Używamy plików cookies (ciasteczek), aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.


Polityka plików cookies dla serwisu LOT.comotwiera się w nowym oknie 

Wyciąg z klauzuliotwiera się w nowym oknie 

Przejdź do strony głównej

Twoje ustawienia

Twoje konto

REGULAMIN KONKURSU „Plakat na 90-lecie LOT”

§ 1. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Plakat na 90-lecie LOT” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem.

b) Organizator – Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (02-146 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, nr NIP 522-000-23-34, kapitał zakładowy 62 430 548,32 PLN (opłacony w całości)  (LOT)

c) Partner Konkursu – Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (STGU)

d) Uczestnik – pełnoletnie osoby fizyczne zajmujące się projektowaniem graficznym,  studenci kierunków projektowych. Prace mogą być zgłaszane  przez indywidualnych uczestników. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin/osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

e) Praca Konkursowa –  projekt plakatu w jednej lub obu kategoriach – Plakat Jubileuszowy, lub Plakat Futurystyczny. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice i przesłana do Organizatora w formacie B1, w pliku o wysokiej rozdzielczości 220 dpi w formacie: PDF, TIFF,PSD, EPS, AI lub INDD

f) Strona Konkursowa – dedykowana Konkursowi strona: www.lot.com/pl/pl/konkurs90 

g) Zwycięzcy –  2 Uczestników, po jednym z każdej kategorii, których prace konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Jury Konkursowe.

h) Nagroda – nagrodami w Konkursie są vouchery wymienialne na dwa bilety (dla zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej) na połączenia lotnicze w klasie ekonomicznej na rejsy operacyjne PLL LOT na wybranej trasie międzynarodowej (z wyłączeniem code-share), o wartości jednego vouchera wynoszącej 10.000 PLN brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 1.111 PLN brutto.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Plakat na 90-lecie LOT” są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Konkurs jest ogłaszany na Stronie Konkursowej oraz stronie Partnera, www.stgu.pl.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zajmujące się projektowaniem graficznym, lub studenci kierunków projektowych. Prace mogą być zgłaszane wyłącznie przez indywidualnych uczestników.

§ 4. Zasady Konkursu

Konkurs trwa od 14.08.2018 do 12.09.2018.

Zgłaszana praca powinna być projektem plakatu wykonanego w dowolnej technice w orientacji pionowej, w formacie B1 (700x1000mm). Praca powinna zostać dostarczona w pliku o wysokiej rozdzielczości 220 dpi w formacie: PDF, TIFF,PSD, EPS, AI lub INDD. Kolory CMYK.

Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia pracy konkursowej również w formie pliku do wglądu, w formacie JPG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 2 mb.

Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do dostarczenia, na wniosek Komisji Konkursowej, projektu plakatu o parametrach technicznych umożliwiających jej wydruk o wymiarach 700x1000mm.

Praca musi być dziełem oryginalnym

Praca powinna być autorstwa jednej osoby fizycznej (nie utworem współautorskim);

Praca musi być dotychczas niepublikowana, przez co należy rozumieć także wszelkie formy udostępnienia pracy w Internecie oraz nie zgłoszona do innego konkursu

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę w każdej z dwóch kategorii konkursowych

W przypadku uzasadnionego podejrzenia o prowadzenie działań niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

Udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§ 5 Praca konkursowa

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje wyłącznie poprzez przesłanie pracy konkursowej na adres mailowy: konkurs90@lot.pl  do dnia 12 września 2018 r. . Nazwa pliku powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz krótki dwuzdaniowy opis pracy .

2. Wiadomość e-mail z pracą konkursową powinna zawierać ponadto:
a. Imię, nazwisko i ewentualnie pseudonim autora;
b. Telefon kontaktowy;
c. Adres zamieszkania;
d. Adres strony www, jeśli autor takową posiada lub prezentuje swoją twórczość w jednym ze służących do tego serwisów internetowych (możliwe jest podanie kilku adresów);
e. W przypadku gdy autor ma życzenie udostępniać pracę pod pseudonimem należy to wyraźnie zaznaczyć, z podaniem czy pseudonim ma być uwidoczniony obok imienia i nazwiska czy zamiast nich.

§ 6 Dodatkowe warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnik Konkursu będący autorem nagrodzonej pracy konkursowej udziela Organizatorowi i Partnerowi Konkursu z chwilą zawiadomienia o wynikach Konkursu wyłącznej licencji, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, do korzystania z nagrodzonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:

a. wytworzenie egzemplarza pracy techniką drukarską w formacie B1 oraz jego publiczne wystawienie podczas wystaw pokonkursowych;
b. publiczne wyświetlanie za pośrednictwem projektorów multimedialnych i urządzeń podobnych podczas wystaw pokonkursowych;
c. wytworzenie egzemplarza pracy techniką drukarską w formacie B1 oraz jego publiczne wystawienie i rozpowszechnianie w związku z wydarzeniami jubileuszowymi Organizatora;

d. publiczne wyświetlanie za pośrednictwem projektorów multimedialnych i urządzeń podobnych podczas i w związku z wydarzeniami jubileuszowymi Organizatora;

e. wytworzenie egzemplarzy techniką drukarską w formacie nie większym niż B1 i ich wprowadzenie do obrotu jako integralnego elementu (ilustracji) albumu jubileuszowego, bez ograniczeń co do wielkości nakładu tego album;
f. wytworzenie egzemplarzy techniką drukarską i wykorzystanie ich jako elementów drukowanych materiałów reklamowych promujących wydarzenia jubileuszowe Organizatora;
g. publiczne udostępnienie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Uczestnik Konkursu, będący autorem nagrodzonej pracy konkursowej udziela Organizatorowi i Partnerowi z chwilą zawiadomienia o wynikach Konkursu nieodpłatnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu podczas trwania Konkursu i w okresie prezentacji wystaw autorskich praw osobistych z jednoczesnym zobowiązaniem się do ich nieodwoływania w tym okresie.

3. Organizator zapewnia, że na nagrodzonych pracach konkursowych zostanie umieszczone imię i nazwisko lub pseudonim Uczestnika Konkursu, który jest jego autorem.

4. Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich w związku ze stworzeniem, zgłoszeniem i wykorzystaniem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie pracy konkursowej. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi lub Partnerowi, uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz do zwolnienia Organizatora lub Partnera od obowiązku dokonywania świadczeń z tego tytułu.

5. Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia na /wniosek Organizatora lub Partnera wszelkich działań prawnych zapewniających ich należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do ewentualnego procesu w miejsce Organizatora lub Partnera, a gdyby to nie było możliwe, do przystąpienia do procesu po ich stronie. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów postępowania poniesionych przez Organizatora lub Partnera.

5. Uczestnik Konkursu będący autorem nagrodzonej pracy konkursowej zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do nagrodzonej pracy konkursowej, w szczególności na umieszczenie na pracy nazwy lub logotypów Organizatora.

6. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, podanych w zgłoszeniu, danych osobowych przez Organizatora i Partnera, w celach związanych z organizacją Konkursu i wystaw pokonkursowych, stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 7. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich przetwarzania.

8. Nie podanie wszystkich danych wskazanych w § 5 ust. 2 lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

8. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do korzystania z innych prac konkursowych w sposób opisany w niniejszym paragrafie pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody Uczestnika Konkursu, będącego jej autorem.

10. Wypowiedzenie licencji, o której mowa w ust. 1 lub odwołanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

11. W przypadku gdy wyjdzie na jaw, że zgłoszony do Konkursu projekt ma wady prawne, jego autor zostaje zdyskwalifikowany.

§ 7. Zasady wyboru laureatów

1. Prace konkursowe należy przesyłać do 12 września 2018 r.

2. Spośród wszystkich terminowo nadesłanych prac Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Organizatora i Partnera wybierze dwa zwycięskie projekty w dwóch kategoriach konkursowych

3. Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli zarówno Organizatora jak i Partnera oraz innych instytucji branżowych m.in. SAR)

3. Osobne wyróżnienie możliwe jest do przyznania przez publiczność – fanów profilu LOT Polish Arilines na portalu społecznościowym Facebook.

4. Decyzje Komisji Konkursowej nie podlegają oprotestowaniu w związku z czym jakiekolwiek odwołania nie będą przyjmowane.

5. Oficjalne wręczenie nagród Konkursowych nastąpi do dnia 31 stycznia 2019 r. , wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do dnia 31 października 2018 r. Osobne wyróżnienie możliwe jest do przyznania przez publiczność zostanie przyznane nie później niż do  01.06.2019.

6. Wydanie nagród zostanie potwierdzone pisemnymi protokołami odbioru nagrody. Dopuszcza się przekazanie nagród przed wernisażem wystawy, jednak nie wcześniej niż 1.11.2018 r.

§ 8. Nagrody

1. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora. Wydanie Nagród nastąpi nie wcześniej niż 1.11.2018r.

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci vouchera wymienialnego na dwa bilety w dwie strony (dla zwycięzcy oraz jego osoby towarzyszącej) na połączenia lotnicze w klasie ekonomicznej na rejsy operacyjne PLL LOT na wybranej trasie międzynarodowej (z wyłączeniem code-share), o  wartości jednego vouchera  wynoszącej 10.000 PLN brutto (dalej: Voucher na Bilet Nagrodę) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 1.111 PLN brutto.

3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

4. Wartość wydanych nagród zostanie pomniejszona o kwotę podatku należnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Zwycięzca Vouchera na Bilet Nagrodę jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad wykorzystania vouchera:

a. Upoważnionym do przelotu jest wyłącznie zwycięzca oraz wskazana przez niego osoba towarzysząca. Voucher na Bilet Nagrodę nie może być przekazany do wykorzystania osobie trzeciej. Dane rezerwacji muszą być zgodne z danymi zwycięzcy i osoby towarzyszącej;

b. PLL LOT ma prawo do zweryfikowania autentyczności Voucheru na Bilet Nagrodę;

c. Voucher na Bilet Nagrodę obejmuje przelot w klasie ekonomicznej na wybranych przez zwycięzcę międzynarodowych rejsach operacyjnych PLL LOT (z wyłączeniem połączeń code-share);

d. Voucher na Bilet Nagrodę nie może być wykorzystany łącznie z innym voucherem;

e. Voucher na Bilet Nagrodę pokrywa w całości wartość taryfy i opłatę paliwową, z wyłączeniem opłat lotniskowych i innych, które zwycięzca jest zobowiązany opłacić;

f. Voucher na Bilet Nagrodę może być wykorzystany tylko raz i nie może być wymieniony na gotówkę;

g. Voucher na Bilet Nagrodę powinien być zrealizowany do dnia 31.12.2019r., po tej dacie Voucher na Bilet Nagrodę jest nieważny;

h. W przypadku, gdy zwycięzca Vouchera na Bilet Nagrodę podróżuje z osobą towarzyszącą, bilet osoby towarzyszącej musi być wystawiony w tej samej dacie i na ten sam lot, co bilet zwycięzcy;

i. Zmiany wystawionego biletu (w zakresie kierunku, daty podróży) nie są możliwe. Zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu PLL LOT;

j. Liczba dostępnych miejsc na każdym kierunku jest ograniczona. Może się zdarzyć, że Voucher na Bilet Nagrodę nie będzie możliwy do wykorzystania w wybranej przez Zwycięzcę dacie z powodów handlowych i zwycięzca będzie w takiej sytuacji zobowiązany do wyboru innej daty lub miejsca podróży, w okresie o którym mowa w lit. g;

k. Zwycięzca Vouchera na Bilet Nagrodę i jego osoba towarzysząca są zobowiązani do uzyskania wizy i innych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium państwa celu podróży, jeśli są wymagane;

l. Bilet lotniczy wymieniony za Voucher na Bilet Nagrodę jest bezzwrotny. Zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu PLL LOT;

m. W przypadku jakichkolwiek sporów decyzja PLL LOT jest ostateczna.

6. W przypadku, w którym wartość brutto biletu lotniczego wymienionego za Voucher na Bilet Nagrodę przekroczy wartość Vouchera na Bilet Nagrodę, o której mowa w ust. 2 (z pominięciem wartości dodatkowej nagrody pieniężnej), zwycięzca jest zobowiązany zapłacić na rzecz PLL LOT kwotę różnicy pomiędzy wartością biletu lotniczego a wartością Vouchera na Bilet Nagrodę na podstawie dokumentów wystawionych przez PLL LOT, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. e. W przypadku, w którym wartość brutto biletu lotniczego wymienianego za Voucher na Bilet Nagrodę będzie niższa niż wartość brutto Vouchera na Bilet Nagrodę (z pominięciem wartości dodatkowej nagrody pieniężnej), o której mowa w ust. 2, zwycięzcy nie przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców jest PLL LOT S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146), przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43.

2. Podanie przez Uczestnika, Zwycięzcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do uzyskania Nagrody, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika, Zwycięzcy oraz osób towarzyszących Zwycięzcom w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia biletu lotniczego .

§ 10. Ograniczenia odpowiedzialności

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za treść Zgłoszeń;

b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania;

c) w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu błędnego podania przez Zwycięzcę danych, odmowy odebrania Nagrody, nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody.

d) problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym w szczególności przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia internetowego mogące mieć wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w tym stratę lub zniszczenie treści Zgłoszenia Konkursowego.

2. W przypadkach określonych w pkt. b. i c. powyżej następuje utrata praw do Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu komunikacja@lot.pl . Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 5 dni roboczych.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.

5. Organizator oraz Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do dążenia do ugodowego rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu. W przypadku niedojścia do porozumienia w ten sposób spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu, którego właściwość określają właściwe przepisy kodeksu postępowania cywilnego.