Regulamin LOT Upgrade

 1. Pasażer uprawniony jest do złożenia spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie („Linie”) ofertę w przedmiocie uzyskania podwyższenia standardu podróży („Upgrade”)z:
  • LOT Economy Class, w której Pasażer nabył pierwotnie bilet na podróż Liniami, do klasy LOT Business Class („Upgrade”),
  • LOT Premium Economy, w której Pasażer nabył pierwotnie bilet na podróż Liniami, do LOT Business Class („Upgrade”),
  • LOT Economy Class, w której Pasażer nabył pierwotnie bilet na podróż Liniami, do LOT Premium Economy („Upgrade”).
 2. Oferty można składać wyłącznie w odniesieniu do wybranych lotów obsługiwanych przez Linie, pod warunkiem, że Pasażer posiada ważny bilet Linii w klasie ekonomicznej lub LOT Premium Economy na dany lot.

  Klasa

  Klasy rezerwacyjne uprawnione do Upgradeu

  LOT Premium Economy

  P, A, R

  LOT Economy Class

  Y, B, M, E, H, K, Q, T, S, V, W, L, U, O

 3. Ofertę można założyć za pośrednictwem Strony internetowej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „LOT Upgrade”, zgodnie z instrukcjami tam zamieszczonymi.
 4. Pasażer składając Ofertę akceptuje, poprzez odznaczenie pola check box, że Oferta wiąże Pasażera od momentu jej złożenia do czasu przyjęcia przez Linie Oferty (okres związania ofertą). Linie poinformują pasażera o przyjęciu lub nieprzyjęciu Oferty Pasażera nie później niż na 23 godzin przed planowaną rozkładową godziną lotu.
 5. Złożoną Ofertę można zmodyfikować lub anulować, o ile nie została jeszcze przyjęta przez Linie jednak nie później niż 24 godziny przed rozkładową godziną wylotu, na co Linie niniejszym wyrażają zgodę.
 6. Osoby składające Ofertę muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Oferta jest składana w imieniu innej osoby/osób, osoba składająca Ofertę powinna posiadać upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz danego pasażera.
 7. Oferta złożona przez Pasażera w związku z rezerwacją dokonaną w Liniach i przedstawiona Liniom, uprawnia osobę lub osoby wskazane w Ofercie, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, do ubiegania się o Upgrade. Jeżeli rezerwacja dotyczy więcej niż jednego podróżującego, oferta Upgradeu dotyczy każdego z tych podróżujących. Zaoferowana suma zostanie pomnożona przez liczbę osób, których dotyczy oryginalna rezerwacja. Przed podaniem danych dotyczących karty kredytowej Pasażerowi zostanie przedstawiona łączna kwota należna za Upgrade.
 8. Przyznanie Upgradeu zależy od możliwości Linii, w szczególności dostępności miejsc w wyższej klasie.
 9. Do 23 godzin przed planowanym lotem Pasażer otrzyma wiadomość email z informacją, czy oferta Pasażera została przyjęta.
 10. Jeżeli Oferta zostanie zaakceptowana przez Linie, Pasażer zobowiązany jest do zapłaty kwoty zaproponowanej w Ofercie, z zastrzeżeniem ustępów 13 i 14 poniżej.
 11. Jeżeli Linie przyjmą Ofertę, karta kredytowa Pasażera zostanie obciążona pełną kwotą niezwłocznie po przyjęciu Oferty, a Linie przyznają Upgrade każdemu podróżującemu uwzględnionemu w pierwotnej rezerwacji Pasażera. Łączna naliczona suma będzie uwzględniała wszelkie ewentualne należne z góry podatki i opłaty z tytułu Upgradeu. W przypadku przyjęcia Oferty, Pasażer otrzyma dwie wiadomości email. W pierwszej Pasażer zostanie poinformowany, że Oferta została przyjęta i że Upgrade został dokonany, a druga wiadomość będzie zawierała nowy bilet elektroniczny. Przyznanego przez Linie Upgradeu nie można cedować ani przenosić, w całości ani w części, na inną osobę lub lot, o ile art. 7 niniejszych Warunków nie stanowi inaczej.
 12. Jeżeli Linie nie przyjmą Oferty Pasażera, o czym Linie poinformują Pasażera wiadomością email, karta kredytowa Pasażera nie zostanie obciążona, Upgrade nie zostanie dokonany a Pasażer zachowa pierwotny bilet bez dodatkowych kosztów.
 13. W przypadku gdy Linie odwołają lot i zmienią rezerwacje Pasażera na inny lot, wszelkie Oferty złożone w odniesieniu do pierwotnej rezerwacji mogą zostać przeniesione, na nowy lot (nowe loty), każdorazowo pod warunkiem dostępności miejsc w klasie biznes, LOT Premium Economy lub LOT Business Class. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, w wyższej klasie brakuje miejsc do zrealizowania Upgradeu Pasażera (o ile pierwotna Oferta Pasażera została przyjęta), wszelkie kwoty zapłacone przez Pasażera za Upgrade zostaną zwrócone na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Upgrade. Jeżeli rezerwacja zostanie zmieniona na lot obsługiwany przez linie lotnicze inne niż Linie, Upgrade nie zostanie przeniesiony na lot obsługiwany przez inne linie lotnicze. W takim przypadku wszelkie kwoty uiszczone przez Państwa na poczet Upgradeu zostaną zwrócone na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Upgrade zgodnie z powyższymi zasadami.
 14. Po przyjęciu Oferty przez Linię nie ma możliwości dokonania zwrotu ani wymiany Upgradu, chyba że nastąpiła jedna z poniższych okoliczności:
  1. Odwołany został lot, na który Oferta Pasażera została przyjęta i na który został przeniesiony do wyższej klasy.
  2. Odwołany został lot, na który Oferta Pasażera została przyjęta i na który został przeniesiony do wyższej klasy, a Linie przebookowały lot na inny, ale do klasy odpowiadającej pierwotnej rezerwacji Pasażera.
  3. Oferta Pasażera została przyjęta i Pasażer uzyskał Upgrade, ale nie przyznano Pasażerowi miejsca w wyższej klasie z przyczyn leżących po stronie Linii, w tym między innymi wskutek zmiany typu samolotu, opóźnienia lotu tranzytowego, przez który Pasażer spóźnił się na lot objęty Upgradem, jednak z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Pasażera, w tym między innymi podjęcia przez Pasażera decyzji o zmianie rezerwacji lub spóźnienia się na lot.
  4. W przypadku zwrotu, kwota uiszczona z tytułu Upgrade’u zostanie zwrócona na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Upgrade.
 15. Zwroty środków na kartę kredytową będą dokonywane w walucie, w której zapłacono za Upgrade.
 16. Po uzyskaniu upgrade, warunki podróży dla pierwotnie zakupionego biletu pozostają w mocy . Dotyczy to między innymi: warunków anulacji i zwrotu biletu, opłat za zmianę rezerwacji, limitów bagażowych i zasady dotyczących naliczania mil.
 17. Linie nie gwarantują przydziału konkretnych miejsc Pasażerom, których Oferty zostaną przyjęte i którym przyznano Upgrade.
 18. Niniejsze Warunki podlegają przepisom polskiego prawa.
 19. Do niniejszych Warunków zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., dostępne w zakładce „Regulacje”.