Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A.


§ 1 [Wstęp]

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lot.com przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 oraz numerze REGON 01005896000000 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez PLL LOT drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Do zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego oraz usług dodatkowych związanych z przewozem lotniczym zastosowanie znajdują Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu, dostępne na stronie internetowej www.lot.com w zakładce pn. „Regulacje” pod linkiem: https://www.lot.com/conditions-of-carriage.


§ [Definicje]

1. Usługodawca/PLL LOT – Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (02-146 Warszawa);

2. Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.lot.com, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez PLL LOT, a także zawrzeć z Usługodawcą umowę na odległość na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego lub usługi dodatkowe związane z przewozem lotniczym;

3. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem Strony internetowej, w szczególności w celu korzystania z Usług;

4. bezpieczny protokół SSL – elektroniczny system służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

5. Usługi – usługi świadczone przez PLL LOT drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, wymienione w § 4 Regulaminu.


§
3 [Postanowienia ogólne]

1. Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez Stronę internetową, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.

2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkłady lotów oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

3. Z informacji i materiałów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorca może korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. Nie jest w szczególności dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze Strony internetowej lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody PLL LOT jest zabronione, poza przypadkami gdy takie działania są dopuszczone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Określa się następujący sposób porozumiewania z Usługodawcą: telefonicznie na numer: 801 703 703 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych) lub 22 577 99 52 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych), drogą elektroniczną na adres e-mail: lot_info@lot.pl lub pisemnie (pocztą) na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@lot.pl

 

§ 4 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. PLL LOT świadczy następujące Usługi za pośrednictwem Strony internetowej:

a) zawieranie umów przewozu lotniczego, poprzez zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego;

b) zawieranie umów na usługi dodatkowe ("Usługi szyte na miarę") w ramach umowy przewozu lotniczego;

c) zawieranie umów na usługi specjalne w ramach umowy przewozu lotniczego m.in. usługę TIME2THINK;

d) umożliwia zawieranie umów ubezpieczenia związanych z podróżą lotniczą;

e) zawieranie umów na usługę AirKiosk, obejmującą usługi pasażerskie związane z podróżą lotniczą, m.in. takie jak dowóz bagażu na lotnisko, asysta na lotnisku, dojazd na lotnisko lub z lotniska; dostęp do stron internetowych podmiotów trzecich, umożliwiających zawieranie umów na usługi świadczone przez te podmioty;

f) udostępnianie informacji na temat rozkładu lotów PLL LOT;

g) informowanie o aktualnych promocjach i ofertach PLL LOT;

h) newsletter e-mail;

i) udostępnienie indywidualnego profilu Usługobiorcy na Stronie internetowej.

2. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A." oraz wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej Usługi, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie internetowej oraz zaakceptowania wyżej wymienionych czynności poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację. Dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi są każdorazowo wskazywane przez Usługodawcę na Stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.

3. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od zarejestrowania się przez Usługobiorcę na Stronie internetowej poprzez założenie przez Usługobiorcę konta. Usługi, których świadczenie wymaga utworzenia przez Usługobiorcę konta zostaną wskazane na Stronie internetowej.

4. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty. Usługi, których świadczenie jest uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty oraz jej wysokość zostaną wskazane na Stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.

5. Zakup i świadczenie usług podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej odbywa się na warunkach określonych przez te podmioty w regulaminach świadczenia usług dostępnych na stronach internetowych tych podmiotów. Faktury dokumentujące zakup usług podmiotów trzecich są wystawiane wyłącznie przez podmioty świadczące te usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez podmioty trzecie powinny być kierowane do tych podmiotów, które są wyłącznie upoważnione do rozpatrzenia reklamacji.

6. Szczegółowe zasady zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte są w Warunkach Zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Szczegółowe zasady zakupu usług dodatkowych dotyczących przewozu lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Szczegółowe zasady zakupu usługi TIME2THINK dotyczącej umowy przewozu lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. Szczegóły dotyczące umożliwienia zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną przez PLL LOT zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5 [Warunki techniczne korzystania z Usług]

1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług świadczonych przez PLL LOT możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java oraz zapewniających obsługę plików cookies,

2) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,

3) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

4) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768;

5) Połączenie ze Stroną internetową odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.

§ 6 [Odpowiedzialność]

1. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług w sposób naruszający przepisy prawa, Regulamin bądź dobre obyczaje.

2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, treści o charakterze marketingowych (spam), a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

3. PLL LOT ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Usługobiorcy, który:

a) wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje;

c) narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź dobre obyczaje.

4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji za pośrednictwem Strony internetowej, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

§ 7 [Ochrona danych osobowych i informacja handlowa]

 

1. Zasady przetwarzania przez PLL LOT danych osobowych Usługobiorcy zostały określone w dokumencie „Polityka prywatności”.

2. Usługobiorca może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, informacji o charakterze reklamowym i handlowym ("informacja handlowa"). Zgoda ta jest udzielana przez Usługobiorcę poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody na stronie www.lot.com. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego przesyłanego w ramach każdej informacji handlowej kierowanej do Usługobiorcy.


§
8 [Reklamacje]

1.Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez PLL LOT należy zgłaszać na adres e-mail: problemy_techniczne@lot.pl lub pocztą na adres: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko Usługobiorcy,

b) adres zamieszkania i adres do korespondencji Usługobiorcy,

c) adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,

d) przedmiot reklamacji,

e) dokładny opis reklamowanej usługi,

f) przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.

5. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą przez PLL LOT w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

7. W przypadku bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz dostępnością Usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail: problemy_techniczne@lot.pl.

 

§ 9 [Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległość]

1. Umowa o świadczeniem usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem umów na odległość na zakup elektronicznego biletu lotniczego, usług dodatkowych związanych z przewozem pasażerskim oraz usług AirKiosk, które są zawierane na czas oznaczony na okres realizacji usługi przez PLL LOT.

2. Nie określa się minimalnego czasu trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z umowy z PLL LOT.

3. W związku z brzemieniem art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta, przy zakupie usług dotyczących pasażerskiego przewozu lotniczego, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a)-c) Regulaminu (zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego, usług dodatkowych dotyczących przewozu lotniczego (usługi szyte na miarę) oraz Usług AirKiosk) Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

4. Z korzystania z Usług, o których mowa § 4  ust. 1 lit. d)-i) Regulaminu Usługobiorca może zrezygnować w każdym momencie, chyba że postanowienia załącznika, regulującego daną Usługę, stanowią inaczej. Z usługi utrzymywania konta Usługobiorcy w ramach Strony internetowej Usługobiorca może zrezygnować poprzez usunięcie konta. W przypadku usługi dostępu do newslettera Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z usługi poprzez link służący do wypisania się z bazy newsletterowej dostępny w każdym newsletterze LOT.

 

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.lot.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

4. W razie zmiany Regulaminu oraz w przypadku Usługobiorców będących już stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z PLL LOT, w szczególności Usługobiorców zarejestrowanych, będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu lub Regulaminu po zmianach, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz art. 7a, 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

z dnia  4 lipca 2011 "Warunki zakupu elektronicznego biletu lotniczego"

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy załącznik nr 1 do Regulaminu określa warunki zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego (dalej „Warunki") za pośrednictwem Strony internetowej.

2. Warunkiem zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego dostępnego za pomocą Strony internetowej jest akceptacja znajdujących się poniżej postanowień (za pomocą odznaczenia pola check box) oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Usługobiorcę połączenia lotniczego oraz Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu dostępnymi pod linkiem: http://www.lot.com/conditions-of-carriage, stanowiącymi integralną część umowy przewozu lotniczego z PLL LOT.

 

OBSŁUGA ZAKUPU BILETU ELEKTRONICZNEGO

1. Sprzedawcą oraz wystawcą Elektronicznych Biletów Lotniczych jest Usługodawca.

2. Rezerwacje i transakcje dokonywane są za pośrednictwem Strony internetowej z wykorzystaniem systemu rezerwacji biletów lotniczych Amadeus.

 

DEFINICJE

Elektroniczny Bilet Lotniczy (inaczej etix ®, „Elektroniczny Bilet") oznacza bilet generowany i zapisywany w systemie rezerwacyjnym, za pośrednictwem Strony internetowej, uprawniający do odbycia danej podróży lotniczej. Bilet Elektroniczny wraz z numerem zamówienia (numerem rezerwacji) jest dostarczany pocztą elektroniczną przez PLL LOT do Usługobiorcy na wskazany przez niego podczas dokonywania rezerwacji Elektronicznego Biletu Lotniczego adres e-mail.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zakupu i korzystania z Elektronicznego Biletu Lotniczego zgodnie z niniejszymi warunkami, Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu dostępnymi pod linkiem: https://www.lot.com/conditions-of-carriage oraz przepisami prawa.

2. Zakazane jest w szczególności dokonywanie przez Usługobiorcę zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, dokonywania płatności za zakupione Bilety Elektroniczne Lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej, dokonywania przelewu płatności z cudzego konta bankowego, bez zgody jego właściciela lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.

3. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego może dokonać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


REZERWACJA I ZAKUP BILETU

1. Warunkiem dokonania zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego jest prawidłowy przebieg procesu rezerwacji, zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie internetowej w panelu zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego, kompletne wypełnienie danych pasażera oraz akceptację niniejszych Warunków, a także uiszczenie przez Usługobiorcę płatności za Elektroniczny Bilet Lotniczy za pomocą form płatności wskazanych na Stronie internetowej w terminie określonym przez Usługobiorcę na Stronie internetowej.

2. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą w jakiej podana jest cena Elektronicznego Biletu Lotniczego, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może różnić się od ceny zakupionego Biletu Elektronicznego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku Usługobiorcy.

3. Zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Elektroniczny Bilet Lotniczy na rzecz PLL LOT.

4. Z chwilą dokonania rezerwacji Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie swojej karty przez system.

5. Podanie błędnych danych karty kredytowej spowoduje odrzucenie transakcji, co wiąże się z przekierowaniem Usługobiorcy do panelu zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego. Płatności przelewem realizowane są automatycznie podczas procesu rezerwacji i zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego poprzez łączenie się ze stroną internetową banku, w którym Usługobiorca posiada konto internetowe.

6. W przypadku, gdy podczas procesu rezerwacyjnego wystąpi problem związany z odrzuceniem płatności, a Usługobiorca otrzyma komunikat informujący go o możliwości skorzystania z opcji „Zachowaj rezerwację”, możliwe będzie jej zatrzymanie i opłacenie w terminie do 3 godzin od chwili zatwierdzenia. W przypadku ponownego wystąpienia problemu związanego z przeprocesowaniem płatności, opcja „Zachowaj rezerwację” nie będzie dostępna.

7. Złożenie zamówienia na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego jest potwierdzane automatycznie generowaną wiadomością e-mail, przesyłaną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.

8. Momentem zawarcia umowy na odległość na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego jest moment otrzymania przez Usługodawcę płatności za Elektroniczny Bilet Lotniczy. O otrzymaniu przez Usługodawcę opłaty Usługobiorca jest informowany automatycznie generowaną wiadomością e-mail, przesyłaną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.


ZWROT BILETU ELEKTRONICZNEGO

1. Usługobiorca ma prawo dokonać zwrotu Elektronicznego Biletu zakupionego za pośrednictwem Strony internetowej, pod warunkiem, że:

a) możliwość zwrotu biletu została przewidziana w taryfie zastosowanej w Elektronicznym Bilecie Lotniczym, a także

b) zwrot Elektronicznego Biletu Lotniczego nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu.

2. Zwrot Elektronicznego Biletu Lotniczego, w przypadku gdy zezwala na to taryfa zastosowana w danym Elektronicznym Bilecie Lotniczym może nastąpić poprzez Call Center lub u agentów PLL LOT i w terminie wskazanym w warunkach zastosowanej taryfy.

3. Zwracany Elektroniczny Bilet Lotniczy należy zgłosić pod właściwy numer Call Centre lub u agenta PLL LOT, u którego dokonano zakupu biletu. Lista numerów do Call Centre dostępna jest na stronie www.lot.com.

4. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Usługobiorcy za zwracany Elektroniczny Bilet Lotniczy przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Usługobiorcy lub na rachunek karty kredytowej Usługobiorcy, w terminie do 28 dni od daty otrzymania przez PLL LOT przesyłki zawierającej zwrócony Elektroniczny Bilet Lotniczy.  

5. W przypadku okoliczności uniemożliwiających zwrot należnej kwoty w formie, w której usługa została opłacona, PLL LOT zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu w formie gotówkowej bądź po uzgodnieniu z Usługobiorcą- innej formie stosowanej przez PLL LOT.  

6. Okolicznościami uniemożliwiającymi zwrot należnej kwoty w formie, w jakiej usługa została zakupiona mogą być:

a) przekroczenie terminu dokonania zwrotu, zastrzeżonego przez dostawcę systemu płatności

b)  zamknięcie rachunku użytkownika

c)   wygaśniecie terminu ważności karty

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

z  dnia 1 kwietnia 2014  "Warunki usług dodatkowych („Usługi szyte na miarę”) LOT”


 
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki („Warunki usług dodatkowych”) określają zasady korzystania z usług dodatkowych świadczonych przez PLL LOT.

2. Niniejsze Warunki usług dodatkowych dotyczą rejsów międzynarodowych i krajowych obsługiwanych przez PLL LOT.

3. Usługi można nabyć na podróż obejmującą maksymalnie 4 odcinki, w rozumieniu Ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu dostępnych na stronie internetowej www.lot.com w zakładce pn. „Regulacje” pod linkiem: https://www.lot.com/conditions-of-carriage.


Definicje

1. Usługi dodatkowe/ Usługi szyte na miarę LOT („Usługi”) – dodatkowe, płatne usługi oferowane przez PLL LOT, które pasażer może wykupić wraz z biletem lotniczym.

2. Pasażer o specjalnych potrzebach („PSP”) – osoba wymagająca szczególnych warunków, pomocy i/lub urządzeń wnoszonych na pokład, w szczególności:

a) Osoby niepełnosprawne ruchowo („ONR”) oznaczają osoby, których mobilność podczas korzystania z transportu jest ograniczona ze względu na niepełnosprawność fizyczną (sensoryczną lub lokomotoryczną, trwałą lub tymczasową), niepełnosprawność intelektualną lub upośledzenie umysłowe lub jakąkolwiek inną przyczynę związaną z niepełnosprawnością lub wiekiem, a których sytuacja wymaga odpowiedniej pomocy i dostosowania do jej potrzeb z zakresu usług dostępnych dla wszystkich pasażerów;

b) Niemowlęta – dzieci do lat 2 podróżujące z osobą dorosłą;

c) Dzieci podróżujące samodzielnie („DPS”) – dzieci w wieku 2-12 lat podróżujące bez osoby dorosłej;

d) Pasażer o niestandardowych wymiarach („PNW”) – osoba, która ze względu na swoje wymiary, masę lub wysokość nie może siedzieć na pojedynczym miejscu w kabinie samolotu.


Mój Dodatkowy Bagaż

1. Mój dodatkowy bagaż to opłacana z góry Usługa nadbagażu, która umożliwia pasażerom wcześniejsze wykupienie dodatkowej sztuki bagażu w chwili rezerwacji w obniżonej cenie.

2. Wysokość opłat za Usługę Mój dodatkowy bagaż określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.

3. Usługa dotyczy wyłącznie jednej dodatkowej sztuki bagażu, który nie przekracza 23 kg i w przypadku którego suma wymiarów długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekracza 158 cm.

4. Usługę Mój Dodatkowy Bagaż Usługobiorca może wykupić najpóźniej 12 godzin przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.

5. W przypadku bagażu przekraczającego wskazane wymiary usługę nadbagażu można wykupić wyłącznie za pośrednictwem Call Centre PLL LOT, biura sprzedaży PLL LOT lub agentów na 24 godziny przed planowaną podróżą.

6. Obniżka wynosi 20% opłaty regularnej za bagaż, który nie przekracza 23 kg ani 158 cm (suma wymiarów: długość/szerokość/wysokość) dostępnej na stronie https://www.lot.com/nadbagaz.

7. Dla bagaży o wymiarach przekraczających wskazane powyżej wymiary 20 % zniżka nie obowiązuje.

8. Momentem zawarcia umowy na Usługę Mój Dodatkowy Bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.


Moje Ulubione Miejsce

1. Jeżeli pasażer nie jest pewny, czy kwalifikuje się jako PSP lub PNW, powinien skontaktować się z Call Centre.

2. Usługa wyboru miejsc umożliwia pasażerom wybór miejsca przed odlotem.

3. Z zastrzeżeniem pkt.  4 poniżej, usługa Moje Ulubione Miejsce jest odpłatna. Wysokość opłat określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.

4. Pasażerom należącym do LOT Premium Class, LOT Business Class lub posiadający status HON i Senator w programie lojalnościowym Miles & More usługa Moje Ulubione Miejsce przysługuje w cenie biletu lotniczego.

5. Usługę Moje Ulubione Miejsce Usługobiorca może wykupić najpóźniej na 24 godziny przed odlotem za pośrednictwem Strony internetowej. Momentem zawarcia umowy na usługę Mój Dodatkowy Bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.

6. Miejsca nieprzydzielone w ramach Usługi wyboru miejsc będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich pasażerów po rozpoczęciu odprawy (zwykle 24 godziny przed planowanym odlotem).

7. Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie siedzący na miejscach w rzędach przy wyjściu ewakuacyjnym:

a) nie mogą kwalifikować się jako PSP, PNW ani podróżować ze zwierzętami w kabinie;

b) nie mogą kwalifikować się jako osoby, które ze względu na swój stan mogłyby utrudniać ewakuację innym pasażerom lub wykonywanie obowiązków załodze;

c) powinny mieć ukończone 18 lat, powinny umieć porozumiewać się w języku załogi (polskim lub angielskim), być w ogólnie dobrym stanie fizycznym, posiadać odpowiednią siłę i być w stanie pomóc przy nagłej ewakuacji samolotu w razie potrzeby po odpowiednim instruktażu załogi.

8. Pozostałe warunki dotyczące miejsc:

a) Pasażerowie kwalifikujący się jako PNW powinni zająć miejsca w rzędzie wielomiejscowym (z rozkładanymi podłokietnikami), w razie możliwości w pobliżu wyjścia z samolotu, ale nie w rzędzie ewakuacyjnym.

b) Niemowlęta muszą siedzieć w rzędzie, w którym dostępna jest dodatkowa maska tlenowa.

c) Jeżeli pasażer wybierze rząd przy wyjściu i nie spełnia wymogów związanych z takim miejscem wskazanych w pkt.  7 i 8 niniejszego rozdziału, wówczas zostanie mu przypisane inne miejsce. W takim przypadku nie należy się zwrot opłaty.


Moje Menu Premium

1. Usługa Moje Menu Premium umożliwia pasażerom podróżującym w klasie ekonomicznej na rejsach dalekiego zasięgu podniesienie standardu posiłku z klasy ekonomicznej do klasy ekonomicznej Premium.

2. Usługa obejmuje standardowe posiłki oraz wybrane posiłki specjalne [muzułmańskie, dla diabetyków, bez zawartości laktozy, wegetariańskie (bez produktów nabiałowych), wegańskie, bezglutenowe].

3. Usługę można zamówić najpóźniej 12 godzin przed zaplanowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.

4. Usługa Moje Menu Premium jest odpłatna. Wysokość opłat określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.

5. Momentem zawarcia umowy na usługę Moje Menu Premium jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.

6. Usługa jest ograniczona do 10 zamówień na posiłek na każdy rejs dalekiego zasięgu, a po osiągnięciu tego limitu pasażerowie mogą nie mieć możliwości wykupienia Usługi.


Mój Dodatkowy Sprzęt

1. Usługa Mój Dodatkowy Sprzęt umożliwia wykupienie usługi przewozu sprzętu dodatkowego. Sprzęty dostępne w ramach usługi to: sprzęt golfowy, do nurkowania, narciarski, snowboardowy, wędkarski oraz instrumenty muzyczne.

2. Przewóz sprzętu odbywa się w luku bagażowym. W przypadku, gdy Usługobiorca chce przewieźć sprzęt w kabinie pasażerskiej, należy skontaktować się z Call Centre w celu ustalenia możliwości przewozu takiego sprzętu w kabinie pasażerskiej i warunków tego przewozu.

3. Jeżeli przewożony sprzęt nie znajduje się na liście sprzętów objętych usługą należy skontaktować się z Call Centre w celu ustalenia możliwości przewozu takiego sprzętu i warunków tego przewozu.

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu usługi (w liczbie lub w wadze) konieczne będzie poniesienie przez pasażera opłaty za nadbagaż. Opłata za nadbagaż może być uiszczona w Call Centre, biurach własnych PLL LOT oraz u agentów, według cennika wskazanego na Stronie internetowej oraz w biurach własnych PLL LOT i u agentów PLL LOT.

5. Maksymalna waga sprzętu dodatkowego nie może przekraczać 45 kg. Sprzęty cięższe mogą być przewożone jako cargo. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem Biura Cargo LOT CARGO (+48 22 606 7777).

6. W przypadku przewozu sprzętu o niestandardowych rozmiarach, tj. powyżej 23 kg lub o wymiarach których suma wymiarów wysokość, szerokość i głębokość przekracza 158 cm Usługobiorca każdorazowo powinien skontaktować się z Call Centre w celu potwierdzenia możliwości przewozu takiego sprzętu i warunków takiego przewozu.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, usługa „Mój Dodatkowy sprzęt” jest odpłatna. Opłaty za sprzęt dodatkowy dostępne są na stronie: https://www.lot.com/sprzet-sportowy i dotyczą podróży w jedną stronę (lot w każdą stronę wymaga uiszczenia oddzielnej opłaty).

8. Jedna sztuka sprzętu dodatkowego może być przewożona bez konieczności ponoszenia opłaty, jeżeli jest ona przewożona w ramach dozwolonego limitu na bagaż rejestrowany.

9. Dla jednego zestawu sprzętu dodatkowego (np. 1 para nart + 1 para butów + kask spakowany osobno) obowiązuje jedna opłata.

10. Usługę można wykupić najpóźniej na 12 godzin przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.

11. Momentem zawarcia umowy na odległość na usługę Mój dodatkowy bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.


Bagaż LOT Economy Saver

1. Pasażerowie, podróżujący według taryfy niezezwalającej na zabranie bezpłatnego bagażu rejestrowanego, zainteresowani przewozem takiego bagażu mają możliwość skorzystania z Usługi Bagaż LOT Economy Saver umożliwiającej zabranie takiego bagażu za dodatkową opłatą, według cennika zamieszczonego na stronie https://www.lot.com/pl/pl/bagaz-rejestrowany.

2. Za drugą i każdą następną sztukę będą obowiązywały stawki jak za regularny nadbagaż.

Zwrot usług dodatkowych

1. Żadne płatne usługi dodatkowe zakupione za pośrednictwem Strony internetowej www.lot.com nie podlegają zwrotom.

2. Płatne usługi dodatkowe podlegają jedynie możliwości ponownego wykorzystania ich w terminie 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy) od momentu wystawienia dokumentu na daną usługę dodatkową po spełnieniu następujących warunków:

a) Usługa dodatkowa zostanie przypisana do tego samego Pasażera dla którego została uprzednio wystawiona

b) Usługa dodatkowa będzie wykorzystana na tę samą trasę, do której została uprzednio przypisana

c) Usługa dodatkowa zostanie wykorzystana w tej samej klasie podróży do której została uprzednio przypisana.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

z dnia 1 kwietnia  2014 – „Warunki świadczenia usługi specjalnej „TIME2THINK””.

1. Usługa TIME2THINK jest odpłatną usługą umożliwiającą czasową rezerwację biletu lotniczego zgodnie z warunkami taryfy zastosowanej dla danego przelotu i trasy.

2. Usługa jest dostępna wyłącznie na wybranych trasach i w wybranych taryfach, z zastrzeżeniem iż Usługa może być niedostępna podczas akcji specjalnych i promocji organizowanych przez PLL LOT.

3. Usługa gwarantuje niezmienność ceny biletu lotniczego na dany przelot przez cały czas rezerwacji pod warunkiem wykupu biletu lotniczego w okresie rezerwacji.

4. W przypadku niewykupienia biletu lotniczego w okresie rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku zwrotu opłaty za Usługę.

5. Usługa umożliwia rezerwację biletu lotniczego na czas 24h, 48h lub 72h. O długości okresu rezerwacji decyduje każdorazowo taryfa lotnicza zastosowana dla danego przelotu i trasy.

6. Na dany przelot może być założona tylko jedna rezerwacja. W przypadku założenia więcej niż jednej rezerwacji na ten sam przelot utrzymana zostanie tylko pierwsza rezerwacja a pozostałe zostaną anulowane.

7. Opłata za Usługę pobierana jest od każdego pasażera, z wyjątkiem niemowląt (0-2 lata), dla których Usługa jest bezpłatna.

8. Opłata za Usługę nie jest wliczana do ceny biletu lotniczego.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
z dnia 1 września 2018 r. –„Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. dotyczących wykonywania czynności agencyjnych na
rzecz PZU S.A. (dalej zwany „Regulaminem PZU”)”

 

 

CZĘŚĆ I

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem strony internetowej www.lot.com są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (zwane dalej Usługodawcą lub PLL LOT) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 oraz numerze REGON 01005896000000 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).

2. Usługodawca świadczy usługi działając jako agent ubezpieczeniowy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009831, kapitał zakładowy 86.352.300 zł, wpłacony w całości, NIP 526-025-10-49, REGON 010001345, (zwanego dalej PZU).

3. Usługodawca wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11239991/A.

4. Regulamin PZU określa:

1) usługi świadczone za pośrednictwem serwisu;

2) warunki świadczenia usług przy wykorzystaniu serwisu;

3) wymagania techniczne niezbędne do wykonania na rzecz Usługobiorcy usługi przy wykorzystaniu serwisu;

4) warunki zawierania i rozwiązywania umów ubezpieczenia;

5) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Regulamin PZU ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez PZU drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie tych ubezpieczeń, które proponowane są przy wykorzystaniu serwisu.

6. Przez pojęcia użyte w Regulaminie PZU rozumie się:

1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;

2) kalkulacja składki – obliczenie wysokości składki za ubezpieczenie na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę;

3) OWU – ogólne warunki ubezpieczenia stosowane w umowach ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Internetu, mające zastosowanie do ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem serwisu;

4) serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.lot.com stanowiąca część systemu teleinformatycznego;

5) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w tym aplikacja, z której korzysta PLL LOT;

6) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

7) Ubezpieczający – Usługobiorca zawierający umowę ubezpieczenia z PZU przy wykorzystaniu serwisu;

8) ubezpieczenia – produkty ubezpieczeniowe, oferowane przez PZU przy wykorzystaniu serwisu;

9) Ubezpieczyciel – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24 (00-133 Warszawa);

10) umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana pomiędzy PZU a Ubezpieczającym, zgodnie z postanowieniami OWU oraz Regulaminu;

 

Rozdział 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 2

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu następujące usługi:

1) udostępnienie informacji o oferowanych przez PZU ubezpieczeniach dotyczących podróży lotniczej;

2) umożliwienie wykonania kalkulacji składki;

3) umożliwienie zawarcie umowy ubezpieczenia z PZU SA;

4) na żądanie Usługobiorcy pomoc w korzystaniu z serwisu.

CZĘŚĆ II

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 3

1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem PZU.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu PZU.

3. Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu PZU oraz korzystanie
z serwisu zgodnie z tym Regulaminem.

4. Usługobiorca ponosi wyłącznie koszt połączenia internetowego, określonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej.

5. Korzystanie z Regulaminu PZU jest bezpłatne. Regulamin PZU jest dostępny na stronie www.lot.com, a Usługobiorca może go swobodnie odczytać, wydrukować lub zapisać jego wersję elektroniczną na własnym komputerze lub innym urządzeniu końcowym.

6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z serwisu. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu przestają obowiązywać z chwilą zakończenia przez Usługobiorcę korzystania z serwisu – bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

 

Rozdział 4

Zawarcie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia

§ 4

1. W celu korzystania z usługi umożliwiającej zawarcie umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu serwisu wymagane jest podanie przez Usługobiorcę następujących, niżej wymienionych danych osobowych: 

1) imię i nazwisko;

2) adres poczty elektronicznej (e-mail);

3) numer telefonu;

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, Usługobiorca podaje imię i nazwisko osoby, na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych, o których mowa w ust. 1.

3. Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia podawane są przez Usługobiorcę podczas korzystania z serwisu.

4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich Usługobiorca oświadcza, że poinformował te osoby o tym fakcie i osoby te wyraziły zgodę na podanie ich danych, chyba że wiedza i zgoda taka nie są wymagane przepisami prawa.

5. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości Usługodawcy nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU, gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia.

6. Kalkulacja składki dla Usługobiorcy następuje po wybraniu zakresu ubezpieczenia prezentowanego w ofercie w rozumieniu Regulaminu, w ramach której możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Kalkulacja składki odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z serwisu.

8. Kalkulacja składki nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Kwota wyliczonej składki może ulec zmianie, stosownie do zmian OWU, taryfy składek lub zmiany danych wprowadzanych przez Usługobiorcę od momentu zapisania kalkulacji do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 5

  1. Zawarcie umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu serwisu następuje po łącznym spełnieniu warunków:

1) akceptacji OWU oraz Regulaminu PZU;

2) zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w dostarczonym dokumencie „Informacja Administratora danych osobowych”;

3) dokonaniu kalkulacji składki;

4) potwierdzeniu, że umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają OWU zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZU SA wraz z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie, zostały Ubezpieczającemu przekazane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zostały przez niego zaakceptowane;

5) opłaceniu składki.

2. Akceptacja OWU i Regulaminu PZU, potwierdzenie zapoznania się z Informacją Administratora danych osobowych oraz Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, następuje po złożeniu przez Usługobiorcę oświadczeń, że zapoznał się z treścią danego dokumentu, oraz że wyraża zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w serwisie.

3. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się po zapłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w OWU i w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu PZU SA na adres e-mail podany przez Ubezpieczającego w procesie zawierania umowy ubezpieczenia wysyłane są: dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, OWU, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Informacja Administratora danych osobowych.

5. Usługobiorca akceptując Regulamin PZU wyraża zgodę na przesyłanie informacji, które mają związek z ubezpieczeniem w PZU SA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na wskazany przez niego numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przez Usługobiorcę danych kontaktowych, zobowiązuję się uaktualniać swoje dane, dzięki którym będzie otrzymywać informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest zgoda, ma on prawo jej wycofania. Zgodę możne odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

7. Umowę ubezpieczenia Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.

8. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy PZU SA nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

9. Ubezpieczającemu nie przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na powyższych warunkach, jeżeli przynajmniej jedna z poniższych przesłanek jest spełniona:

1) umowa ubezpieczenia została w pełni wykonana przed upływem terminu odstąpienia od umowy ubezpieczenia,

2) umowa ubezpieczenia dotyczy podróży i bagażu lub innego podobnego i zawarta została na okres krótszy niż 30 dni.

10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje ubezpieczającemu będącemu konsumentem, jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta została na okres krótszy niż 30 dni.

CZĘŚĆ III

Rozdział 5

Zmiana (aktualizacja) danych

§ 6

1. Ubezpieczający, który zawarł umowę ubezpieczenia przy wykorzystaniu  serwisu zobowiązany jest zgłosić zmiany dotyczące umowy ubezpieczenia.

2. Dokonywanie zmian w umowie ubezpieczenia następuję poprzez zgłoszenie zmiany na dedykowaną infolinię PZU, na numer telefonu 22 505 14 60.

Rozdział 6

Ochrona danych osobowych

§ 7

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskiwanych przy świadczeniu usług, o których mowa w § 2 pkt. 1-5 jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

2. PZU SA powierzył przetwarzanie danych osobowych Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 oraz numerze REGON 01005896000000 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).

3. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Ubezpieczyciela w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia.

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1000).

5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu, jest niezbędne do świadczenia usług wymienionych w § 2 pkt 2 – 4 Regulaminu PZU.

7. W przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu PZU, Usługodawca odmówi świadczenia usług, o których mowa w § 2 pkt 2 – 4 Regulaminu PZU.

Rozdział 7

Postępowanie reklamacyjne

§ 8

1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji tj. skierowania wystąpienia do PZU SA, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę .

2. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta.

3. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);

2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;

3) elektronicznej - wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.

4. PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

6. Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.

7. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację, przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:

1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;

2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.

8. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.

9. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

10. PZU SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

11. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

12. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

13. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA to: reklamacje@pzu.pl.

14. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

15. Językiem stosowanym przez PZU SA w relacjach z konsumentem jest język polski.

16. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu PZU w każdym czasie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu PZU jego doręczenie będzie dokonywane poprzez jego umieszczenie w serwisie. Korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.