Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wykonywania umowy zawartej z PLL LOT S.A.

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, (PLL LOT S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt:

a) email: iod@lot.pl ,

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 

 

Przetwarzamy twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z PLL LOT S.A.,

2) Kontaktowanie się z Tobą jako przedstawicielem strony umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, t.j. wykonywania umowy z Twoim pracodawca,

3) Podejmowanie działań związanych z umową (archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna, raportowanie)  na podstawie prawnie uzasadnionego interes administratora, którym jest utrzymanie odpowiedniej jakości usług oraz dbałość o utrzymanie relacji biznesowych,

4) Wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych PLL LOT S.A.,

5) Kontakt w celu badania satysfakcji kontrahentów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych kontrahentów ze współpracy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest poprawa jakości usług i relacji biznesowych,

6) Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

 

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT

2) podmiotom świadczącym wybrane usługi
na rzecz PLL LOT S.A. (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

 

 

W związku z faktem współpracy PLL LOT S.A. z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: Białoruś, Chiny, Cypr, Gruzja, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Korea Południowa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina.
państwa].

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, PLL LOT S.A. stosuje [standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.] Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie PLL LOT S.A. (do wglądu).

Okres przechowywania:

1) W celu wykonania praw i obowiązków wynikających
z zawartej umowy– do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

2) W celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów – (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

3) W celu archiwizacji dokumentów - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

4) W celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.

5) W celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6) W celach rachunkowych  - 5 lat (czas przechowywania ksiąg rachunkowych).

Twoje uprawnienia:

 

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PLL LOT S.A.

2) prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą

3) prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych ; PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych
w wypadkach określonych przez prawo

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych  przez wskazanie które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania

5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych  przez żądanie przygotowania i przekazania przez PLL LOT S.A. danych osobowych przekazanych przez Ciebie do samego PLL LOT S.A. lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane naw związku z wykonywaniem lub na podstawie zgody

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

 

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do:

a) wykonania umowy zawartej odpowiednią z Tobą lub z Twoim pracodawcą

b) podejmowania działań w celu zawarcia  i wykonania umowy i rozwoju relacji biznesowej.