Załącznik nr 2: Warunki usług dodatkowych LOT

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 11 marca 2024 "Warunki usług dodatkowych LOT”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki usług dodatkowych LOT określają zasady korzystania z Usług Dodatkowych świadczonych przez PLL LOT w ramach przewozu lotniczego.

2. Niniejsze Warunki usług dodatkowych LOT dotyczą rejsów międzynarodowych i krajowych obsługiwanych przez PLL LOT.

3. Usługi Dodatkowe można nabyć na podróż, w rozumieniu Ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu PLL LOT S.A., które są dostępnych na Stronie Internetowej w zakładce Regulacje.

4. Momentem zawarcia umowy na Usługę Dodatkową jest moment otrzymania przez PLL LOT opłaty za Usługę.

II. Definicje

 • Pasażer – osoba fizyczna, która ma zakupiony bilet lotniczy na rejs realizowany przez PLL LOT;
 • Pasażer o specjalnych potrzebach („PSP”) – osoba wymagająca szczególnych warunków, pomocy i/lub urządzeń wnoszonych na pokład, w szczególności:
 • Pasażer o niestandardowych wymiarach („PNW”) – osoba, która ze względu na swoje wymiary, masę lub wysokość nie może siedzieć na pojedynczym miejscu na pokładzie samolotu;
 • Osoba niepełnosprawna ruchowo („ONR”) - osoba, której mobilność podczas korzystania z transportu jest ograniczona ze względu na niepełnosprawność fizyczną (sensoryczną lub lokomotoryczną, trwałą lub tymczasową), niepełnosprawność intelektualną lub upośledzenie umysłowe lub jakąkolwiek inną przyczynę związaną z niepełnosprawnością lub wiekiem, co wymaga odpowiedniej pomocy i dostosowania do jej potrzeb z zakresu usług dostępnych dla wszystkich pasażerów;
 • Niemowlęta – dzieci do lat 2 podróżujące z osobą dorosłą;
 • Dzieci podróżujące samodzielnie („DPS”) – dzieci w wieku 2-12 lat podróżujące bez osoby dorosłej;
 • Parametry podróży lotniczej – dane dotyczące rezerwowanej lub zakupionej podróży lotniczej m.in. klasa podróży, czas dokonywania rezerwacji tj. liczba dni pozostałych do wylotu, liczba osób w ramach jednej rezerwacji, podróż z dziećmi, liczba sprzedanych miejsc w danej klasie rezerwacyjnej, które mają wpływ na wysokość ceny za Usługę Dodatkową;
 • Usługi Dodatkowe - dodatkowe, płatne usługi oferowane przez PLL LOT w ramach podroży lotniczej, które Pasażer może wykupić razem z biletem lotniczym.

III. Cena Usługi Dodatkowej 

1. Usługi Dodatkowe są odpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w warunkach danej Usługi Dodatkowej.

2. Wysokość opłaty za Usługę Dodatkową jest zmienna i zależy od Parametrów danej podróży lotniczej, z wyjątkiem opłaty za Fast Track, która jest zgodna z cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej: https://www.lot.com/pl/podrozuj/uslugi-dodatkowe/fast-track-w-stylu-premium

3. Wysokość ceny za Usługę Dodatkową jest każdorazowo podawana do wiadomości Pasażera przed potwierdzeniem jej zakupu.

IV. Lista i warunki Usług Dodatkowych

1. Mój Dodatkowy Bagaż to opłacana z góry usługa nadbagażu, która umożliwia Pasażerowi wcześniejsze wykupienie dodatkowych sztuk bagażu rejestrowanego lub wykupienie bagażu rejestrowanego, w przypadku, gdy Pasażer ma zakupiony bilet lotniczy na rejs realizowany przez PLL LOT w taryfie, która nie zezwala na zabranie bezpłatnego bagażu rejestrowanego.

2. Każda sztuka dodatkowego bagażu powinna spełniać wymagania w zakresie limitów bagażu tj. waga bagażu nie może przekraczać 23 kg, a suma wymiarów bagażu tj. długość, szerokość i wysokość nie może przekraczać 158 cm.

3. Usługa Mój Dodatkowy Bagaż może zostać zakupiona najpóźniej na 12h przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony Internetowej.

4. W przypadku bagażu, który nie spełnia wymagań w zakresie wymiaru, o których mowa w pkt. 2 powyżej, usługę można wykupić wyłącznie za pośrednictwem Contact Center PLL LOT, biura sprzedaży PLL LOT lub u agentów PLL LOT najpóźniej na 24h przed planowaną podróżą.

Moje Ulubione Miejsce

1. Usługa Moje Ulubione Miejsce umożliwia Pasażerowi wybór konkretnego miejsca w samolocie przed wylotem, jednak PLL LOT nie gwarantuje przydzielenia miejsca o określonym numerze, a jedynie o określonej kategorii.

2. W przypadku pasażerów klasy LOT Premium Economy, LOT Business Class lub posiadających status HON i Senator w programie lojalnościowym Miles&More usługa Moje Ulubione Miejsce jest wliczona w cenę biletu lotniczego.

3. Usługę Moje Ulubione Miejsce Pasażer może wykupić najpóźniej na 36 godzin przed odlotem za pośrednictwem Strony Internetowej.

4. Miejsca nieprzydzielone w ramach Usługi wyboru miejsc będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich pasażerów po rozpoczęciu odprawy (zwykle 36 godzin przed planowanym odlotem).

5. Z powodów bezpieczeństwa Usługa Moje Ulubione Miejsce nie będzie mogła być zrealizowana w rzędach samolotu przy wyjściu ewakuacyjnym w przypadku następujących kategorii Pasażerów:

 • określonych jako PSP i PNW;
 • podróżujących ze zwierzętami w kabinie samolotu;
 • będących osobami, które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia nie byłyby w stanie w razie potrzeby pomóc przy nagłej ewakuacji samolotu po odpowiednim instruktażu załogi i z tego powodu mogłyby utrudniać ewakuację innym pasażerom lub wykonywanie obowiązków załodze;
 • nie mają ukończonych 18 lat;
 • nie władają językiem polskim lub angielskim, co uniemożliwi porozumienie się z załogą w razie konieczności nagłej ewakuacji;
 • podróżujących z Niemowlęciem lub Niemowlę podróżujące w asyście, z uwagi na brak dodatkowej maski tlenowej.

W celu sprawdzenia przez Pasażera czy postanowienia pkt 6 znajdują wobec niego zastosowanie zaleca się kontakt z Contact Center. 

6. W przypadku zakupu Usługi Moje Ulubione Miejsce z naruszeniem postanowień pkt 5 powyżej usługa nie będzie mogła być zrealizowana, a Pasażerowi zostanie przydzielone inne miejsce. W takiej sytuacji, PLL LOT nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Pasażera ceny zakupionej usługi. 

Mój ulubiony posiłek

1. Usługa Mój ulubiony posiłek umożliwia pasażerom podróżującym w klasie ekonomicznej na rejsach krótkiego i średniego zasięgu zakup posiłków oferowanych w ramach oferty posiłków przedpłaconych, zgodnie z ofertą prezentowaną na Stronie Internetowej.

2. Usługa obejmuje jedynie wybrane posiłki z oferty posiłków przedpłaconych.

3. W zależności od portu wylotu Usługę można zakupić najpóźniej na 24 lub 48 godzin przed zaplanowanym odlotem za pośrednictwem Strony Internetowej. Dostępność Usługi do zakupu dla danego portu wylotu można sprawdzić podczas dokonywania rezerwacji przewozu lotniczego albo po zakupie biletu lotniczego na Stronie internetowej w zakładce Zarządzaj rezerwacją.

4. Dostępność Usługi jest ograniczona do liczby zamówień oznaczonej każdorazowo przy danym posiłku lub zestawie na Stronie Internetowej.

5. Napoje alkoholowe mogą być sprzedawane wyłącznie Pasażerom, którzy ukończyli 18 lat lub w przypadku sprzedaży Usługi na rynkach zagranicznych Pasażerom w wieku, który zgodnie z właściwymi przepisami danego kraju zezwala na sprzedaż takiemu Pasażerowi alkoholu. Przed wydaniem Pasażerowi zakupionego alkoholu, personel pokładowy ma prawo poprosić Pasażera o okazanie dokumentu tożsamości w celu zweryfikowania wieku Pasażera.

Zamów posiłek klasy Premium na pokład

1. Usługa Zamów posiłek klasy Premium na pokład umożliwia Pasażerom podróżującym rejsem dalekiego zasięgu w klasie ekonomicznej podniesienie standardu posiłku do klasy Premium.

2. Na każdym rejsie dalekiego zasięgu obowiązuje ograniczenie, co do liczby dostępnych zestawów i po osiągnięciu tego limitu Usługa nie będzie dostępna do zakupu na danym rejsie.

3. Usługa obejmuje standardowe posiłki oraz wybrane posiłki specjalne [muzułmańskie, dla diabetyków, bez zawartości laktozy, wegetariańskie (bez produktów nabiałowych), wegańskie, bezglutenowe].

4. Usługę można zakupić najpóźniej 24 godzin przed zaplanowanym odlotem za pośrednictwem Strony Internetowej.

Mój Dodatkowy Sprzęt

1. Usługa Mój Dodatkowy Sprzęt umożliwia wykupienie usługi przewozu sprzętu dodatkowego takiego jak: rower, sprzęt golfowy, sprzęt do nurkowania, sprzęt narciarski, snowboardowy, sprzęt wędkarski oraz instrumenty muzyczne. W przypadku przewozu innych sprzętów należy skontaktować się z Contact Centre w celu ustalenia możliwości i warunków przewozu takiego sprzętu.

2. W ramach Usługi obowiązuje limit jednego zestawu sprzętu dodatkowego (np. 1 para nart + 1 para butów + kask spakowany osobno). Dla jednego zestawu sprzętu dodatkowego obowiązuje jedna opłata.

3. Sprzęt w ramach Usługi przewożony jest w luku bagażowym samolotu. W przypadku, gdy Pasażer chce przewieźć sprzęt w kabinie pasażerskiej, należy skontaktować się z Contact Centre w celu ustalenia możliwości i warunków takiego przewozu.

4. Jeżeli Pasażer odbywa podróż łączoną z rejsem realizowanym przez innego przewoźnika, Usługę w zakresie przewozu roweru na tym rejsie należy wykupić bezpośrednio przewoźnika realizującego ten rejs.

5. Maksymalna waga sprzętu dodatkowego przewożonego w ramach Usługi nie może przekraczać 32 kg. Sprzęty cięższe mogą być przewożone jako cargo. Szczegółowe informacje w tym zakresie są udzielane przez Biuro Cargo, do którego dane kontaktowe są dostępne pod linkiem.

6. Warunkiem przewozu w ramach Usługi roweru jest spełnienie łącznie następujących wymogów w zakresie maksymalnej wagi oraz wymiarów roweru - maksymalna waga nie może przekroczyć 32 kg, zaś maksymalna suma wszystkich wymiarów nie może przekroczyć 130 x 30 x 70 [CM]. Podane wymiary dotyczą roweru z wymontowanym przednim kołem. Dodatkowo rower powinien być zabezpieczony w kartonowym opakowaniu, folią typu stretch lub być przewożony w przeznaczonej do przewozu rowerów walizce. Jeżeli rower nie spełnia powyższych warunków może to skutkować odmową zaakceptowania sprzętu na rejs.

7. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu w zakresie liczby sprzętu dodatkowego, za każdy dodatkowy zestaw zostanie pobrana opłata za nadbagaż. Opłata za nadbagaż zostanie wyliczona zgodnie z postanowieniami Roz. III pkt 2 niniejszego Załącznika. Opłata za nadbagaż może być uiszczona w Contact Centre, biurach własnych PLL LOT oraz u agentów, w biurach własnych PLL LOT lub w biurach agentów PLL LOT.

8. Podana cena za Usługę dotyczy lotu tylko w jedną stronę. W przypadku lotu w dwie strony należy uiścić opłatę oddzielnie w każdą stronę.

9. Jedna sztuka sprzętu dodatkowego jest bezpłatna pod warunkiem, że sprzęt jest przewożona w ramach dozwolonego limitu na bagaż rejestrowany.

10. Usługę można wykupić najpóźniej na 12 godzin przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony Internetowej.

Wstęp do Saloników Biznesowych LOT

Saloniki Biznesowe LOT- Saloniki Biznesowe Polonez i Mazurek prowadzone przez PLL LOT na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

Strefa LOT Elite Lounge – wydzielona strefa w Saloniku Biznesowym Polonez dedykowana dla pasażerów LOT Business Class rejsów dalekiego zasięgu oraz Uczestników programu MILES & MORE o statusie HON oraz Senator, a także posiadaczy kart Star Alliance Gold.

1. Realizacja Usługi jest możliwa wyłącznie w porcie lotniczym im. F. Chopina w Warszawie zgodnie z wydzielonymi tam strefami tj. wejście do Saloniku Biznesowego LOT „Polonez” jest możliwe dla pasażerów znajdujących się w strefie Schengen, a wejście do Saloniku Biznesowego LOT „Mazurek” dla pasażerów znajdujących się w strefie Non-Schengen.

2. Usługa jest dostępna wyłącznie dla pasażerów dorosłych, którzy ukończyli 18 lat, a także dzieci podróżujących pod opieką dorosłego pasażera, który wykupił Usługę.

3. Usługa jest dostępna wyłącznie dla pasażerów, rozpoczynających podróż z Warszawy (WAW) i posiadających aktywną rezerwację i bilet na rejs realizowany przez PLL LOT.

4. Z jednej zakupionej Usługi może korzystać wyłącznie jeden pasażer wskazany w rezerwacji.

5. Zakup Usługi za pośrednictwem Strony Internetowej jest możliwy wyłącznie przed zamknięciem odprawy.

6. Regulaminy korzystania z Saloników Biznesowych LOT, dostępne są na Stronie Internetowej w zakładce „Regulaminy”, poniżej podstrony:

- Salonik Polonez

- Salonik Mazurek

Usługa Fast Track

1. Usługa Fast Track polega na szybszym przejściu do strefy odlotów.

2. Usługa Fast Track jest dostępna wyłącznie w portach lotniczych: Warszawa-Okęcie im. F. Chopina oraz Gdańsk im. L. Wałęsy.

3. Z Usługi Fast Track mogą skorzystać wyłącznie pasażerowie, rozpoczynający podróż z Warszawy (WAW) lub z Gdańska (GDN) i posiadający aktywną rezerwację na bilet lotniczy na rejs obsługiwany przez PLL LOT.

4. Zakup Usługi Fast Track jest możliwy wyłącznie do chwili zamknięcia odprawy.

5. Usługa Fast Track jest dostępna dla dzieci podróżujących z opiekunem. Usługa jest bezpłatna dla dzieci do ukończenia 12 roku życia, w przypadku portu Warszawa-Okęcie im. F. Chopina oraz do ukończenia 2 roku życia, w przypadku portu w Gdańsku im. L. Wałęsy.

6. Szczegółowy opis Usługi Fast Track dostępny jest na stroniehttps://www.lot.com/pl/podrozuj/uslugi-dodatkowe/fast-track-w-stylu-premium

LOT Upgrade Licytacja

Warunki Usługi określa odrębny Załącznik 2a dostępny na Stronie internetowej w zakładce Regulacje lotnicze.

Extra Legroom Bidding

Warunki Usługi określa odrębny Załącznik 2b dostępny na Stronie internetowej w zakładce Regulacje lotnicze.

Natychmiastowy Upgrade

Warunki Usługi określa odrębny Załącznik 2c dostępny na Stronie internetowej w zakładce Regulacje lotnicze.

IV. Zwrot lub realizacja Usług Dodatkowych w ramach innego lotu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3, zakupione Usługi Dodatkowe nie podlegają zwrotom.

2. Jeżeli z powodu okoliczności zależnych od Pasażera zrealizowanie Zakupionej Usługi Dodatkowej nie będzie możliwe Pasażer ma możliwość skorzystania z Usługi w terminie 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy) od momentu wystawienia dokumentu na daną Usługę Dodatkową pod warunkiem, że:

 • Usługa będzie realizowana przez Pasażera, dla którego została pierwotnie wykupiona;
 • Usługa będzie dostępna i możliwa do zrealizowania podczas lub w związku z nowym rejsem.

Uprawnienie do ponownego skorzystania z zakupionej Usługi Dodatkowej w terminie 24 miesięcy nie dotyczy Usług LOT Upgrade Licytacja, Extra Legroom Bidding i Natychmiastowy Upgrade.

3. PLL LOT dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez Pasażera za Usługę w przypadku, gdy wystąpi jedna z poniższych okoliczności zależnych od PLL LOT:

 • lot, którego dotyczy Usługa został odwołany;
 • lot, którego dotyczy Usługa został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot, podczas którego lub w związku z którym wykonanie zakupionej Usługi nie jest możliwe;
 • lot, którego dotyczy Usługa został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot obsługiwany przez innego przewoźnika;
 • realizacja Usługi nie jest możliwa między innymi wskutek zmiany typu samolotu, opóźnienia lotu tranzytowego, który spowodował, że Pasażer spóźnił się na lot, którego dotyczy Usługa.

Zwrot kwoty uiszczonej za Usługę zostanie wykonany z wykorzystaniem tej samej formy płatności, przy pomocy której nastąpiła płatność za Usługę oraz w walucie, w której zapłacono za Usługę.