Regulamin korzystania z LOT Business Lounge Mazurek

1. LOT Business Lounge Mazurek ( zwane dalej także „Salonem”) przeznaczone są wyłącznie dla pasażerów, oczekujących na rejs wylotowy z Warszawy, realizowany przez jedną z linii lotniczych należących do Star Alliance lub też są w tranzycie do miejsca docelowego, innego niż Warszawa. 

2. W celu skorzystania z Salonu pasażer jest zobowiązany do dokonania rejestracji w głównej recepcji Salonu poprzez okazanie jednego ze wskazanych poniżej ważnych dokumentów:

  • a. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej w klasie Business jednej z linii lotniczych należących do Star Alliance, lub
  • b. ważnej w dniu wylotu karty pokładowej na rejs linii lotniczych należących do Star Alliance i odpowiedniej karty programu lojalnościowego jednej z linii lotniczych należących do Star Alliance, lub
  • c.  ważnej w dniu wylotu karty pokładowej na rejs obsługiwany przez  PLL LOT i vouchera wystawionego w ramach programu Miles&More, LOT Dla firm albo przez Biuro LOT lub,
  • d. dedykowanego zaproszenia do Business Lounge Mazurek.

3. Pasażer powinien posiadać ważną w dniu wylotu kartę pokładową na rejs wylotowy z Warszawy uprawniającą go do skorzystania z LOT Business Lounge Mazurek.

4. W celu weryfikacji uprawnienia Pasażera do korzystania z Salonu, Personel LOT Business Lounge ma prawo sprawdzenia zgodności danych wskazanych w dowodzie tożsamości bądź paszporcie z kartą pokładową Pasażera korzystającego z Salonu.

5. Pasażerowie podróżujący na podstawie tzw. biletów ID mogą korzystać z Salonu wyłącznie po okazaniu dedykowanego zaproszenia do LOT Business Lounge lub w przypadku posiadania wymaganego statusu w ramach programu lojalnościowego Miles&More po okazaniu ważnej karty tego programu.

6. Pasażerowie podróżujący z dziećmi, którzy zgodnie z pkt. 2 powyżej są uprawnieni do korzystania z Salonu mogą wprowadzić do Salonu dzieci poniżej 12 r.ż., natomiast dzieci powyżej 12 r.ż. mogą korzystać z Salonu, jeśli spełniają warunki o których mowa w ust. 2 powyżej. Pasażerom ze statusem HON przysługują dodatkowe uprawnienia w zakresie wprowadzenia do Salonu członków swojej rodziny.

7.  Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 r.ż.) mogą przebywać w Salonie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, uprawnionej do wejścia do Salonu na zasadach określonych w pkt. 2 powyżej.

8. Pasażerowie podróżujący ze zwierzętami mają prawo wprowadzenia do Salonu zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi w PLL LOT regulacjami w zakresie podróżowania ze zwierzętami.

9. Pasażerowie korzystający z Salonu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w wyposażeniu Salonu a także wyrządzone osobom trzecim przebywającym w Salonie spowodowane przez nich samych lub przez wprowadzone przez nich do Salonu dzieci lub zwierzęta.

10. Prosimy o spożywanie produktów dostępnych w naszej ofercie wyłącznie na terenie LOT Business Lounge Mazurek.

11. PLL LOT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Pasażerów w Salonie. Rzeczy pozostawione w Salonie zostaną    przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Lotniska Chopina /+48 (22) 650 20 06; bagaz@ppl.com.

12. W Salonie obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, fotografowania oraz wprowadzania wózków bagażowych.

13. Wszystkie osoby przebywające w Salonie powinny zachowywać się życzliwie i tolerancyjnie wobec innych przebywających w Salonie osób, w tym także członków obsługi LOT Business Lounge Mazurek. Jakiekolwiek zachowania, w tym agresywne naruszające powyższe zasady mogą skutkować nałożeniem na osobę naruszającą zasady Regulaminu w tym zakresie 6 miesięcznym zakazem wstępu do Salonu.

14. Salon jest otwarty codziennie w godzinach 5:00 - 23:00.

15. Pasażer może wejść do salonu 4 godziny przed odlotem. Nie dotyczy to pasażerów rejsów przesiadkowych w Warszawie oczekujących na kolejny lot, gdy rejs przylotowy i wylotowy są realizowane tego samego dna z uwzględnieniem lotów, które odbywają się po północy, ale nie później niż do godz. 5:00 następnego dnia.

16. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Salonu można zgłosić w formie elektronicznej na adres LotBusinessLounge@lot.pl, bądź wypełniając formularz dostępny na stronie www.lot.com lub pisemnie na adres:  
             PLL LOT S.A.
             ul. Komitetu Obrony Robotników  43
             02-146 Warszawa  z dopiskiem Dział Reklamacji

17. W przypadkach nieprzestrzegania zasad, wynikających z niniejszego regulaminu, PLL LOT jest uprawniony do zastosowania wobec osoby naruszającej  czasowy zakaz wstępu do Salonu na czas określony do 6 miesięcy, a w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania zasad Regulaminu całkowity zakaz wstępu do Salonu.

18. Jeżeli pasażer skorzysta z pobytu w Salonie, a nie wykorzysta biletu tego samego dnia, w którym został zarejestrowany w Salonie, PLL LOT może obciążyć pasażera opłatą za korzystanie z Salonu w wysokości 150 PLN. Pasażer jest zobowiązany do zapłaty nałożonej opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury od PLL LOT.

19. Zasady wstępu do LOT Business Lounge Mazurek określone są w dokumencie Zasady wstępu do LOT Business Lounge Polonez i Mazurek”, który stanowi nieodłączną część Regulaminu korzystania z LOT Business Lounge Mazurek.

20. Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2024 roku