Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lot.com przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 oraz numerze REGON 01005896000000 i kapitale zakładowym 203 214 923,28 PLN (opłaconym w całości).

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez PLL LOT drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Do zakupu Usługi Elektronicznego Biletu Lotniczego oraz Usług Dodatkowych związanych z przewozem lotniczym zastosowanie znajdują Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu obowiązujące w PLL LOT S.A., dostępne na Stronie Internetowej w zakładce – Regulacje.

§ 2 [Definicje]

1. Usługodawca/PLL LOT – Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (02-146 Warszawa);

2. Strona Internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.lot.com, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez PLL LOT, a także zawrzeć z Usługodawcą umowę na odległość na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego lub usługi dodatkowe związane z przewozem lotniczym;

3. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem Strony internetowej, w szczególności w celu korzystania z Usług;

4. Bezpieczny protokół SSL – elektroniczny system służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

5. Usługi – usługi świadczone przez PLL LOT drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, wskazane w § 4 Regulaminu.

6. Konto Usługobiorcy – konto prowadzone dla Usługobiorcy w ramach Strony Internetowej pod unikalną nazwą (login) będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Strony Internetowej;

§ 3 [Postanowienia ogólne]

1. Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez Stronę internetową, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.

2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkłady lotów oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności majątkowych praw autorskich Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

3. Usługobiorca może korzystać z informacji i materiałów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów Strony Internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie Internetowej informacje i narzędzia. Zabronione jest, bez pozyskania uprzedniej, pisemnej zgody PLL LOT korzystanie z informacji, danych, materiałów ze Strony Internetowej a także kolorystyki i układu witryny, chyba, że takie działanie jest zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługobiorca może Kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób :

 • telefonicznie na numer: 801 703 703 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych) lub 22 577 99 52 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@lot.pl  
 • pisemnie (pocztą) na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@lot.pl

§ 4 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. PLL LOT świadczy następujące Usługi za pośrednictwem Strony Internetowej:

 • prowadzenie Konta Użytkownika;
 • zawieranie umów przewozu lotniczego, poprzez zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego;
 • zawieranie umów sprzedaży na Usługi Dodatkowe w ramach umowy przewozu lotniczego;
 • zawieranie umów sprzedaży na Usługę Specjalną TIME2THINK w ramach umowy przewozu lotniczego;
 • zawieranie w imieniu i na rzecz PZU umów ubezpieczenia związanych z podróżą lotniczą;
 •  dostęp do stron internetowych podmiotów trzecich i umożliwienie zawierania umów sprzedaży usług oferowanych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Strony Internetowej
 •  zawieranie umów sprzedaży usług i towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego SHOP&MORE;
 • udostępnianie informacji na temat rozkładu lotów PLL LOT;
 • informowanie o aktualnych promocjach i ofertach PLL LOT;
 • otrzymywanie newsletter’a w formie mailowej;

2. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga:  

 • wprowadzenia danych Usługobiorcy, w tym danych osobowych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie Internetowej oraz zaakceptowania wyżej wymienionych czynności poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację. Dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi są każdorazowo wskazywane przez Usługodawcę na Stronie Internetowej w podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.
 • akceptacji przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A."
 • w przypadku korzystania z usługi sklepu internetowego SHOP&MORE akceptacji przez Usługobiorcę także Regulaminu Sklepu Internetowego SHOP&MORE poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego SHOP&MORE”

3. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty. Informacja o odpłatności Usługi oraz o wysokości opłaty zostanie podana na Stronie Internetowej na podstronie regulującej warunki korzystania z danej odpłatnej Usługi.

4. Strona Internetowa umożliwia Usługobiorcy zapoznanie się z ofertą podmiotów trzecich poprzez dostęp do ich stron internetowych oraz zawieranie umów sprzedaży usług oferowanych przez te podmioty trzecie za pośrednictwem Strony Internetowej. Usługodawca nie jest stroną takich umów sprzedaży. Zakup i świadczenie usług podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej odbywa się na warunkach określonych przez te podmioty w regulaminach świadczenia usług dostępnych na stronach internetowych tych podmiotów. Faktury dokumentujące zakup usług podmiotów trzecich są wystawiane wyłącznie przez podmioty trzecie świadczące te usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez podmioty trzecie powinny być kierowane do tych podmiotów, które są wyłącznie upoważnione do rozpatrzenia reklamacji. Podmioty trzecie mają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646) i złożyły w tym zakresie oświadczenie PLL LOT.

5. Strona Internetowa umożliwia korzystanie z usług Sklepu Internetowego SHOP&MORE, który jest dostępny pod adresem: http://lot.com/pl/pl/shop-and-more . Szczegółowe warunki zawierania umów zakupu usług i towarów oferowanych przez Sklep Internetowy SHOP&MORE oraz zasady prowadzenia Sklepu Internetowego SHOP&MORE określa Regulamin Sklepu Internetowego SHOP&MORE dostępny na Stronie Internetowej w zakładce Usługi dodatkowe - SHOP&MORE.

6. Szczegółowe warunki zawierania umów zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego za pośrednictwem Strony Internetowej określa dokument Warunkach Zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Szczegółowe warunki zawierania umów zakupu Usług Dodatkowych w ramach przewozu lotniczego za pośrednictwem Strony Internetowej określa dokument Warunki zakupu Usług Dodatkowych, stanowiący Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Szczegółowe warunki zawierania umów zakupu Usługi Specjalnej TIME2THINK w ramach umowy przewozu lotniczego za pośrednictwem Strony Internetowej określa dokument, stanowiący Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. Szczegółowe warunki umów ubezpieczenia podróży lotniczej drogą elektroniczną określa dokument – Regulamin PZU, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 5 [Warunki techniczne korzystania z Usług]

1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług świadczonych przez PLL LOT możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+, lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java oraz zapewniających obsługę plików cookies,

2) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,

3) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

4) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768;

5) Połączenie ze Stroną internetową odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.

§ 6 [Konto Usługobiorcy]

1. Usługobiorca może założyć Konto na Stronie Internetowej poprzez dokładne wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.lot.com w zakładce „Zaloguj się”. Usługobiorca może także założy Konto poprzez stronę sklepu internetowego SHOP&MORE. Założenie i prowadzenie Konta jest dobrowolne, bezpłatne i bezterminowe. Usługobiorca może założyć tylko jedno Konto.

2. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, w tym sklepu internetowego SHOP&MORE.

3. Warunkiem utworzenia Konta jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

§ 7 [Odpowiedzialność]

1. Usługodawca może usunąć Konto ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, a w szczególności gdy Usługobiorca:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Strony Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

c) dopuścił się działań, które naraziły PLL LOT S.A. na szkody materialne, w szczególności straty finansowe;

d) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez administratora Strony Internetowej za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PLL LOT S.A;

2. Usługobiorca, którego Konto zostało zlikwidowane na podstawie pkt. 1 powyżej, nie może założyć kolejnego Konta na Stronie Internetowej bez uprzedniej zgody PLL LOT S.A.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Strony Internetowej usługami, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

4. Usługobiorca jest zobowiązany w szczególności do:

a) zachowania w ścisłej tajemnicy danych do logowania do Konta Usługobiorcy, w szczególności loginu oraz hasła i nie ujawniania ich komukolwiek. Dodatkowo Usługobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia PLL LOT o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta Usługobiorcy lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa;

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

c) korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam);

e) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców;

f) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

g) niepodejmowania działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, które narażą PLL LOT S.A. na szkody materialne, w szczególności w postaci strat finansowych;

5. W przypadku, gdy w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Usługobiorca podejmie działania, które będą sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa, w wyniku których PLL LOT S.A. poniesie szkodę, Usługobiorca będzie zobowiązany, na wezwanie PLL LOT S.A., do naprawienia tej szkody w pełnej wysokości.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

§ 8 [Ochrona danych osobowych i informacja handlowa]

1. Zasady przetwarzania przez PLL LOT danych osobowych Usługobiorcy zostały określone w dokumencie „Polityka prywatności”.

2. Usługobiorca może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, informacji o charakterze reklamowym i handlowym ("informacja handlowa"). Zgoda ta jest udzielana przez Usługobiorcę poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody na stronie www.lot.com. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego przesyłanego w ramach każdej informacji handlowej kierowanej do Usługobiorcy.

§ 9 [Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną przez PLL LOT, należy zgłaszać mailowo na adres e-mail: problemy_techniczne@lot.pl  lub w formie pisemnej pocztą na adres: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Reklamacja powinna być złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 •  imię i nazwisko Usługobiorcy,
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji Usługobiorcy,
 • adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
 • przedmiot reklamacji,
 • dokładny opis reklamowanej Usługi,
 • przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.

5. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą przez PLL LOT w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

7. W przypadku bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej oraz dostępnością Usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail: problemy_techniczne@lot.pl

§ 10 [Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległość]

1. Umowa o świadczeniem usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem umów na odległość na zakup elektronicznego biletu lotniczego, Usług Dodatkowych w ramach przewozu lotniczego, Usługi Specjalnej TIME2THINK w ramach przewozu lotniczego oraz usług w ramach sklepu internetowego SHOP&MORE, które są zawierane na czas oznaczony na czas realizacji przez PLL LOT danej usługi.

2. Nie określa się minimalnego czasu trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z umowy z PLL LOT.

3. W związku z brzemieniem art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie, w przypadku zakupu usług dotyczących pasażerskiego przewozu lotniczego tj. zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego, Usług Dodatkowych w ramach przewozu lotniczego, Usługi Specjalnej TIME2THINK w ramach przewozu lotniczego oraz w przypadku Sklepu Internetowego SHOP&MOR – zakupu Towarów z kategorii „Dostawa na pokład” realizowanej w ramach przewozu lotniczego,

4. Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie z korzystania z Usług, o których mowa § 4  ust. 1 Regulaminu, chyba że postanowienia Załącznika, regulującego daną Usługę, stanowią inaczej. Z usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy w ramach Strony Internetowej Usługobiorca może zrezygnować poprzez usunięcie konta. W przypadku usługi dostępu do newslettera Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z usługi poprzez link służący do wypisania się z bazy newslettera dostępny w każdym newsletterze PLL LOT.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.lot.com w zakładce Regulacje w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

4. PLL LOT ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie Internetowej. Usługobiorcy, którzy maja założone Konto Usługobiorcy w ramach Strony Internetowej zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości mailowej wysłanej na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na zmianę postanowień Regulaminu, może w terminie 7 dni od dnia przesłania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć oświadczenie w formie mailowej o niewyrażeniu zgody na jego zmianę, co w efekcie spowoduje zamknięcie Konta na Stronie Internetowej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz art. 7a, 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).