Załącznik nr 1: Warunki zakupu elektronicznego biletu lotniczego

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 4 lipca 2011 "Warunki zakupu elektronicznego biletu lotniczego"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy załącznik nr 1 do Regulaminu określa warunki zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego (dalej „Warunki") za pośrednictwem Strony internetowej.

2. Warunkiem zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego dostępnego za pomocą Strony internetowej jest akceptacja znajdujących się poniżej postanowień (za pomocą odznaczenia pola check box) oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Usługobiorcę połączenia lotniczego oraz Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu dostępnymi pod linkiem: Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu, stanowiącymi integralną część umowy przewozu lotniczego z PLL LOT.

 

OBSŁUGA ZAKUPU BILETU ELEKTRONICZNEGO

1. Sprzedawcą oraz wystawcą Elektronicznych Biletów Lotniczych jest Usługodawca.

2. Rezerwacje i transakcje dokonywane są za pośrednictwem Strony internetowej z wykorzystaniem systemu rezerwacji biletów lotniczych Amadeus.

 

DEFINICJE

Elektroniczny Bilet Lotniczy (inaczej etix ®, „Elektroniczny Bilet") oznacza bilet generowany i zapisywany w systemie rezerwacyjnym, za pośrednictwem Strony internetowej, uprawniający do odbycia danej podróży lotniczej. Bilet Elektroniczny wraz z numerem zamówienia (numerem rezerwacji) jest dostarczany pocztą elektroniczną przez PLL LOT do Usługobiorcy na wskazany przez niego podczas dokonywania rezerwacji Elektronicznego Biletu Lotniczego adres e-mail.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zakupu i korzystania z Elektronicznego Biletu Lotniczego zgodnie z niniejszymi warunkami, Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu dostępnymi pod linkiem: Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu oraz przepisami prawa.

2. Zakazane jest w szczególności dokonywanie przez Usługobiorcę zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, dokonywania płatności za zakupione Bilety Elektroniczne Lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej, dokonywania przelewu płatności z cudzego konta bankowego, bez zgody jego właściciela lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.

3. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego może dokonać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


REZERWACJA I ZAKUP BILETU

1. Warunkiem dokonania zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego jest prawidłowy przebieg procesu rezerwacji, zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie internetowej w panelu zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego, kompletne wypełnienie danych pasażera oraz akceptację niniejszych Warunków, a także uiszczenie przez Usługobiorcę płatności za Elektroniczny Bilet Lotniczy za pomocą form płatności wskazanych na Stronie internetowej w terminie określonym przez Usługobiorcę na Stronie internetowej.

2. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą w jakiej podana jest cena Elektronicznego Biletu Lotniczego, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może różnić się od ceny zakupionego Biletu Elektronicznego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku Usługobiorcy.

3. Zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Elektroniczny Bilet Lotniczy na rzecz PLL LOT.

4. Z chwilą dokonania rezerwacji Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie swojej karty przez system.

5. Podanie błędnych danych karty kredytowej spowoduje odrzucenie transakcji, co wiąże się z przekierowaniem Usługobiorcy do panelu zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego. Płatności przelewem realizowane są automatycznie podczas procesu rezerwacji i zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego poprzez łączenie się ze stroną internetową banku, w którym Usługobiorca posiada konto internetowe.

6. W przypadku, gdy podczas procesu rezerwacyjnego wystąpi problem związany z odrzuceniem płatności, a Usługobiorca otrzyma komunikat informujący go o możliwości skorzystania z opcji „Zachowaj rezerwację”, możliwe będzie jej zatrzymanie i opłacenie w terminie do 3 godzin od chwili zatwierdzenia. W przypadku ponownego wystąpienia problemu związanego z przeprocesowaniem płatności, opcja „Zachowaj rezerwację” nie będzie dostępna.

7. Złożenie zamówienia na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego jest potwierdzane automatycznie generowaną wiadomością e-mail, przesyłaną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.

8. Momentem zawarcia umowy na odległość na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego jest moment otrzymania przez Usługodawcę płatności za Elektroniczny Bilet Lotniczy. O otrzymaniu przez Usługodawcę opłaty Usługobiorca jest informowany automatycznie generowaną wiadomością e-mail, przesyłaną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.


ZWROT BILETU ELEKTRONICZNEGO

1. Usługobiorca ma prawo dokonać zwrotu Elektronicznego Biletu zakupionego za pośrednictwem Strony internetowej, pod warunkiem, że:

a) możliwość zwrotu biletu została przewidziana w taryfie zastosowanej w Elektronicznym Bilecie Lotniczym, a także

b) zwrot Elektronicznego Biletu Lotniczego nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu.

2. Zwrot Elektronicznego Biletu Lotniczego, w przypadku gdy zezwala na to taryfa zastosowana w danym Elektronicznym Bilecie Lotniczym może nastąpić poprzez Call Center lub u agentów PLL LOT i w terminie wskazanym w warunkach zastosowanej taryfy.

3. Zwracany Elektroniczny Bilet Lotniczy należy zgłosić pod właściwy numer Call Centre lub u agenta PLL LOT, u którego dokonano zakupu biletu. Lista numerów do Call Centre dostępna jest na stronie www.lot.com.

4. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Usługobiorcy za zwracany Elektroniczny Bilet Lotniczy przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Usługobiorcy lub na rachunek karty kredytowej Usługobiorcy, w terminie do 28 dni od daty otrzymania przez PLL LOT przesyłki zawierającej zwrócony Elektroniczny Bilet Lotniczy.  

5. W przypadku okoliczności uniemożliwiających zwrot należnej kwoty w formie, w której usługa została opłacona, PLL LOT zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu w formie gotówkowej bądź po uzgodnieniu z Usługobiorcą- innej formie stosowanej przez PLL LOT.  

6. Okolicznościami uniemożliwiającymi zwrot należnej kwoty w formie, w jakiej usługa została zakupiona mogą być:

a) przekroczenie terminu dokonania zwrotu, zastrzeżonego przez dostawcę systemu płatności

b)  zamknięcie rachunku użytkownika

c)   wygaśniecie terminu ważności karty.

ZAKUP BILETU ELEKTRONICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM MIL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MILES & MORE

1. Usługobiorca, który jest uczestnikiem programu lojalnościowego Miles & More na rynku polskim i zgromadził co najmniej 3000 mil ma możliwość uregulowania części ceny za bilet elektroniczny przy pomocy mil zgromadzonych w programie lojalnościowym Miles & More.

2. Wykorzystanie mil Miles & More w celu uregulowania ceny biletu elektronicznego dotyczy wyłącznie części ceny biletu elektronicznego w zakresie całości lub części wartości taryfy. Informacja o tym, w jakim zakresie wartość taryfy może być uregulowana milami Miles & More będzie podana w procesie rezerwacyjnym dotyczącym zakupu danego biletu elektronicznego. Wykorzystanie mil Miles & More  w celu uregulowania ceny biletu elektronicznego może być zrealizowane wyłącznie w procesie rezerwacji biletu elektronicznego, z wyłączeniem procesu zarządzania Rezerwacją.

3. Uregulowanie części ceny za bilet elektroniczny milami Miles & More jest możliwe wyłącznie przy płatności pozostałej części ceny biletu elektronicznego kartą płatniczą.

4. W celu skorzystania z możliwości uregulowania części ceny za bilet elektroniczny milami Miles & More Usługobiorca, który jest uczestnikiem programu lojalnościowego Miles & More w procesie rezerwacyjnym zostanie poproszony o zalogowanie się na swoje konto w programie Miles & More gdzie powinien podać swój numer karty lojalnościowej programu Miles & More oraz PIN.

5. Minimalna liczba mil, jaką Usługobiorca, będący uczestnikiem programu lojalnościowego Miles & More na rynku polskim może przeznaczyć na uregulowanie części ceny biletu elektronicznego w zakresie taryfy wynosi 3000 mil.

6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 powyżej, Usługobiorca, będący uczestnikiem programu lojalnościowego Miles & More na rynku polskim każdorazowo samodzielnie decyduje, jaka liczba mil zostanie przeznaczona na uregulowanie części ceny biletu elektronicznego w zakresie taryfy. W tym celu w procesie rezerwacyjnym zostanie udostępniony mechanizm umożliwiający skonfigurowanie liczby mil przeznaczonej do wykorzystania wraz ze wskazaniem wartości koniecznej do opłacenia kartą płatniczą. W przypadku, gdy rezerwacja obejmuje więcej niż jeden bilet lotniczy, wykorzystane mile Miles & More pomniejszą cenę w zakresie taryfy części lub wszystkich biletów lotniczych w ramach rezerwacji.

7. Skorzystanie przez Usługobiorcę, będącego uczestnikiem programu lojalnościowego Miles & More na rynku polskim z możliwości wykorzystania mil Miles & More  na uregulowanie części ceny za bilet elektroniczny  jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę jako uczestnika programu lojalnościowego Miles & More zgody na wykorzystanie mil na płatność za bilet elektroniczny.

8. W przypadku, gdy okaże się, że transakcja płatnicza za bilet elektroniczny z wykorzystaniem mil Miles & Mores nie powiodła się, wykorzystane mile Miles & More zostaną zwrócone na konto Usługobiorcy będącego uczestnikiem programu lojalnościowego Miles & More w programie lojalnościowym Miles & More.

9. W przypadku zwrotu przez Usługobiorcę biletu elektronicznego zakupionego z wykorzystaniem mil programu Miles & More, mile Miles & More wykorzystane na pokrycie części ceny zwracanego biletu elektronicznego zostaną zwrócone na konto Usługobiorcy w programie lojalnościowym Miles & More. W przypadku, gdy zwrot biletu elektronicznego następuje za opłatą za zwrot biletu i wartość tej opłaty nie będzie mogła być potrącona w całości z wartości taryfy opłaconej kartą płatniczą, pozostała część opłaty zostanie potrącona z wartości mil Miles & More przeznaczonych do pokrycia wartości taryfy. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia części  ZWROT BILETU ELEKTRONICZNEGO niniejszego Załącznika nr 1.

10. Możliwość uregulowania części ceny za bilet elektroniczny milami Miles & More jest dostępna w przypadku zakupu biletów elektronicznych na określone rodzaje połączeń lotniczych. Informacja o wyłączeniu możliwości skorzystania z formy płatności  za bilet elektroniczny na dane połączenie milami Miles & More zostanie każdorazowo podana w procesie rezerwacyjnym dotyczącym zakupu biletu elektronicznego na dane połączenie.

11. PLL LOT zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia możliwości wykorzystania mil Miles & More na uregulowanie części ceny za bilety elektroniczne. Informacja o czasowym zawieszeniu wykorzystania mil Miles & More na płatność za bilet elektroniczny zostanie podana do wiadomości uczestników programu lojalnościowego Miles & More.