Załącznik 2b) Regulamin Extra Legroom Bidding

Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. z dnia 11 marca 2024 r.

1. Pasażer jest uprawniony do złożenia PLL LOT oferty zakupu miejsca z dodatkową przestrzenią (dalej „Oferta Extra Legroom Bidding”) na połączenie PLL LOT, na które ma już zakupiony bilet lotniczy w klasie LOT Economy Class.

2. Oferty można składać wyłącznie w odniesieniu do wybranych połączeń obsługiwanych przez PLL LOT i na połączenie PLL LOT, na które Usługobiorca ma już wykupiony bilet lotniczy w klasie LOT Economy.

  Klasy rezerwacje dostępne dla usługi Extra Legroom Bidding
LOT Economy Class Y, B, M, E, H, K, Q, T, S, V, W, L, U, O
  Klasy rezerwacje niedostępne dla usługi Extra Legroom Bidding
LOT Economy Class N, X
Dyskwalifikujące SSR UMNR, PETC, INFT, CHLD, DEPU, DEPA, INAD, BLND, DEAF, WCHR, WCHC, WCHS, MEDA, PETC, DEPU

3. Ofertę Extra Legroom Bidding można założyć za pośrednictwem Strony internetowej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „Extra Legroom Bidding”, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją lub poprzez linki umieszczony w korespondencji mailowej przesłanej do Pasażera w związku z zakupionym biletem lotniczym.

4. Składając Ofertę Extra Legroom Bidding Pasażer akceptuje, że Oferta Extra Legroom Bidding wiąże Pasażera od momentu jej złożenia do czasu jej przyjęcia przez PLL LOT. PLL LOT poinformuje Pasażera w drodze wiadomości mailowej o przyjęciu lub nieprzyjęciu Oferty Extra Legroom Bidding najpóźniej na 23 godzin przed planowaną rozkładową godziną lotu, którego dotyczy Oferta Extra Legroom Bidding.

5. Przyjęcie Oferty Extra Legroom Bidding przez PLL LOT zależy od dostępności miejsc z dodatkową przestrzenią w samolocie w klasie LOT Economy.

6. W przypadku przyjęcia Oferty Extra Legroom Bidding PLL LOT nie gwarantuje przydzielenia konkretnego miejsca w samolocie z dodatkową przestrzenią.

7. Oferta Extra Legroom Bidding może zostać zmodyfikowana lub anulowana przez Pasażera do czasu jej przyjęcia przez PLL LOT.

8. Jeżeli pierwotna rezerwacja obejmuje więcej niż jedną osobę, Oferta Extra Legroom Bidding dotyczy wszystkich osób wskazanych w pierwotnej rezerwacji.

9. Jeżeli Oferta Extra Legroom Bidding jest składana przez Pasażera w imieniu innej osoby/osób, Pasażer powinien dysponować stosownym upoważnieniem do działania w imieniu i na rzecz danej osoby/osób.

10. W przypadku, gdy Oferta Extra Legroom Bidding dotyczy więcej, niż jednej osoby zaoferowana przez Pasażera kwota jednostkowa za  usługę Extra Legroom Bidding zostanie pomnożona przez liczbę osób, których dotyczy pierwotna rezerwacja. Pasażer otrzyma informację o łącznej kwocie należnej za usługę Extra Legroom Bidding dla wszystkich osób.

11. Złożenie Oferty Extra Legroom Bidding i jej przyjęcie przez PLL LOT oznacza rezygnację przez Pasażera z realizacji na danym rejsie wcześniej zakupionej Usługi Moje Ulubione miejsce, która z powodów obiektywnych nie będzie mogła zostać zrealizowana i PLL LOT nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Pasażera kosztów związanych z jej zakupem. W takiej sytuacji Pasażer ma jednak możliwość realizacji zakupionej Usługi Moje Ulubione miejsce podczas innego lotu w terminie 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy) od momentu wystawienia dokumentu na Usługę pod warunkiem, że:

  • Usługa będzie realizowana przez Pasażera, dla którego została pierwotnie wykupiona;
  • Usługa będzie dostępna i możliwa do zrealizowania podczas lub w związku z nowym rejsem.

12. Przyjęcie Oferty Extra Legroom Bidding przez PLL LOT nie powoduje zmiany warunków taryfy dla pierwotnie zakupionego biletu lotniczego w zakresie: warunków anulacji i zwrotu biletu, opłat za zmianę rezerwacji, limitów bagażowych. Warunki te pozostają takie same jak dla pierwotnie zakupionego biletu lotniczego w klasie LOT Economy.

13. W przypadku przyjęcia Oferty Extra Legroom Bidding przez PLL LOT Pasażer jest zobowiązany do zapłaty kwoty zaproponowanej w Ofercie Extra Legroom Bidding. Karta kredytowa Pasażera zostanie obciążona na kwotę wskazaną w Ofercie Extra Legroom Bidding. W przypadku, gdy Oferta dotyczy więcej niż jednej osoby zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 9 Regulaminu. Łączna suma za usługę Extra Legroom Bidding będzie uwzględniała wszelkie ewentualne należne z góry podatki i opłaty z tytułu Extra Legroom Bidding.

14. W przypadku przyjęcia Oferty Extra Legroom Bidding przez PLL LOT, Pasażer otrzyma od PLL LOT wiadomość mailową z informacją, że Oferta Extra Legroom Bidding została przyjęta i że Extra Legroom Bidding został przyznany.

15. Usługa Extra Legroom Bidding może zostać zrealizowana wyłącznie przez Pasażera lub osoby wskazane w pierwotnej rezerwacji i wyłącznie na połączenie lotnicze PLL LOT, na które został zakupiony pierwotnie bilet lotniczy i nie można zostać przeniesiona w całości, ani w części na inną osobę lub na inne połączenie lotnicze niż to, na które został zakupiony pierwotnie bilet lotniczy z zastrzeżeniem pkt 18 poniżej.

16. W przypadku, gdy Oferty Extra Legroom Bidding nie zostanie przyjęta przez PLL LOT, o czym Pasażer zostanie poinformowany w wiadomości mailowej, karta kredytowa Pasażera nie zostanie obciążona i Pasażer zachowa pierwotnie zakupiony bilet lotniczy oraz usługi dodatkowe wykupione przed złożeniem i przyjęciem Oferty Extra Legroom Bidding.

17. Po przyjęciu Oferty Extra Legroom Bidding przez PLL LOT zwrot lub wymiana z przyczyn zależnych od Pasażera lub osoby/osób objętych pierwotną rezerwacją nie jest możliwa.

18. W przypadku, gdy skorzystanie z zakupionej Usługi Extra Legroom Bidding nie będzie możliwe z przyczyn zależnych od Pasażera lub osoby/osób objętych pierwotną rezerwacją, Pasażer ma możliwość zrealizowania innych zakupionych Usług Dodatkowych, w tym Usługi Moje Ulubione miejsce podczas lub w związku z nowym rejsem w terminie 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy) od momentu wystawienia dokumentu na daną Usługę Dodatkową pod warunkiem, że:

  • Usługa będzie realizowana przez Pasażera, dla którego została pierwotnie wykupiona;
  • Usługa będzie dostępna i możliwa do zrealizowania podczas lub w związku z nowym rejsem.

19. PLL LOT dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez Pasażera za usługę Extra Legroom Bidding w przypadku, gdy wystąpi jedna z poniższych okoliczności zależnych od PLL LOT:

  • lot, którego dotyczy Extra Legroom Bidding został odwołany;
  • lot, którego dotyczy Extra Legroom Bidding został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot, ale do klasy pierwotnej rezerwacji Pasażera, gdzie miejsca z dodatkową przestrzenią nie są dostępne;
  • lot, którego dotyczy Extra Legroom Bidding został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot obsługiwany przez innego przewoźnika;
  • realizacja usługi Extra Legroom Bidding nie jest możliwa między innymi wskutek zmiany typu samolotu, opóźnienia lotu tranzytowego, który spowodował, że Pasażer spóźnił się na lot, którego dotyczy usługa Extra Legroom Bidding.

20. W przypadku, gdy z powodu okoliczności zależnych od PLL LOT lot, którego dotyczy usługa Extra Legroom Bidding został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot, Oferta Extra Legroom Bidding złożona w odniesieniu do pierwotnej rezerwacji może zostać zrealizowana podczas nowego lotu, jednakże pod warunkiem dostępności miejsc z dodatkową przestrzenią na nowym locie. W przypadku braku dostępności miejsc z dodatkową przestrzenią na nowym locie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 19 lit b/ Regulaminu.

21. W przypadku zwrotu kwoty uiszczonej za usługę Extra Legroom Bidding zostanie ona zwrócona na kartę kredytową Pasażera, która została użyta do zapłaty za usługę. Zwrot zostanie dokonany w walucie, w której zapłacono za usługę.

22. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego.

23. Do niniejszych Warunków zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., dostępne w zakładce „Regulacje”.