pośrednicy działający w imieniu LOT na lotniskach), usługi księgowe, prawne, kurierskie, biurom podróży – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług,

5) instytucjom ubezpieczeniowym – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozpoznania reklamacji.

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

 

Dane osobowe pasażera mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG na podstawie standardowych klauzul przyjętych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania:

1) W celu przeprowadzenia procedury reklamacji pasażerskiej w transporcie lotniczym oraz w celu przeprowadzenia postępowania cywilnego lub administracyjnego – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy przewozu lub upływu terminu przedawnienia roszczeń.

2) Wcelu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy przewozu lub upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Uprawnienia osoby korzystającej z usług dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

 

 

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, tj. uzyskania od PLL LOT S.A. informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,

2) prawo żądania sprostowania Twoich danych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,

3) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez przepisy prawa,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych przez żądanie przygotowania i przekazania przez PLL lot S.A. Twoich danych osobowych do Ciebie lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie wskazanej w niniejszej informacji zgody,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie PLL LOT S.A., z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).