Wsparcie korporacyjne

Biuro Strategii

Biuro Strategii

Biuro Strategii zajmuje się tworzeniem i monitoringiem strategii Spółki, a także projektami mającymi duży wpływ na jej realizację. Za szczególne obszary zostały uznane: regulacje oraz zarządzanie flotą samolotów. Dyrektor Biura Strategii raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu.

Biuro Strategii dzieli się na trzy Działy:

  • Dział Strategii zajmuje się analizą uwarunkowań strategicznych, przygotowaniem i bieżącym monitoringiem strategii Spółki, a także serią projektów uznanych przez Zarząd Spółki za strategiczne. Przedstawiciele Działu angażują się m.in. w projekty związane z wejściem LOT-u w struktury Polskiej Grupy Lotniczej, Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz nowymi technologiami, które mają szansę zrewolucjonizować sektor mobility w najbliższych dekadach. Musi również rozumieć złożoność wewnętrznych procesów i operacji lotniczych tak, by strategia Spółki pozostawała w ścisłym związku z możliwościami jej implementacji oraz zmieniającymi się dynamicznie uwarunkowaniami zewnętrznymi.
  • Dział Relacji Zewnętrznych i Regulacji  zajmuje się nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami (np. IATA, AIRE, BARIP) oraz organami władzy ustawodawczej i wykonawczej (ministerstwa, Sejm, Parlament Europejski, Komisja Europejska, ambasady). Eksperci Działu zajmują się m.in. analizą planowanych zmian w przepisach i ich wpływu na realizację strategii Spółki. W sytuacji, gdy dany przepis lub regulacja mogłyby mieć niekorzystny wpływ na Spółkę, eksperci Działu  starają się zainteresować problemem odpowiednie władze, m.in. przekazać stanowisko Spółki organizacjom, których członkiem pozostaje LOT.
  • Dział Strategii Floty  odpowiada za zapewnienie dostępności kluczowych aktywów Spółki niezbędnych do podstawowej działalności – czyli samolotów. Negocjują warte setki milionów PLN, wieloletnie kontrakty leasingu finansowego i operacyjnego, analizują i wybierają konfigurację zamawianych samolotów, biorą udział w procedurach odbioru maszyn bezpośrednio od producentów oraz utrzymują relacje z leasingodawcami w celu ciągłego monitoringu światowego rynku i dostępności samolotów. Ze względu na dużą kapitałochłonność oraz długi (często ponad 10-letni) czas trwania umów leasingowych, każdy detal (np. każdy kilogram dodatkowego obciążenia) oraz każdy zapis w kontrakcie ma kluczowe znaczenie w kontekście kosztów operacji lotniczych przez wiele lat.

Dział HR Biznes Partnerów

W dziale HR Biznes Partnerów zajmujemy się selekcją oraz rekrutacją najlepszych profesjonalistów oraz rozwojem pracowników. W ramach działań rozwojowych przeprowadzamy złożone procedury awansowe, oceny roczne, jesteśmy wsparciem dla Biznesu oraz dla każdego pracownika LOT-u. Promujemy naszą firmę na targach studenckich i targach pracy. Współpracujemy z Enactusem i szkołami wyższymi aby być na bieżąco ze światem uniwersyteckim.

HR

Biuro Komunikacji Korporacyjnej

Biuro Komunikacji Korporacyjnej

Zadaniem Biura Komunikacji Korporacyjnej jest ochrona reputacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku Polskich Linii Lotniczych LOT.

Wszystkie działania Biura mają na celu wsparcie realizacji misji i celów strategicznych LOT-u poprzez organizację procesu komunikacji pomiędzy LOT-em, naszymi Klientami, Pracownikami, środkami masowego przekazu, partnerami społecznymi, organizacjami branżowymi, instytucjami.

W ramach naszego Biura pracujemy w zespołach: Biura Prasowego, Sponsoringu i Komunikacji Wewnętrznej.