Kadry, Płace, Ubezpieczenia

Dział Kadr, Płac, Ubezpieczeń 

Do zadań Działu należy m.in. nawiązywanie stosunków pracy w ramach umowy o pracę z Pracownikami PLL LOT S.A., prowadzenie indywidualnej obsługi Pracowników w zakresie: prowadzenia akt osobowych, awansowania i zmiany wynagrodzeń Pracowników, przenoszenia Pracowników i zmiany ich przypisania organizacyjnego, ewidencji urlopów długoterminowych (bezpłatnych wychowawczych), świadczeń rehabilitacyjnych, emerytur, rent, wydawanie i aktualizacja dokumentów kadrowych (zaświadczeń w ramach stosunku pracy, legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych, zaświadczeń dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych, przesyłanie odpowiedzi i udzielanie informacji dla instytucji państwowych, komornika, policji, ZUS); archiwizacja dokumentów kadrowych (zgodnie z zapisami Ustawy). Prowadzenie obsługi Pracowników PLL LOT S.A. w zakresie pakietów ubezpieczeniowych i usług medycznych. Sporządzanie i rozliczanie list płac dla Pracowników, Pracowników skierowanych i zleceniobiorców. Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, Współpraca z ZUS. Administrowanie ubezpieczeniami inwestycyjnymi i na życie. Rozliczanie czasu pracy Pracowników.  
Dział Kadr współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi LOT. Zespół liczy 13 osób. Główną umiejętnością potrzebną do pracy w tym Biurze jest znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracowników działu kadr wyróżnia umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu, komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji. 

Dział Systemów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych

Bierzemy udział w definiowaniu polityk płac w organizacji, wprowadzeniem do nowoczesnych systemów motywacyjnych, zarządzaniu wynagrodzeniami i wynikami pracy w polityce HR, zarządzaniu świadczeniami pozapłacowym.

Specjaliści Działu Systemów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych przygotowują raporty służące do monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, biorą udział w planowaniu wynagrodzeń i budżetowaniu kosztów zatrudnienia, monitorują ich wykonanie. Analiza efektywności systemów motywacyjnych w organizacji również należy do ich obowiązków, odpowiadają także za procedury utrzymania systemów wynagradzania i naliczania premii zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Dodatkowo w Dziale Systemów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych realizowane są zadania polegające na monitorowaniu rynku benefitów pracowniczych i konkurencyjności ofert, współpraca z dostawcami benefitów, planowanie, wdrażanie i promowanie nowych świadczeń pozapłacowych, a także zarządzanie budżetem świadczeń.

Dział Systemów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych współpracuje ze wszystkimi komórkami merytorycznymi w Firmie. Zespół składa się z 13 osób. Specjaliści w tym dziale wyróżniają się zdolnościami analitycznymi, umiejętnością pracy pod presja czasu, dokładnością, sumiennością i wysoka etyką pracy.