Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, email: iod@lot.pl (PLL LOT S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz zwrócić się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby (podany powyżej) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lot.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez Ciebie sprawy oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes PLL LOT S.A., jakim jest konieczność właściwej obsługi otrzymywanych zgłoszeń.

Odbiorcy danych:

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PLL LOT S.A. (np. dostawcom usług informatycznych). Dane będą przekazane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług. Podmioty te działają na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Okres przechowywania:

 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia z Tobą korespondencji oraz wyjaśniania zgłoszonej przez Ciebie sprawy. Po tym czasie Twoje dane będziemy przechowywać nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Twoje uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, tj. uzyskania od PLL LOT S.A. informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,

2) prawo żądania sprostowania Twoich danych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,

3) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; PLL LOT S.A.
ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez przepisy prawa,

4)prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

5)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie PLL LOT S.A., z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).