Załącznik nr 4: Regulamin PZU

Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1 września 2018 r. „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. dotyczących wykonywania czynności agencyjnych na rzecz PZU S.A. (dalej zwany „Regulaminem PZU”)”

CZĘŚĆ I

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem strony internetowej www.lot.com są Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (zwane dalej Usługodawcą lub PLL LOT) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 oraz numerze REGON 01005896000000 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).

2. Usługodawca świadczy usługi działając jako agent ubezpieczeniowy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009831, kapitał zakładowy 86.352.300 zł, wpłacony w całości, NIP 526-025-10-49, REGON 010001345, (zwanego dalej PZU).

3. Usługodawca wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11239991/A.

4. Regulamin PZU określa:

1) usługi świadczone za pośrednictwem serwisu;

2) warunki świadczenia usług przy wykorzystaniu serwisu;

3) wymagania techniczne niezbędne do wykonania na rzecz Usługobiorcy usługi przy wykorzystaniu serwisu;

4) warunki zawierania i rozwiązywania umów ubezpieczenia;

5) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Regulamin PZU ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez PZU drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie tych ubezpieczeń, które proponowane są przy wykorzystaniu serwisu.

6. Przez pojęcia użyte w Regulaminie PZU rozumie się:

1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;

2) kalkulacja składki – obliczenie wysokości składki za ubezpieczenie na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę;

3) OWU – ogólne warunki ubezpieczenia stosowane w umowach ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Internetu, mające zastosowanie do ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem serwisu;

4) serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.lot.com stanowiąca część systemu teleinformatycznego;

5) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w tym aplikacja, z której korzysta PLL LOT;

6) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

7) Ubezpieczający – Usługobiorca zawierający umowę ubezpieczenia z PZU przy wykorzystaniu serwisu;

8) ubezpieczenia – produkty ubezpieczeniowe, oferowane przez PZU przy wykorzystaniu serwisu;

9) Ubezpieczyciel – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24 (00-133 Warszawa);

10) umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana pomiędzy PZU a Ubezpieczającym, zgodnie z postanowieniami OWU oraz Regulaminu;

 

Rozdział 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 2

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu następujące usługi:

1) udostępnienie informacji o oferowanych przez PZU ubezpieczeniach dotyczących podróży lotniczej;

2) umożliwienie wykonania kalkulacji składki;

3) umożliwienie zawarcie umowy ubezpieczenia z PZU SA;

4) na żądanie Usługobiorcy pomoc w korzystaniu z serwisu.

CZĘŚĆ II

Rozdział 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 3

1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem PZU.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu PZU.

3. Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu PZU oraz korzystanie
z serwisu zgodnie z tym Regulaminem.

4. Usługobiorca ponosi wyłącznie koszt połączenia internetowego, określonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej.

5. Korzystanie z Regulaminu PZU jest bezpłatne. Regulamin PZU jest dostępny na stronie www.lot.com, a Usługobiorca może go swobodnie odczytać, wydrukować lub zapisać jego wersję elektroniczną na własnym komputerze lub innym urządzeniu końcowym.

6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z serwisu. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu przestają obowiązywać z chwilą zakończenia przez Usługobiorcę korzystania z serwisu – bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

 

Rozdział 4 Zawarcie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia

§ 4

1. W celu korzystania z usługi umożliwiającej zawarcie umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu serwisu wymagane jest podanie przez Usługobiorcę następujących, niżej wymienionych danych osobowych: 

1) imię i nazwisko;

2) adres poczty elektronicznej (e-mail);

3) numer telefonu;

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, Usługobiorca podaje imię i nazwisko osoby, na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych, o których mowa w ust. 1.

3. Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia podawane są przez Usługobiorcę podczas korzystania z serwisu.

4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich Usługobiorca oświadcza, że poinformował te osoby o tym fakcie i osoby te wyraziły zgodę na podanie ich danych, chyba że wiedza i zgoda taka nie są wymagane przepisami prawa.

5. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości Usługodawcy nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU, gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia.

6. Kalkulacja składki dla Usługobiorcy następuje po wybraniu zakresu ubezpieczenia prezentowanego w ofercie w rozumieniu Regulaminu, w ramach której możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Kalkulacja składki odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z serwisu.

8. Kalkulacja składki nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Kwota wyliczonej składki może ulec zmianie, stosownie do zmian OWU, taryfy składek lub zmiany danych wprowadzanych przez Usługobiorcę od momentu zapisania kalkulacji do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 5

  1. Zawarcie umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu serwisu następuje po łącznym spełnieniu warunków:

1) akceptacji OWU oraz Regulaminu PZU;

2) zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w dostarczonym dokumencie „Informacja Administratora danych osobowych”;

3) dokonaniu kalkulacji składki;

4) potwierdzeniu, że umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają OWU zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZU SA wraz z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie, zostały Ubezpieczającemu przekazane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zostały przez niego zaakceptowane;

5) opłaceniu składki.

2. Akceptacja OWU i Regulaminu PZU, potwierdzenie zapoznania się z Informacją Administratora danych osobowych oraz Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, następuje po złożeniu przez Usługobiorcę oświadczeń, że zapoznał się z treścią danego dokumentu, oraz że wyraża zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w serwisie.

3. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się po zapłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w OWU i w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu PZU SA na adres e-mail podany przez Ubezpieczającego w procesie zawierania umowy ubezpieczenia wysyłane są: dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, OWU, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Informacja Administratora danych osobowych.

5. Usługobiorca akceptując Regulamin PZU wyraża zgodę na przesyłanie informacji, które mają związek z ubezpieczeniem w PZU SA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na wskazany przez niego numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przez Usługobiorcę danych kontaktowych, zobowiązuję się uaktualniać swoje dane, dzięki którym będzie otrzymywać informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest zgoda, ma on prawo jej wycofania. Zgodę możne odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

7. Umowę ubezpieczenia Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.

8. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy PZU SA nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

9. Ubezpieczającemu nie przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na powyższych warunkach, jeżeli przynajmniej jedna z poniższych przesłanek jest spełniona:

1) umowa ubezpieczenia została w pełni wykonana przed upływem terminu odstąpienia od umowy ubezpieczenia,

2) umowa ubezpieczenia dotyczy podróży i bagażu lub innego podobnego i zawarta została na okres krótszy niż 30 dni.

10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje ubezpieczającemu będącemu konsumentem, jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta została na okres krótszy niż 30 dni.

CZĘŚĆ III

Rozdział 5 Zmiana (aktualizacja) danych

§ 6

1. Ubezpieczający, który zawarł umowę ubezpieczenia przy wykorzystaniu  serwisu zobowiązany jest zgłosić zmiany dotyczące umowy ubezpieczenia.

2. Dokonywanie zmian w umowie ubezpieczenia następuję poprzez zgłoszenie zmiany na dedykowaną infolinię PZU, na numer telefonu 22 505 14 60.

Rozdział 6 Ochrona danych osobowych

§ 7

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskiwanych przy świadczeniu usług, o których mowa w § 2 pkt. 1-5 jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

2. PZU SA powierzył przetwarzanie danych osobowych Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 oraz numerze REGON 01005896000000 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).

3. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Ubezpieczyciela w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia.

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1000).

5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu, jest niezbędne do świadczenia usług wymienionych w § 2 pkt 2 – 4 Regulaminu PZU.

7. W przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu PZU, Usługodawca odmówi świadczenia usług, o których mowa w § 2 pkt 2 – 4 Regulaminu PZU.

Rozdział 7 Postępowanie reklamacyjne

§ 8

1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji tj. skierowania wystąpienia do PZU SA, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę .

2. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta.

3. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);

2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;

3) elektronicznej - wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl (Otwiera się w nowym oknie).

4. PZU SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, PZU SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

6. Odpowiedź PZU SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.

7. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację, przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:

1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;

2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.

8. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.

9. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

10. PZU SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

11. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl (Otwiera się w nowym oknie).

12. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

13. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA to: reklamacje@pzu.pl.

14. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

15. Językiem stosowanym przez PZU SA w relacjach z konsumentem jest język polski.

16. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu PZU w każdym czasie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu PZU jego doręczenie będzie dokonywane poprzez jego umieszczenie w serwisie. Korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.