We use cookies to enhance the service on lot.com.
Should you not wish to have cookies sent to your hard disk please change the settings on your browser accordingly.


Privacy and cookies policy for lot.comopens in new window

Excerpt from clauseopens in new window 

Vissza a főoldalra

Az Ön beállításai

Az Ön fiókja

UTAS ÉS POGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S. A. LÉGITÁRSASÁGNÁL

1. cikk – FOGALMAK

ÜGYNÖK – A fuvarozó által megbízott ügynök, aki a fuvarozó által kiszolgált légi viszonylatokra szóló repülőjegyeket és egyéb szolgáltatásokat értékesíti, illetve – meghatalmazás birtokában –, más légi fuvarozók jegyeit is értékesíti.

POGGYÁSZ – Külön megjelölés híján a feladott poggyászra és a kézipoggyászra is vonatkozik.

KÉZIPOGGYÁSZ – Az utas felügyelete alatt a fedélzeten szállítandó poggyász.

FELADOTT POGGYÁSZ – A fuvarozó felügyelete alatt szállítandó poggyász, amelyről a fuvarozó poggyászellenőrző szelvényt állít ki.

JEGY – A szállítási szerződést igazoló fontos dokumentum, vagy a szállító által, illetve annak nevében kiállított elektronikus jegy a hozzá csatolt a poggyászellenőrző szelvénnyel vagy poggyászcímkével, továbbá az abban leírt szerződési feltételek, a repülőút adatai, a repülési szelvények és az utasszelvény, valamint a jelen Általános Szállítási Feltételek.

POGGYÁSZELLENŐRZŐ SZELVÉNY – Az utas feladott poggyászára vonatkozó jegyen feltüntetett adatok.

ELEKTRONIKUS JEGY – A kifizetett utazásról (útvonalról) szóló, az utas számára a fuvarozó adatbázisa alapján kiállított igazolás, az elektronikus repülési szelvényekkel és – adott esetben – a beszállókártyával együtt, amelynek igazolásául az „Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt” szolgál.

ÖSSZETETT JEGY – Az utas számára kiállított olyan jegy, amely más jeggyel vagy jegyekkel együttesen egy szállítási szerződést testesít meg.

POINCARÉ FRANK – A Varsói Egyezményben alkalmazott valuta.

EGYEZMÉNY – A nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes szabályokat egységesítő egyezmény: az 1999. május 28-án Montrealban aláírt egyezmény (Montreali Egyezmény); az 1929. október 12-én Varsóban aláírt egyezmény (Varsói Egyezmény), annak eredeti szövege és/vagy az 1955. évi Hágai Jegyzőkönyvvel bevezetett módosításokkal és/vagy az 1961. évi Guadalajarai Egyezménnyel bevezetett kiegészítésekkel, attól függően, hogy a két egyezmény közül melyik alkalmazandó, a Varsói Egyezmény esetében pedig annak függvényében is, hogy annak módosításai és/vagy kiegészítései alkalmazandók-e az adott szállításra a jegyen vagy az összetett jegyeken feltüntetett útvonal alapján.

ELEKTRONIKUS SZELVÉNY – Az elektronikus repülési szelvény vagy más, ennek megfelelő adat a fuvarozó adatbázisában.

REPÜLÉSI SZELVÉNY – A jegynek a „Repülésre jogosít” felirattal ellátott része, illetve elektronikus jegy esetében az elektronikus szelvény, amely tartalmazza azokat a útvonalpontokat, amelyek között az utas szállításra jogosult.

VÉGSŐ UTASFELVÉTELI HATÁRIDŐ – A fuvarozó által megszabott időkorlát, amelyen belül az utas- és poggyászfelvétellel járó formaságokat el kell végezni és átvenni a repülőgép fedélzetére való beszállásra jogosító kártyát. Az utasfelvétel zárórája megtalálható a www.lot.com honlapon.

FUVAROZÓ JELZÉSE, FUVAROZÓ AZONOSÍTÓJA – Betűt és számot tartalmazó jelsor, amely egy adott légifuvarozót jelöl.

UTAS – A személyzeten kívül minden személy, akit a fuvarozó engedélyével a légi jármű szállít vagy szállítani fog a repülőjegynek megfelelően.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ UTAS – bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy ideiglenes) fogyatékosság vagy értelmi fogyatékosság miatt, továbbá életkor vagy egyéb fogyatékosság miatt korlátozott, és akinek helyzete különleges figyelmet igényel, illetve szükségessé teszi, hogy a szolgáltatásokat, amelyek az minden utas rendelkezésére állnak, az ő szükségleteihez igazítsák.

VISSZAIGAZOLÁS (ITINERARY RECEIPT) – Az utas családi nevét, a járatra vonatkozó adatokat és egyéb, jogszabályban előírt információt tartalmazó dokumentum vagy az elektronikus jegy részét képező dokumentumok.

FUVAROZÓ SZABÁLYZATA – Jelen Általános Szállítási Feltételektől különböző szabályzat, amely elérhető a fuvarozó honlapján a www.lot.com címen, vagy a szállítási szerződés megkötése során elérhetővé tett más szabályzat, amely az utasra nézve kötelező erejű az utazás időtartama alatt, és amely szabályozza az utas és/vagy poggyász szállítását, valamint a fuvarozó tarifáit.

UTAZÁS MEGSZAKÍTÁSA – Az utazás 24 órát meghaladó tervezett megszakítása a kiindulási pont és a célállomás között elhelyezkedő pont(ok)on, amely(ek)ről az utazás megkezdése előtt az utas és a fuvarozó megegyezett.

FUVAROZÓ – A Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. légitársaság, székhelye: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa (a továbbiakban: PLL LOT SA) vagy egyes meghatározott esetekben más, a jegyen megjelölt légifuvarozó, vagy aki a szállítást ennek megbízásából végzi.

POGGYÁSZCÍMKE – A fuvarozó által vagy annak nevében kiadott bizonylat, amely a feladott poggyász azonosítására szolgál. Ennek címkéjét a feladott poggyászhoz erősítik, a poggyászt azonosító szelvényt pedig az utas kapja.

SDR - KÜLÖNLEGES LEHÍVÁSI JOGOK (Special Drawing Rights) – A Nemzetközi Valutaalap által meghatározott egyezményes valuta.

SPECIÁLIS ÉRTÉKNYILATKOZAT – Az utas díjköteles nyilatkozata az utasfelvétel során átadott poggyászról, amelyben kijelenti, hogy a poggyász értéke meghaladja az egyezményben kijelölt felelősségi korlátot.

TARIFA – A tarifák, adók és az utast terhelő egyéb díjak, valamint ezek érvényességi körét meghatározó és szükség szerint a megfelelő hatóságnál bejelentett határozatok.

NAPOK SZÁMÁBAN MEGHATÁROZOTT HATÁRIDŐ – a hét mind a 7 napját tartalmazó naptári napok, azzal a kikötéssel, hogy az értesítések kiküldéséről szóló megállapodásokban az értesítés kiküldésének napja nem számítandó bele a határidőbe. A jegy érvényességi idejének meghatározásakor a jegy kiállításának napja vagy az indulás napja nem számítandó bele.

EGYEZTETETT MEGÁLLÁSI HELYEK – Az egyezmény és a jelen szállítási feltételek rendelkezései értelmében olyan a jegyen vagy a fuvarozó menetrendjében megjelölt, és mind a kiindulási helytől, mind az úti céltól különböző helyek, ahol az utas az utazás során terv szerint megáll.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – A jegyen vagy a visszaigazoláson szereplő vagy ezekhez mellékelt rendelkezések és információk, amelyek ilyen megnevezést kaptak, és amelyek a jelen Általános Szállítási Feltételeket a rájuk való hivatkozással beemelik a szerződésbe.

2. cikk – ALKALMAZHATÓSÁG

2.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1.1. Jelen Általános Szállítási Feltételek csak azokra a járatokra vagy viszonylatokra vonatkoznak, amelyeknél a PLL LOT S. A. fuvarozói név vagy az LO fuvarozói betűkód van feltüntetve az adott viszonylatra kiállított jegy megfelelő rovatában, kivéve a 2.2-2.5. pontban megjelölt eseteket és a 2.6. pontban leírt körülményt.

2.1.2. Jelen Általános Szállítási Feltételek, a megfelelő érvényességi körben a díjmentes és kedvezményes szállításokra is vonatkoznak, kivéve, ha megfelelő szerződés, légi szállítási megbízás vagy a jegy másként nem rendelkezik.

2.2. A TÖRVÉNY ELSŐBBSÉGE

Az Általános Szállítási Feltételek az Egyezmény és az egyéb, kötelező erejű hatályos törvényi szabályozás betartásával alkalmazandók. Ha ennek okán az Általános Szállítási Feltételek egyes rendelkezései esetleg nem alkalmazhatók, a többi rendelkezés érvényben marad.

2.3. SZÁLLÍTÁS CHARTERSZERZŐDÉS ALAPJÁN

Ha a szállítást charterszerződés keretében végzik, a jelen Általános Szállítási Feltételek abban a körben alkalmazandók, ahol a charterszerződés és a charterjegy nem rendelkezik másképpen.

2.4. „CODE SHARE” JÁRATOK

A fuvarozó egyes útvonalakon vagy meghatározott járatokon megállapodást köt más fuvarozókkal, amelyet legtöbbször Code Share megállapodásnak hívnak. Ennek alapján egyes esetekben előfordulhat, hogy a tényleges szállítást nem a jegyen feltüntetett fuvarozó végzi, bár az utas egy meghatározott fuvarozó járatára foglalt jegyet, illetve olyan jegy birtokosa, amelyen a fuvarozó neve vagy azonosója fel van tüntetve. Ezekben az esetekben a szállítást ténylegesen végrehajtó fuvarozó előírásai is alkalmazandók lehetnek. Az utas a foglalás során kap tájékoztatást a szállítást ténylegesen végrehajtó fuvarozó kilétéről. Ha a foglalás pillanatában a fuvarozó még nem ismert, az utas a tájékoztatást a lehető leghamarabb megkapja, amint a fuvarozó ismert lesz.

2.5. FUVAROZÓVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Különösen megalapozott esetekben, amikor a fuvarozónak nincsen lehetősége az utast saját, menetrend szerinti járatával szállítani, a fuvarozó a szállítás késedelmének elkerülése vagy mérséklése céljából saját járatát egy másik fuvarozó járatával helyettesítheti, vagy a foglalást módosíthatja egy másik fuvarozó járatára. A szállítást ténylegesen elvégző fuvarozó kilétéről az utas legkésőbb az utasfelvétel során vagy a fedélzetre való felszálláskor értesül.

2.6. REPÜLŐGÉPTÍPUS MÓDOSÍTÁSA

A fuvarozó jogosult megváltoztatni a menetrendben megadott repülőgép típusát.

2.7. AZ ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS A FUVAROZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSAI

Ha az Általános Szállítási Feltételek bármelyik rendelkezése ellentmondásba kerül a tarifákkal vagy a fuvarozó egyéb, a fuvarozó www.lot.com weboldalán elérhető, vagy az utas részére még az utas- vagy poggyászszállítási szerződés megkötése előtt átadott előírásaival, akkor a tarifák és ez utóbbi előírások rendelkezései az irányadók.

3. CIKK – JEGY

3.1. JEGY

A jegy a fuvarozó és a jegyen feltüntetett utas között létrejött szerződés megkötésének első és elfogadható bizonyítéka.

3.1.1. JEGYRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A szállításra nem jogosult az az utas, aki nem rendelkezik a fuvarozó által kiállított, az adott járatra szóló repülési szelvényt tartalmazó jeggyel. A jegyet kizárólag az az utas jogosult felhasználni, akinek a nevére kiállították. A fuvarozó jogosult a személyi azonosító okmány bemutatását kérni a személyazonosság megállapítása céljából, valamint azért, hogy ellenőrizhesse az okmányban szereplő és a fuvarozó adatbázisában szereplő adatok egyezőségét.

3.1.2. ÉRVÉNYES JEGY HIÁNYA

Nem elektronikus jegy esetén, ha a jegy vagy annak része elveszett vagy megsérült, vagy ha az utas olyan jegyet mutat be, amely nem rendelkezik az adott járatra szóló repülési szelvénnyel, és minden felhasználatlan repülési szelvénnyel, a jegy kiállítója, az utas kérésére, kicserélheti a jegyet vagy annak részét egy új jegy (másolat) kiállításával. Az ilyen jegy (másolat) kiállítása akkor lehetséges, ha az utas bizonyítani tudja, hogy az eredeti (elveszett, sérült) jegy érvényes volt az adott járatra. Ilyen esetben a fuvarozó fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő díjat számítson fel a jegy (másolat) vagy annak részének ismételt kiállításáért. Bizonyíték hiányában az új jegy csak a tarifa szerinti teljes díj kifizetése ellenében lehetséges. Elveszett jegy után visszatérítés kizárólag a 11. cikk 4. pontja szerint lehetséges.

3.1.3. JEGY NEM ÁTRUHÁZHATÓ

A jegy nem átruházható. Ha valaki olyan jeggyel utazik, amin nem a saját neve szerepel, vagy ha ilyen jegyért visszatérítést igényel, a fuvarozó nem vállal semmilyen felelősséget a jegyen feltüntetett személy vonatkozásában, ha a szállítási szolgáltatást vagy a visszatérítést jóhiszeműen teljesíti. Jelen előírás nem alkalmazandó, ha az utas turisztikai rendezvény keretén belül utazik, amelyre a megfelelő törvény előírásai alkalmazandók.

3.2. ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ

3.2.1. A jegy az utazás megkezdésétől számított egy évig jogosít szállításra vagy, ha egyetlen szelvény felhasználására sem került még sor, a kiállításától számított egy évig érvényes, kivéve, ha a jegy vagy az Általános Szállítási Feltételek másként rendelkeznek.

3.2.2. Ha az utas nem tudja teljesíteni az utazást a jegy érvényességi ideje alatt, mivel a foglalás ideje alatt a fuvarozó nem tud számára helyet biztosítani, az ilyen utas birtokában levő jegy érvényességét a hatályos tarifa szerint meg kell hosszabbítani, vagy az utas kérésére a jegy visszatérítését teljesíteni kell a 11. cikk rendelkezései szerint.

3.2.3. Az utazás során elhunyt utast kísérő legközelebbi családtagok jegyének érvényességét a fuvarozó meghosszabbíthatja az érvényesség meghosszabbításával vagy a minimális tartózkodási idő eltörlésével. Ha az utas legközelebbi családtagja az utazás megkezdése után elhunyt, az utas és az őt kísérő legközelebbi családtagok jegyének érvényessége meghosszabbítható. Minden ilyen típusú módosításra a haláleset megfelelő igazolása ellenében van mód azzal a kikötéssel, hogy az érvényességi idő nem hosszabbítható meg a halál napjától számított 45. napon túl.

3.3. A JEGY SZELVÉNYEINEK SORRENDJE

A fuvarozó tarifái megkövetelik, hogy az utas abban a sorrendben használja fel a repülési szelvényeket, ahogyan az a jegyen fel van tüntetve. Ha az utas a repülési szelvénytől eltérő sorrendben szeretné az utazást lebonyolítani, módosítania kell a jegyét az általa kiválasztott sorrendnek megfelelően. Ilyen esetben a fizetendő díj mértéke:

a)     az útvonalmódosítás bejelentésének napján érvényes, ténylegesen megtett útvonal után fizetendő összeg – ha az utazást még nem kezdték meg;

b)     az eredeti foglalás napján érvényes, ténylegesen megtett útvonal után fizetendő összeg – ha az utazást már megkezdték.

Ha az így kiszámított tarifa magasabb, mint a jegyen szereplő útvonal vételára, az utazás folytatása a különbözet megfizetésétől függ. Ha az utas nem értesítette a fuvarozót útvonalmódosítási szándékáról, és a útvonal előző szakaszát nem tette meg vagy nem a jegyen feltüntetett utazási szakaszok sorrendjében tette meg, az Általános Szállítási Feltételek 6. cikkének 5. pontja alkalmazandó.

3.4. A FUVAROZÓ NEVE ÉS CÍME

A fuvarozó neve a jegyen rövidített formában is szerepelhet: azonosítójának feltüntetésével vagy egyéb módon. A fuvarozó címének minősül az utazás kiindulási pontjául szolgáló repülőtér, amely a jegyen a fuvarozó rövidített nevének első rövidítése mellett van feltüntetve a jegy „fuvarozó” rovatában, elektronikus jegy esetén pedig a visszaigazolás első repülési szelvényén feltüntetett cím.

4. cikk – MEGÁLLÁS AZ UTAZÁS SORÁN

A jegyen feltüntetett útvonalon a megállás csak az előre egyeztetett pontokon engedélyezett, a tarifa feltételeinek, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

5. cikk – TARIFÁK ÉS DÍJAK

5.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tarifa – eltérő megállapodás híján – tartalmazza a légi szállítás díját az utazás kiindulási repülőterétől az úti cél repülőteréig. A tarifa nem tartalmazza a földi szállítást a repülőterek között, sem a repülőterek és terminálok, valamint a városközpont között.

5.2. TARIFÁK ALKALMAZÁSA

A légi szállítás során az a tarifa érvényes, amelyet a fuvarozó vagy az annak nevében eljáró személy szokásosan alkalmaz. A nyilvános tarifarendszerbe nem tartozó szállítások esetén a fuvarozó előírásaival összhangban összeállított (kiszámolt) tarifa érvényes. Ha az állam törvényei másként nem rendelkeznek, az alkalmazott tarifa a jegy kiállításának napján érvényes és az utazás első napjára vonatkozó tarifa, amely első repülési szelvényen van feltüntetve – elektronikus jegy estében pedig az első elektronikus szelvényen. Az utazás útvonalának vagy dátumának módosítása a fizetendő tarifa módosulásával is járhat. Egyes tarifák részlegesen vagy teljesen nem visszatéríthetők (kivéve, ha a visszatérítést törvény írja elő tekintet nélkül a tarifa feltételeire), kiválasztásuknak tehát az utas igényeinek figyelembevételével kell megtörténnie. Ha kifizetés nem felel meg annak a tarifának, amelyet alkalmazni kellett, a keletkezett különbözet a fuvarozó részére ki lesz fizetve, illetve, a fuvarozó visszatéríti, az alkalmazott tarifának megfelelően.

5.3. AZ UTAZÁS ÚTVONAL

Ha a fuvarozó előírásai nem rendelkeznek másként, a tarifát csak arra az útvonalra lehet alkalmazni, amelyre a tarifa vonatkozik. Ha egy tarifa lehetővé teszi több útvonal használatát, az utas a jegy kiállítása előtt kiválaszthatja az útvonalat. Ha ezt nem teszi meg, az útvonalat a fuvarozó határozza meg.

5.4. ADÓK ÉS DÍJAK

Az utas a jegyvásárlás pillanatában köteles megfizetni a kötelező adókat és díjakat, melyeket a hatóságok vagy a repülőteret irányító egyéb szervek vetnek ki, a fuvarozó részére fizetendő tarfáktól és díjaktól függetlenül. A szállítási szerződési feltételek módosulása (pl. a fuvarozó, az útvonal vagy a dátumok változása) az utas hibájából vagy kérésére a hatályos adók és díjak felszámítását és bekérését vonja maga után. Egyes repülőtereken a repülőtér vezetősége vagy a hatóságok az utast további, a fuvarozótól független adminisztrációs költségekkel terhelhetik, melyeket kizárólag e jogalanyok javára lehet befizetni. Ha az utas nem, vagy csak részben használja fel jegyét, az adók és díjak megfelelő összegét visszatérítik részére.

A jegyhez felszámíthatják a tranzakciós költséget vagy az átíratás költségét, amiről az utast a szállítási szerződés megkötése előtt tájékoztatják. Ez a költség nem visszatérítendő.

5.5. PÉNZNEM

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a fuvarozó részére fizetendő további tarifák és díjak a fuvarozó által elfogadott bármilyen pénznemben kifizethetők. Amennyiben a kifizetés pénzneme különbözik a meghirdetett tarifatáblázatban alkalmazott pénznemtől, a fizetendő összeg a jegy kiállításának napján érvényes banki árfolyam alapján számítandó ki.

6. cikk – FOGLALÁS

6.1. FOGLALÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.1.1. Az utas akkor rendelkezik visszaigazolással, ha a jegy a megfelelő rovatban tartalmazza a járat számát, dátumait és az „OK” megjegyzést; elektronikus jegy esetén pedig tartalmazza annak megjelölését, hogy a foglalás regisztrálása és jóváhagyása megtörtént a fuvarozó foglalási rendszerében.

6.1.2. Egyes tarifák korlátozhatják vagy nem engedélyezik, hogy az utas foglalását módosíthassa. Ennek részletes feltételekeit az egyes tarifák rendelkezései határozzák meg.

6.2. FOGLALÁS TÖRLÉSE A JEGY KIÁLLÍTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT ADOTT IDŐN TÚL

A fuvarozó törölheti a foglalást, ha az utas a jegy kiállításától számított, előzetesen megállapított határidőn belül nem fizette ki a jegyet vagy nem teljesítette a terhelési követelményeket a fuvarozó felé.

6.3. SZEMÉLYI ADATOK

A szállítási szerződés megkötése és teljesítése érdekében az utas köteles a fuvarozó részére rendelkezésre bocsátani azon személyi adatait, amelyekre feltétlenül szükség van a foglalás végrehajtásához, a jegy kiállításához, a szállítási szerződés teljesítéséhez, az esetleges reklamációs eljáráshoz, más szolgáltatások használatához, valamint a bevándorlási és egyéb határátlépési követelmények teljesítéséhez. A fuvarozó a fent említett személyes adatokat feldolgozza és átadja a megfelelő hatóságoknak vagy más feleknek, többek közt meghatalmazott ügynökségeknek vagy más fuvarozóknak a fenti tevékenységek végrehajtása céljából, illetve az adatkezelő vagy adat átvevője törvényes érdekeinek teljesítése céljából.

Az utas tájékoztatást kap és tudomásul veszi, hogy a fuvarozó számítógépes rendszere rögzít mindennemű jogtalan beavatkozásból vagy a repülőút biztonságát veszélyeztető tevékenységből eredő eseményt, és továbbítja azt a megfelelő hatóságok felé.

Ezen felül, egyes repülőutak esetében a fuvarozó a lengyel, európai uniós és nemzetközi jog vonatkozó előírásai alapján köteles személyes adatokat átadni a (lengyel és külföldi) hatóságoknak. Ennek célja a terrorcselekmények, adóügyi és más bűncselekmények észlelése, megakadályozása, illetve megelőzése, a hatóságok támogatása a bűnelkövetők kézre kerítésében, továbbá fellépés az illegális bevándorlás ellen és a határellenőrzés támogatása.

A szállítási szerződés teljesítése kapcsán az utas személyes adatai átadhatók azoknak az Európai Gazdasági Térségben székhellyel nem rendelkező személyeknek, akik a hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések értelmében jogosultak ezen adatok átvételére, vagy ha az adatok átadása feltétlenül szükséges az adatkezelő vagy az adat címzettje törvényben engedélyezett céljainak megvalósításához; ilyen célnak minősül többek között a bevándorlási és vámkezelési követelmények, valamint a célországokba való határátlépés követelményeinek teljesítése.

A fuvarozó adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akivel az utas személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekben a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: iod@lot.pl.

A fuvarozó adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatban bővebb információ található a http://lot.com/ochrona-prywatnosci címen.

6.4. ÜLŐHELYEK (ÜLÉSEK) KIOSZTÁSA

6.4.1. Díjmentes helyfoglalás esetén a fuvarozó az utasfelvétel során a lehetőségekhez mérten és térítésmentesen figyelembe veszi az utas kívánságát a fedélzeti ülőhely megválasztását illetően, de fenntartja magának a jogot a jegyen kiosztott ülőhely módosítására még akkor is, ha az ülőhely kiválasztását korábban visszaigazolta.

6.4.2. A fuvarozó „Kedvenc Helyem” szolgáltatása révén a felszállás előtt ülőhely foglalható a fedélzeten. A „Kedvenc Helyem” szolgáltatás részletei a www.lot.com honlapon találhatók.

6.5. TOVÁBBI FOGLALÁSOK TÖRLÉSE

Ha az utas nem módosította jegyét a ténylegesen kiválasztott útvonalnak megfelelően, vagy elmulasztotta kifizetni a 3. cikk 3.3. pontjában említett, ide vonatkozó díjat, a fuvarozó törölheti a további foglalásokat.

7. cikk – UTASFELVÉTEL

Az utasnak repülőgép felszállása előtt meg kell jelennie az utasfelvételnél és a beszállásnál annyival korábban, amennyi idő elegendő a hatósági és felszállás előtti eljárások szükséges formalitásainak teljesítéséhez, de legkésőbb akkor, amikor még rendelkezésre áll a fuvarozó által meghatározott minimális utasfelvételi idő. Ha az utas nem rendelkezik megfelelő dokumentumokkal és felkészületlen az utazásra, vagy nem jelenik meg az utasfelvételnél vagy a repülőgép bejáratánál a fuvarozó által megadott időben, a fuvarozó törölheti az ilyen utas foglalását, és nem köteles őt megvárni a járat késének árán. A fuvarozó nem felel az utas által elszenvedett károkért vagy kiadásokért, amelyek a jelen cikkben lefektetett követelmények nemteljesítéséből fakadnak. Ha az utas az utasfelvételt követően nem jelenik meg a repülőgép bejáratánál, és a feladott poggyász az ennek következtében való kirakodása okán a járat késést szenvedett, az utas köteles ennek költségeit viselni. Az utasfelvételről és annak zárórájáról részletes információk a www.lot.com honlapon találhatók.

8. cikk – SZÁLLÍTÁS MEGTAGADÁSA, KORLÁTOZÁSA ÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI

8.1. SZÁLLÍTÁS MEGTAGADÁSA

A fuvarozó megtagadhatja az utas vagy poggyászának szállítását, ha úgy értékeli, hogy az:

a)     az biztonsági okokból szükségszerű;

b)     annak az államnak a törvényeit vagy egyéb előírásait sértené, amelyiken az utazás megkezdődik, megállással szünetel vagy befejeződik, vagy amelyiknek légterén a légijármű áthalad, vagy

c)     nem csorbítva a 8. cikk 8.2. pontjának érvényességét – az utas viselkedése, életkora, egészségi vagy lelki állapota olyan, hogy:

 • megköveteli, hogy a fuvarozó külön felügyeletet biztosítson számára;
 • nyilvánvalóan túllépi a jóízlés határait, ami indokolhatja a többi utas komoly fenntartását, vagy
 • veszélyt jelent önmagára és a többi utasra, illetve saját és utastársai tulajdonára;

d)     az utas nem alkalmazkodik a fuvarozó útmutatásaihoz és utasításaihoz, különösen a fedélzeti biztonságot és rendet illetően;

e)     az utas viselkedése komolyan megtévesztő (pl. azzal viccelődik, hogy fegyver vagy veszélyes anyag van nála), vagy viselkedése és közlései (i) a fedélzeti biztonság veszélyeztetettségére utalnak, vagy (ii) a fuvarozó, annak fedélzeti vagy a földi személyzete, repülőgépe/vagyontárgyai vagy tulajdona, szolgáltatásai (ideértve a hűségprogramot) vagy utasai bármiféle közvetett vagy közvetlen kárt szenvedtek. Ilyen viselkedésnek és közlésnek minősül a fenyegetés, a földi vagy fedélzeti személyzet illetése sértő vagy becsmérlő kifejezésekkel, továbbá ide értendő, ha az utas megjelenésével vagy viselkedésével egy vagy több személy biztonságát vagy a fuvarozó árujának vagy vagyontárgyának épségét veszélyezteti;

f)      az utas megtagadta a járatok biztonságát felügyelő repülőtéri biztonsági szolgálat által végzett személyi és tárgyi ellenőrzésen való részvételt;

g)     az utas a korábbi repülőút vagy az utasfelvétel során, vagy – átszállással járó utazás esetén – az előző utasfelvétel során jogtalanul beavatkozott vagy veszélyeztette a biztonságot, a rendet, a jó ízlést vagy a fegyelmet, vagy megsértette a 12. cikk rendelkezéseit, és a fuvarozó joggal feltételezi, hogy az utas a későbbiekben megismétli e magatartást, illetve írásban tájékoztatta az utast arról, hogy minden útvonalon megtagadja számára a szállítást;

h)     nem lettek kifizetve a kötelező tarifák, díjak vagy adók, vagy nem teljesültek az utas (vagy a jegyért fizető személy) és a fuvarozó közötti terhelési követelmények;

i)      az utas nem rendelkezik a szükséges dokumentumokkal vagy a fuvarozó kérése ellenére megtagadja a 14. cikk 14.2. pontjában felsorolt dokumentumok bemutatását;

j)      megalapozott annak kockázata, hogy az utas megkísérli a határátlépést abban az országban, ahol tranzitutasként fog tartózkodni;

k)     az utas megsemmisítette a szükséges utazási dokumentumokat vagy megtagadta azok átadását a repülőút idejére a fuvarozó személyzete számára bizonylat ellenében, ha a hatóságok a dokumentumok átadását megkövetelik;

l)      az utastól megtagadták az utazás kiindulási pontjául vagy úti céljául szolgáló ország, illetve az utazás útvonalán fekvő ország területére való belépést;

m)   ha az utas által bemutatott jegy:

 • törvénytelen eszközökkel lett megvásárolva, vagy nem a fuvarozótól illetve az általa megbízott ügynökségtől vásárolták;
 • elveszett vagy ellopott jegyről szóló bejelentés tárgyát képezi;
 • hamis, vagy
 • olyan repülési szelvényt vagy elektronikus repülési szelvényt tartalmaz, amelyen a változtatásokat nem a fuvarozó vagy az általa feljogosított ügynökség végezte, illetve, ha a szelvény megsérült;

n)     a jegyet bemutató személy nem tudja igazolni, hogy az ő neve szerepel az „Utas családi neve” rovatban;

 • o)     az utas nem módosította a jegyét vagy nem fizette meg a jegymódosítás díját a 3. cikk 3.3. pontjának megfelelően.

8.1.1. Ha az utas a 8.1. pont d), e) és g) alpontjában felsorolt viselkedése kárt okozott a fuvarozónak, a fuvarozó közvetlenül az utastól követelheti a helytelen magatartás okozta költségek megtérítését.

8.2. KIJELÖLT SEGÍTŐ

8.2.1. A fuvarozó különös gondot fordít arra, hogy megkönnyítse a betegek, fogyatékkal élőutasok, felügyelet nélkül utazó gyermekek és kismamák szállítását. A felügyelet nélkül utazó gyermekek, betegek, fogyatékkal élők és kismamák szállításának engedélyezése a fuvarozóval kötött ilyen irányú előzetes megállapodás megkötésétől függhet, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

8.2.2. Egyes repülőgépeken korlátozva lehet a fogyatékkal élő utasok szállítása. Javasolt, hogy az utas a foglalás során tájékoztassa a fuvarozót saját fogyatékosságáról vagy arról, hogy kijelölt segítőre van szüksége. Ha az utas a kijelölt segítőt a foglalás befejezése után vagy a jogszabályban előírt határidőn túl kérelmezi, a fuvarozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően mindent megtesz, hogy a fogyatékkal élő utas kérését teljesítse első sorban tekintetbe véve a kért segítség határidejét és jellegét.

A fenti bekezdésben felsorolt személyek szállításának részletes szabályai a fuvarozó weboldalán, a www.lot.com címen érhetők el.

8.2.3. Abban az esetben, ha az utas nem tájékoztatta a fuvarozót a kijelölt segítő igénybevételére jogosító betegségéről vagy fogyatékosságáról, a fuvarozó pedig e betegség vagy fogyatékosság miatt módosítani kényszerül az repülési útvonalat egy nem tervezett leszállóhely felé, a fuvarozó követelni jogosult az útvonalmódosítással és az eseménnyel járó költségek megtérítését, kivéve, ha az esemény vis maior miatt vagy a fuvarozónak felróható okból következett be.

9. cikk – POGGYÁSZ

9.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az utas köteles tisztában lenni poggyásza tartalmával. A poggyász nem tartalmazhat harmadik személytől szállítás céljából átvett holmit.

9.1.1. POGGYÁSZBAN NEM SZÁLLÍTHATÓ TÁRGYAK

Az utas nem helyezhet poggyászába:

a)     olyan tárgyat, amely a repülőgép, az utasok vagy a repülőgép fedélzetén szállított vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, és amely szerepel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) és a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által közzétett veszélyes tárgyak listáján, vagy a megfelelő előírásokban (kérésre, további részletekkel a fuvarozó szolgál);

b)     olyan tárgyat, amelynek szállítását tiltja annak az országnak a törvénye, amelyiken a légi jármű felszáll vagy leszáll, vagy amelyiknek a légterén áthalad;

c)     olyan tárgyat, amelyről a fuvarozó úgy ítéli meg, hogy súlya, alakja, mérete vagy tulajdonságai miatt (pl. törékeny, romlandó), illetve operatív vagy biztonsági szempontból szállításra nem alkalmas;

d)     élőállatot, a 9.9. pontban megjelölt esetek kivételével. – állatot;

e)     égetett szeszt;

f)      a gyárilag lezárt csomagolástól különböző egyéb alkoholt.

9.1.2. Az utas poggyászában nem szállítható lőfegyver vagy lőszer, kivéve a sport- és vadászfegyvert, illetve ezekhez való lőszert. Sport- és vadászfegyver és az ezekhez tartozó lőszer kizárólag feladott poggyászként szállítható, a szállítandó tárgyak fuvarozó részére történt előzetes bemutatása után. A fegyver nem lehet töltve, be kell biztosítani és megfelelően csomagolni. A lőszer szállítását az ICAO és a IATA veszélyes tárgyakra vonatkozó előírásai szabályozzák és a megfelelő törvények.

9.1.3. Az olyan fegyverek, mint a kard, párbajtőr, kés, antik lőfegyver, lőfegyver utánzat feladott poggyászban szállítható a szállítási feltételek fuvarozóval történt előzetes egyeztetése után. Ezeknek a tárgyaknak a szállítása az utastérben tilos.

9.1.4. A feladott poggyászba nem javasolt törékeny vagy romlandó tárgyat pakolni, Ha az utas ilyen holmit pakol bele, köteles gondoskodni annak megfelelő és biztonságos becsomagolásáról, hogy ezáltal biztosíthassa saját és a többi utas poggyászának, illetve a fuvarozó vagyontárgyainak épségét. 

9.1.5. A fuvarozó egyezményben meghatározott korlátolt felelősségére tekintettel, a feladott poggyászban nem javasolt szállítani nagyon törékeny vagy romlandó tárgyat, pénzt, ékszert, nemesfémet, számítógépet, fényképezőgépet, mobiltelefont, más elektronikus eszközt, arany- vagy ezüsttárgyat, váltót, értékpapírt és egyéb értéktárgyat, kereskedelmi iratot, kereskedelmi termékmintát, útlevelet és egyéb személyazonosító okmányt, optikai eszközt, gyógyszert vagy kulcsot. Az efféle holmit a kézipoggyászban javasolt szállítani.

9.2. SZÁLLÍTÁS MEGTAGADÁSÁNAK JOGA

9.2.1. A fuvarozó megtagadhatja a 9.1.1. és 9.1.2. pontban felsorolt bármelyik tárgy poggyászként való szállítását, és megtagadhatja a tárgy további szállítását, ha a poggyászban ilyet talál.

9.2.2. A fuvarozó megtagadhatja a poggyász feladott poggyászként történő átvételét, ha annak csomagolása nem garantálja a biztonságos szállítást az általános, kíméletes poggyászkezelési eljárás során. A fuvarozó továbbá megtagadhatja a poggyász szállítását, ha a poggyász mérete, alakja, súlya vagy tartalma miatt nem alkalmas a szállításra, illetve, ha veszélyezteti a többi utas biztonságát vagy kényelmét.

9.2.3. Az utas sem feladott poggyászként, sem kézipoggyászként nem szállíthat olyan poggyászt, amelynek tartalmát nem ismeri, vagy amelyet ismeretlen személy bízott rá.

9.3. POGGYÁSZELLENŐRZÉS JOGA

9.3.1. Biztonsági okokból a fuvarozó kérheti az utas beleegyezését a poggyász röntgenes átvilágítással vagy egyéb módszerrel végzendő felülvizsgálatához vagy ellenőrzéséhez. Az utas távollétében a fuvarozó felülvizsgálhatja vagy ellenőrizheti a poggyászt, hogy meggyőződjék arról, nincs-e benne valamelyik tárgya a jelen cikk 9.1.1. és 9.1.2. pontjában felsorolt tárgyak közül, illetve egyéb, a fuvarozó előtt rejtve maradt fegyver vagy lőszer. Ha az utas nem engedélyezi a jelen pont előző bekezdésében említett felülvizsgálat vagy ellenőrzés lefolytatását, a fuvarozó megdagadhatja az utas és poggyászának szállítását.

9.3.2. POGGYÁSZFELVÉTEL

Az utas csak arra a rendeltetési helyre adhatja fel poggyászát, ahová ő maga is utazik a jegyen feltüntetett útvonal (az adott repülési szelvény vagy szelvények) alapján.

Ha az utas egy köztes megállási ponton el kívánja hagyni a repülőgépet, az utazás nem szakítható meg a köztes megállási ponton, ha a poggyász rendeltetési helye egy másik, távolabbi hely, a fuvarozónak pedig nem áll módjában megkeresni és kiadni az utas raktérben szállított összes poggyászát a repülőgép késedelmes indulása nélkül. Ha az utas ennek ellenére megszakítja az utazást, köteles fedezni a poggyász megkeresésével és a repülőgép késésével járó minden költséget.

9.4. BEJELENTETT POGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA

9.4.1. Amikor a poggyászt regisztráció céljából feladják a fuvarozónak, a fuvarozó saját felügyelete alá helyezi a poggyászt, és poggyászcímkét tesz a feladott poggyász minden darabjára, és az utasnak adja a címkék poggyászellenőrző szelvényét.

9.4.2. Ha a poggyászon nincsen feltüntetve az utas neve, nevének kezdőbetűi, vagy egyedi azonosítójele, az utasnak ilyet el kell helyeznie a poggyászon a poggyász feladása előtt.

9.4.3. A feladott poggyász ugyanazzal a járattal szállítandó, amivel az utas utazik, kivéve, ha a fuvarozó úgy ítéli meg, hogy ez biztonsági, műszaki vagy logisztikai szempontból nem kivitelezhető. Ilyen esetben – ha a vámvizsgálat előírásai megengedik –, a fuvarozó a poggyászt az utas tartózkodási helyére vagy az utas által megadott másik helyre szállítja.

9.4.4. SPECIÁLIS ÉRTÉKNYILATKOZAT

Abban az esetben, ha a feladott poggyász értéke meghaladja az egyezményben meghatározott felelősségi korlátot a poggyász megsemmisülése, elvesztése, sérülése vagy késése esetére, az utas a repülés előtt biztosítást köthet minden poggyászára vagy – ha poggyászát már átadta a fuvarozónak –, speciális értéknyilatkozatot tölthet ki, amelynek elfogadása megfelelő díj megfizetéséhez lehet kötve.

9.4.5. A fuvarozó megtagadhatja a speciális értéknyilatkozat elfogadását, ha a szállítás egy részét olyan más fuvarozó végzi, aki ilyen szolgáltatást nem nyújt.

9.5. DÍJMENTESEN SZÁLLÍTHATÓ POGGYÁSZ

Az utas kizárólag azt a poggyászt szállíthatja díjmentesen, amelyik megfelel a fuvarozó által meghatározott feltételeknek és korlátozásoknak. Az utas erre vonatkozó információt a www.lot.com weboldalon kaphat.

9.6. POGGYÁSZTÖBBLET

Az utas a díjmentes poggyászkeretet meghaladó poggyász szállításáért pótdíjat fizet a fuvarozó által meghatározott díjtáblázat szerint és módon. Az erre vonatkozó információk elérhetők a www.lot.com weboldalon.

9.7. KÉZIPOGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA

9.7.1. A kézipoggyásznak, amelyet az utas a repülőgép fedélzetére visz, be kell férnie az utas ülése alá vagy a zárható utastéri poggyásztartóba. Az a poggyász, amelyet a fuvarozó túlsúlyosnak vagy túlméretesnek ítél, feladott poggyászként lesz szállítva. A kézipoggyász engedélyezett méretét és súlyát a fuvarozó határozza meg és teszi közzé a www.lot.com weboldalon.

9.7.2. A kézipoggyászként szállított tárgyak, így különösen a könyv, ridikül, sétapálca vagy esernyő, összecsukható kerekesszék vagy babakocsi, és egyéb, az utas számára az utazás során nélkülözhetetlen tárgy nem számít bele a nem feladott poggyászba súlykeretébe.

9.7.3. A fuvarozó által engedélyezett méret- és súlykorlátozásoktól függetlenül, ha nincsen elegendő hely az utastérben, a fuvarozó kötelezheti az utast poggyásza átadására, hogy annak szállítása feladott poggyászként a raktérben történjék. Ilyen esetben javasolt, hogy az utas vegye ki a belőle a 9.1.4. és 9.1.5. pontban felsorolt holmikat

9.7.4. A repülőgép rakterében való szállításra nem alkalmas tárgyak, mint pl. hangszerek stb., csak a fuvarozóval lefolytatott előzetes egyeztetést követően szállíthatók az utastérben. A fuvarozó pótdíjat jogosult felszámítani az ilyen tárgyak szállításáért.

9.8. POGGYÁSZ ÁTVÉTELE

9.8.1. Az utas, amint erre készen áll, köteles poggyászát haladéktalanul átvenni azon a helyen, ahová poggyászát az utazás útvonalának megfelelően feladta. Ha az utas nem veszi át poggyászát, a fuvarozó jogosult a poggyásszal rendelkezni a törvény szabta módon és időkeretek között.

9.8.2. A feladott poggyász átvevője csak az utasszállításra jogosító jeggyel vagy a poggyászfelvétel során kapott poggyászellenőrző szelvénnyel rendelkező személy lehet. Ha az átvevő nem tudja bemutatni poggyászellenőrző szelvényt, a poggyász átvétele csak úgy lehetséges, ha az átvevő bemutatja utasszállításra jogosító jegyét, és a poggyász más jelölések segítségével beazonosítható.

9.8.3. Ha a poggyász átvevője nem tudja felmutatni utasszállításra jogosító jegyét és nem tudja a poggyászt sem azonosítani a poggyászcímkéhez tartozó poggyászellenőrző szelvénnyel, a fuvarozó kiadhatja a poggyászt azzal a feltétellel, ha a fuvarozó kérésére e poggyászhoz való jogát bizonyítékkal tudja alátámasztani, illetve elégséges biztosítékot tud a fuvarozó részére nyújtani, amely fedezi a fuvarozó esetleges kárát vagy költségeit e poggyász kiadása okán.

9.8.4. Ha az utasszállításra jogosító jeggyel rendelkező utas nem jelent be reklamációt a poggyász átvételekor, (ellenkező bizonyíték híján) úgy tekintendő, hogy a poggyászt jó állapotban és a szállítási feltételeknek megfelelően vette át. Ha ennek ellenére az utas reklamációt nyújt be a 17. cikk meghatározott határidőn belül, úgy bizonyítania kell, hogy a kár a szállítás folyamán keletkezett.

9.9. ÉLŐÁLLAT

9.9.1. Kutya, macska és egyéb háziállat a fuvarozó előzetes engedélyéhez van kötve. A fuvarozó által szállítható állatok fajtája és mennyisége az adott járat és utas függvényében korlátozott. Az állatokat megfelelő konténerbe kell helyezni élelmükkel együtt, és csatolni kell az az állat egészségi állapotáról és oltásairól kiállított érvényes állatorvosi igazolásokat, valamint a célország és tranzitország hatóságai által megkövetelt belépési engedélyeket és egyéb dokumentumokat.

9.9.2. A feladott poggyászként szállításra átvett háziállat a konténerrel és élelemmel együtt nem számítandó bele a díjmentes poggyászkeretbe, hanem poggyásztöbbletnek minősül, amelyért az utas az érvényes díjtáblázat szerint pótdíjat fizet. Apró háziállat azzal a feltétellel szállítható az utastérben, hogy az utas a fuvarozót erről előzetesen tájékoztatta, a fuvarozó beleegyezett a szállításba, az utas pedig kifizette a pótdíjat.

9.9.3. A hatályos szabályozás értelmében látás- vagy hallássérült személy vezetőkutyája, segítőkutya vagy terápiás kutya díjmentesen szállítandó. Részletes információk elérhetők a www.lot.com weboldalon.

9.9.4. A szállítása az Egyezményben lefektetett poggyász- és áruszállítási szabályok szerint vállal felelősséget élőállat szállításáért. A fuvarozó – az előző bekezdésben megjelölt felelősségi körön túl – nem felel az állat bárminemű sérüléséért, elvesztéséért, késedelmes érkezéséért, betegségéért vagy elpusztulásáért, kivéve, ha az a fuvarozónak felróható okból következett be.

9.9.5. A fuvarozó nem vállal felelősséget az állat szállításáért, ha annak szállítási okmányai hamisak, hiányoznak vagy érvénytelenek. Ha egy ország megtiltja az állat beutazását, a fuvarozó nem felel az állat bárminemű sérüléséért, elvesztéséért, késedelmes érkezéséért, betegségéért vagy elpusztulásáért, kivéve, ha azt a fuvarozó hibája vagy mulasztása okozta. Ha az utas nem tartja be az állat szállításhoz kijelölt tranzit- vagy a célország törvényeit, a fuvarozó követeléssel léphet fel ellene az utas magatartása miatt pénzbírság, káreset vagy jóvátétel címén felmerült költségek okán.

9.9.6. Az utastérben szállított állatot az utas köteles állandó felügyelete alatt tartani, mert az állat nem közlekedhet önállóan az utastérben. Biztonsági okokból az utas köteles biztosítani, hogy az állat ne kerüljön érintkezésbe a többi utassal. Az állatot az utazás teljes időtartama alatt pórázon, illetve hámon, vagy szállítóboxban kell tartani. Kutya szállításakor a szájkosár használata kötelező az agresszív viselkedés esetére, de kivételt a segítőkutyák, amelyekre a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.

10. cikk – SZABÁLYTALANSÁG A SZÁLLÍTÁS SORÁN

10.1. A fuvarozó megtesz minden tőle tehetőt, hogy azt utast és poggyászát az adott napon érvényes menetrend szerinti időben elszállítsa. A járatok menetrendje változhat, de a fuvarozó köteles e változásról értesíteni minden egyes utast, akik már megvásárolták jegyüket a változtatással érintett járatra. Javasolt, hogy az utas – függetlenül attól, melyik közvetítő által végzi a foglalást – a foglalás során megadja kapcsolattartási adatait a fuvarozó foglalási rendszerében, hogy értesíthető legyen az őt érintő esetleges szabálytalanságokról vagy az utazás során fellépő eseményekről. Az utas a 11. cikk 11.3. pontja értelmében a jegyár visszatérítését kérheti, ha a felszállási időpontja módosult, és az új időpont számára nem elfogadható.

10.2. Ha a járatot törölték vagy késik, illetve a fedélzetre való beszállás megtagadása esetén, az utasok meghatározott szolgáltatásokra jogosultak a hatályos törvények értelmében.

11. cikk – VISSZATÉRÍTÉS

11.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jegy vagy annak fel nem használt része utáni visszatérítést a jelen cikk rendelkezései szabályozzák, fenntartva az 5. cikk 5.4. pontjában szereplő rendelkezéseket.

11.2. VISSZATÉRÍTÉSRE JOGOSULT SZEMÉLY

11.2.1. Az alább felsorolt kivételektől eltekintve, a fuvarozó a jegyen feltüntetett személy javára teljesíti a visszatérítést, vagy a jegy fuvarozó részére történt kifizetésének igazolása ellenében annak javára, aki a jegyet kifizette.

11.2.2. Az utas, akinek a neve a jegyen szerepel, vagy a jegyet kifizető személy meghatalmazhat egy általa kijelölt személyt, hogy a felhasználatlan jegyért vagy annak felhasználatlan részéért járó követelést felvegye. Ha a jegyet nem a jegyen szereplő utas fizette ki, a fuvarozó pedig a jegyen feltüntette a visszatérítés korlátozását, akkor a fuvarozó a visszatérítést kizárólag a jegyért fizető személynek teljesíti, vagy annak, akit e személy meghatalmazott.

11.2.3. A jegy és az elektronikus jegy elvesztésének esetét kivéve, a fuvarozó a visszatérítést csak akkor teljesíti, ha visszakapja az összes felhasználatlan repülési szelvényt, az utasnak szóló visszaigazolási szelvényt, és esetleg a számlát.

11.2.4. A repülési szelvényt és a felhasználatlan repülési szelvényeket – és adott esetben a számlát – felmutató személynek teljesített visszatérítés a 11.2.1. vagy 11.2.2. pont értelmében jogosult személynek teljesített visszatérítésnek tekintendő, és felmenti a fuvarozót a visszatérítéssel kapcsolatos további felelősség alól.

11.2.5. A visszatérítés ugyanabban a formában történik, amelyben a jegyvásárlás történt.

11.3. A FUVAROZÓNAK FELRÓHATÓ OKBÓL FIZETENDŐ VISSZATÉRÍTÉS

Ha a fuvarozó:

 • törli a járatot, vagy
 • nem tudja a szállítást ésszerű időkorlátokon belül, a megállapított menetrend szerint teljesíteni, vagy
 • kihagyja az utas utazásában menetrend szerinti célállomásnak vagy köztes megállási helynek kijelölt leszállóhelyet, vagy
 • nem tudja biztosítani az utas számára azt a helyet a repülőgépen, amelyet korábban a jegyvásárlás során jóváhagyott
 • hibájából az utas lekési a következő csatlakozást, melyre visszaigazolt foglalással rendelkezik, a visszatérítés mértéke az alábbiak szerint alakul:

a)     ha a jegy teljesen felhasználatlan, a visszatérítés mértéke megegyezik az utastól átvett díj összegével (mindenféle levonás nélkül);

b)     ha a jegy részben fel van már használva, a visszatérítés összege megegyezik az alábbi összehasonlítás magasabb összegével:

 • a megállási helytől a célállomásig vagy a következő leszállási helyig szóló egyirányú tarifa (az esetleges kedvezmények levonása után), vagy
 • a teljes utazásért kifizetett tarifa és az utazás során felhasznált szakaszokért elméletileg fizetendő tarifa közötti különbözet.
 •  

11.4. VISSZATÉRÍTÉS AZ UTAS KÉRÉSÉRE

Ha az utas a 11.3. pontban megnevezett okoktól különböző okból követel visszatérítést, és az alkalmazott tarifa nem zárja ki a visszatérítés jogát, a visszatérítés összege az alábbiak szerint alakul:

a)     ha az utas egyetlen szelvényt sem használt el, a visszatérítés összege megegyezik az utastól a tarifának megfelelően átvett, és az adott speciális tarifa feltételeiből eredő esetleges díjakkal vagy – adott esetben – a visszatérítés kezelési költségeivel csökkentett összeggel;

b)     ha a jegy részlegesen fel van használva, és a tarifa előírásai ezt lehetővé teszik, a visszatérítés összege megegyezik a kifizetett tarifa értéke, valamint a visszatérítésre bemutatott jegy alapján megtett útszakaszra vonatkozó, és az adott speciális tarifa feltételeiből eredő esetleges díjakkal vagy a visszatérítés kezelési költségeivel csökkentett tarifa értéke közti különbözettel.

11.5. VISSZATÉRÍTÉS MEGTAGADÁSÁNAK JOGA

11.5.1. A fuvarozó megtagadhatja a visszatérítés teljesítését, ha a visszatérítési igényt egy évvel a jegy jelen szabályzat 3. cikk 3.2. pontjában meghatározott érvényességének lejárta után nyújtják be.

11.5.2. A fuvarozó megtagadhatja a visszatérítés teljesítését, amíg nem kapja meg a az utastól vagy a jegy vásárlójától a jegy megvásárlását igazoló bizonyítékot.

11.5.3. A fuvarozó megtagadhatja a visszatérítés teljesítését az olyan jegy esetében, amelyet az utas az ország elhagyásának szándékát igazoló bizonyítékként mutat be neki vagy a hatóságnak, kivéve, ha az utas bebizonyítja, hogy rendelkezik engedéllyel az adott országban való további tartózkodásra, vagy egy másik fuvarozó vagy közlekedési eszköz segítségével elhagyja az országot.

11.5.4. A fuvarozó megtagadhatja a visszatérítés teljesítését a felhasználatlan (vagy részben felhasználatlan) jegy után, ha a jegy felhasználás a 12. cikk 12.1. pontjában meghatározott okokból maradt el, és a fuvarozó úgy döntött, hogy a jegy (szelvény) értékét biztosítékul használja az utas felé fennálló követelések fedezésére egy másik utasnak vagy fuvarozónak okozott kár okán.

11.6. PÉNZNEM

Minden visszatérítést annak az országnak a törvényei szabályozzák, ahol a jegyet értékesítették és ahol a visszatérítést teljesítik. Alapszabály, hogy a visszatérítést abban a pénznemben teljesítik, amilyenben a jegyért fizettek. Abban az esetben, ha a jegyért teljesítendő visszatérítés nem lehetséges abban a pénznemben, amelyikben a jegy megvásárlása történt, vagy ennek komoly objektív akadályai vannak (pl. azért, mert a jegy vételárának visszatérítése más országban történik, mint a megvásárlása), a fuvarozó a visszatérítés országában használandó pénznemben vagy a visszatérítésre jogosult és a fuvarozó közti megállapodás szerinti és törvényben engedélyezett pénznemben teljesíti a visszatérítést.

11.7. VISSZATÉRÍTÉS TELJESÍTÉSÉRE JOGOSULT JOGALANYOK

Az utas kérésére teljesítendő visszatérítést csak az a fuvarozó teljesítheti, aki a jegyet kiállította, vagy az általa erre feljogosított ügynök.

12. cikk – VISELKEDÉSI SZABÁLYOK A REPÜLŐGÉP FEDÉLZETÉN

12.1. A légi jármű fedélzetén teljes a dohányzási tilalom, és tilos az utas által fedélzetre hozott szeszesital fogyasztása.

12.2. Tilos a nem magáncélú filmfelvétel és fényképezés.

12.3. Ha a fuvarozó úgy ítéli meg, hogy az utas a repülőgép fedélzetén tanúsított viselkedésével veszélyezteti a légi jármű biztonságát, vagy a fedélzeten tartózkodó személyek illetve vagyontárgyak biztonságát, akadályozza a személyzetet munkája végzésében, nem tartja be a személyzet korlátozásait és tiltásait a repülőgép fedélzetén történő dohányzás (ideértve a hagyományos és elektronikus, illetve egyéb mesterséges cigarettákat), alkoholfogyasztás és tudatmódosítószer-használat vonatkozásában, vagy magatartása megalapozott tiltakozást vált ki utastársaiból, a fuvarozó számára szükségszerűnek ítélt intézkedéseket foganatosíthat e viselkedés megfékezéséhez, így alkalmazhat kényszerítő eszközöket, eltávolíthatja az utast a légi járműről a leszállás után, és megtagadhatja az utastól a további szállítást és minden jövendő szállítást. A légi jármű parancsnoka, a járat biztonságának és a légi jármű fedélzeti rendjének biztosítása céljából jogosult utasítást adni a légi jármű fedélzetén tartózkodó összes személynek, és a légi jármű fedélzetén tartózkodó összes személy köteles teljesíteni a parancsnok utasításait. A fuvarozó fenntartja magának a jogot, hogy követeléssel lépjen fel az utastársainak vagy a fuvarozónak kárt okozó utas felé.

12.4. Ha az utas nem tartja be e cikk rendelkezéseit, a fuvarozó minden szükséges, megfelelő és megalapozott intézkedést meghozhat a hatályos törvényi keretek között. Leszállíthatja az utast a legközelebbi légi kikötőben, átadhatja a megfelelő hatóságoknak, vagy indokolt intézkedéseket hozhat ellene az utazás bármelyik szakaszában.

12.5. A REPÜLŐGÉP VISSZAFORDÍTÁSA AZ UTAS HELYTELEN VISELKEDÉSE MIATT

A fuvarozó fenntartja magának a jogot arra is, hogy az utassal szemben a leszállási költségek megtérítésének követelésével lépjen fel, ha arra az utas helytelen magatartása miatt volt szükség, és a leszállás helye nem volt az adott járat rendeltetés szerinti leszállóhelye.

12.6. Biztonsági okokból a fuvarozó a repülőgép fedélzetén betilthatja vagy korlátozhatja az olyan eszközök használatát, mint például: hordozható rádió vagy számítógép/laptop, mobiltelefon, elektronikus játék, jeladókészülék, rádióhullámos távirányítású játék vagy rádiótelefon. Hallókészülék és szívritmus-szabályozó használata megengedett.

12.7. A biztonság fenntartása érdekében a fuvarozó azt javasolja, hogy az utasok repülés közben maradjanak üléseikben és biztonsági övüket hagyják becsatolva. Ezenfelül, a hosszú távú járatok esetében, a fuvarozó többször testgyakorlatok elvégzését fogja tanácsolni a fedélzeten elérhető útmutatók alapján.

13. cikk – TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

13.1. Ha a légi szállításról megkötött szerződés kapcsán a fuvarozó az utas részére harmadik személytől rendel szolgáltatást, akkor ebben a felelősségi körben ügynökségként jár el. Ilyenkor az adott szolgáltató szerződési feltételei köteleznek.

13.2. Ha a fuvarozó közúti szállítási szolgáltatás nyújtására is kötelezte megát, erre eltérő szállítási feltételek vonatkozhatnak.

14. cikk – ADMINISZTRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

14.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyedül az utas felelős az utazással összefüggő mindennemű előírás, jogszabály, utasítás, kérés és követelmény betartásáért a kiindulási országban, a célországban és abban az országban, amelyiknek a területén átrepül, továbbá egyedül ő felel a fuvarozó utasításainak betartásáért is.

A fuvarozó, annak alkalmazottai, ügynökei, képviselői és meghatalmazottjai nem köteles az utasnak vagy harmadik személynek segíteni a szükséges dokumentumok (ideértve a vízumot is) beszerzésében vagy a hatályos előírások betartásában, és nem felel azokért a következményekért, amelyeket az utas birtokában lévő téves információk okoznak, vagy az a tény, hogy nem kapta meg a szükséges dokumentumokat (ideértve a vízumot) vagy hogy nem tartotta be a hatályos előírásokat.

14.2. UTAZÁSI IRATOK

Az utas köteles bemutatni minden beutazásra és kiutazásra jogosító dokumentumot, egészségügyi iratot és más, a törvény vagy a megfelelő hatóság által megkövetelt iratot, valamint ezen előírások és követelmények kapcsán köteles engedélyezni a fuvarozó számára, hogy ezen iratokról másolatot készítsen, a másolatot pedig megtartsa. A fuvarozó fenntartja magának a jogot az utas szállításának megtagadására, ha az nem tartja be a hatályos jogszabályokat és követelményeket, vagy ha a fuvarozó úgy ítéli meg, hogy az utas iratai nem szabályosak, vagy ha az utas nem hajlandó a megfelelő iratok bemutatására.

14.3. ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS MEGTAGADÁSA

Az utas köteles megfizetni a tarifa által előírt összeget és az utazással kapcsolatos egyéb díjakat, ha a célország vagy tranzitország hatóságai nem adnak az utasnak belépési engedélyt az országba, hanem felszólítják a fuvarozót, hogy az utast szállítsa el az utazás kiindulási helyére vagy máshová. A fuvarozó az ilyen költségek fedezésére felhasználhatja a még felhasználatlan szállítási szolgáltatásért kifizetett összeget, vagy egyéb összeget, amely az utashoz tartozik, de a fuvarozó birtokában van. A belépés megtagadásának vagy a deportálás helyszínéig való szállításért a fuvarozó részére kifizetett tarifa nem visszatérítendő.

14.4. AZ UTAS FELELŐSSÉGE A BÍRSÁGÉRT, A BÜNTETÉSÉRT ÉS AZ OKOZOTT KIADÁSOKÉRT

Ha a fuvarozót letét, bírság vagy büntetés befizetésére, illetve költségek megtérítésére kötelezik azért, mert az utas nem tartotta be a hatóságok által megszabott előírásokat, követelményeket vagy utasításokat, vagy mert nem mutatta be a szükséges iratokat, az utas köteles a fuvarozó kérésére megtéríteni a kifizetett letét, bírság vagy büntetés költségét. A fuvarozó az ilyen jellegű kiadások fedezésére felhasználhatja a szállítás még nem teljesített részéért kifizetett díjat, vagy bármilyen összeget, amely az utashoz tartozik, de a fuvarozó birtokában van.

14.5. VÁMELLENŐRZÉS

Ha kötelező, az utas köteles vámellenőrzésre átadni feladott poggyászát, illetve kézipoggyászát. A fuvarozó nem tartozik az utasnak felelősséggel az ellenőrzés során keletkezett kárért vagy veszteségért, sem azért, ha az utas az ellenőrzéshez nem járul hozzá.

14.6. BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS

Az utas köteles alávetni magát a hatósági repülőtéri vagy fuvarozói alkalmazottak vagy ügynökség által lefolytatandó biztonsági ellenőrzésnek.

15. cikk – TOVÁBBI FUVAROZÓK

15.1. Az Egyezmény alkalmazásának céljából, az egy jegy alapján kettő vagy több fuvarozó által teljesített légi szállítást egyetlen szállításnak tekintendő.

15.2. A jelen cikkben említett egyezmény szerinti szállítás esetén, az utas kizárólag az ellen a fuvarozó ellen nyújthat be keresetet, amelyik a balesettel vagy késéssel érintett szállítást végezte, kivéve, ha a szerződés kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az első fuvarozó vállalja a felelősséget a teljes szállításért. A poggyász- és áruszállítás vonatkozásában az utas a keresetet az első fuvarozó ellen, az utolsó fuvarozó ellen vagy az ellen a fuvarozó ellen nyújthatja be, aki a szállítást végezte, amikor a poggyász vagy áru megsemmisülése, eltűnése, sérülése vagy késése bekövetkezett. E fuvarozók szolidárisan közös felelősséget viselnek.

16. cikk – KÁRFELELŐSSÉG

16.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

16.1.1. Jelen Általános Szállítási Feltételek a fuvarozó felelősségének alapját képezik. Ha a szállítást egy másik fuvarozó végzi, a felelősség körét a szállítást ténylegesen végrehajtó fuvarozó előírásai szabályozhatják.

16.1.2. A légi szállítást az Egyezmény szabályozza, amely korlátozza a fuvarozó felelősségét. Amit az Egyezmény előírásai nem szabályoznak, arra az egyes országokban hatályos jogszabályok alkalmazandók.

16.1.3. A fuvarozó nem tartozik felelősséggel olyan kártérítési igénnyel fellépő követelő személynek, – vagy olyan személynek, akitől a kártérítést követelő személy a jogait eredezteti –, akinek a gondatlansága, helytelen tevékenysége vagy mulasztása okozta a kárt, vagy hozzájárult a kár bekövetkezéséhez. Ilyen esetben a bizonyítási teher a fuvarozón van. A fuvarozó harmadik személlyel szemben megőrzi a viszontkereset jogát.

16.1.4. A fuvarozó nem felel olyan kárért, amelyet a törvényben előírt vagy hatósági rendeletnek, ajánlásnak vagy követelménynek megfelelő tevékenysége során okoz, vagy ha a kár oka az utas, aki nem tartja be az említett előírásokat.

16.1.5. A fuvarozó felelőssége nem terjedhet túl a kár bizonyított értékén, és azt a vonatkozó törvények, és különösen az Egyezmény rendelkezései korlátozzák.

16.1.6. A fuvarozó csak a saját járatán keletkezett károkért vonható felelősségre, vagy azokon a repülési szakaszokon keletkezett kárért, ahol az utasszállításra jogosító jegy járatinformációt tartalmazó rovatában a fuvarozó azonosítója van feltüntetve. Az utas az ügyet a szerződéses vagy tényleges fuvarozó elé viheti, ahol a fuvarozók közötti szerződésnek megfelelő elbírálásban részesül.

16.1.7. A fuvarozó felelősségének mindennemű korlátozása vagy kiiktatása a fuvarozó ügynökeire és alkalmazottaira is vonatkozik, illetve arra a személyre is, akinek a repülőgépét a fuvarozó használja, továbbá e személy ügynökeire, alkalmazottaira és képviselőire. A fuvarozó, illetve ügynökei, alkalmazottai és képviselői ellen benyújtott kereset értéke nem haladhatja meg azt az értéket, amelyig a fuvarozó felelőssége korlátozva van.

16.1.8. Az a fuvarozó, aki jegyet állít ki vagy poggyászt regisztrál egy másik fuvarozó járatára, kizárólag e másik fuvarozó ügynökeként cselekszik.

16.1.9. Amennyiben kifejezetten erre vonatkozó rendelkezés nincs, a jelen cikk rendelkezései nem írják felül a fuvarozó egyezményből vagy a hatályos jogszabályokból eredő jogvédelmi eszközeit, illetve felelősségének korlátozását vagy kiiktatását.

16.2. A FUVAROZÓ FELELŐSSÉGE AZ UTAS HALÁLA VAGY TESTI SÉRÜLÉSE ESETÉN

16.1.2. A fuvarozó csak abban az esetben vállal felelősséget az utas haláláért vagy testi sérüléséért, ha a baleset, amely az utas halálát vagy sérülését okozta, a fedélzeten történt, vagy a be- vagy kiszállással kapcsolatos mindennemű tevékenységek során.

16.2.2. A fuvarozó, az általa szállított utas halálát vagy testi sérülését okozó károk esetére a következőkre kötelezi magát:

a)     Nem alkalmazza a varsói megállapodás 22. cikkének (1) bekezdésében meghatározott fuvarozói felelősség felső értékhatárát, ha az adott esetben ezt a megállapodást alkalmazza.

b)     Nem korlátozza vagy iktatja ki saját felelősségét, ha az egy utasra eső kárérték nem haladja meg a 128 821 SDR értéket (vagy ennek egyenértékét más valutában). A fuvarozó ugyanakkor fenntartja a 16.1.3. pontban lefektetett jogosultságait.

c)     Ha a káresemény értéke meghaladja az utasonként 128 821 SDR-t, a fuvarozó nem vonható felelősségre, amennyiben bizonyítja, hogy:

 • a kárt nem a fuvarozó, vagy a nevében eljáró személyek hanyagság, helytelen tevékenység vagy mulasztása okozta, vagy

d)     a kárt kizárólag harmadik személy hanyagsága, helytelen tevékenysége vagy mulasztása okozta. A kártérítésre jogosult vagy jogosultak részére előleget fizet ki a kártérítésből legfontosabb kiadásaik fedezésére körülményeik súlyossága függvényében legkésőbb 15 nappal a kártérítésre jogosult személy kártérítési jogosultságának megállapítása után. Az utas halála esetén az előleg legalább 16 000 SDR (vagy ennek egyenértéke más valutában). Az előleg kifizetése nem jelenti azt, hogy a fuvarozó elismeri felelősségét, és ennek összege a kártérítés összegéből levonható. Az előleg összege nem visszatérítendő, kivéve a 16.1.3. pontban említett esetet, illetve, ha beigazolódik, hogy az előleg kedvezményezettje nem jogosult kártérítésre.

16.3. A FUVAROZÓ FELELŐSSÉGE AZ UTAS SZÁLLÍTÁSÁNAK KÉSEDELME ESETÉN

Az Egyezmény hatálya alá tartozó szállítás esetén a fuvarozó felel az utas késedelmes szállítása okozta károkért, kivéve, ha igazolni tudja, hogy a fuvarozó minden szükséges eszközt igénybe vett a kár elkerülése érdekében, vagy hogy ezen eszközök nem voltak a elérhetők a fuvarozó számára. Attól függően, melyik Egyezmény alkalmazandó, e felelősség értékhatára utasonként 5 346 SDR vagy 250 000 Poincaré frank (vagy ezzel egyenértékű egyéb valuta) összegben maximálható.

16.4. A fuvarozó FELELŐSSÉGE A POGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA SORÁN KELETKEZETT KÁRÉRT

16.4.1. A fuvarozó kizárólag akkor felel az utas felügyelete alatt álló kézipoggyászban és az utas személyes tárgyaiban esett kárért, ha a kár a fuvarozó hibájából keletkezett.

16.4.2. A poggyász megsemmisülése, sérülése, eltűnése vagy késése esetén a fuvarozó felelőssége az alkalmazandó Egyezménytől függően poggyászkilogrammonként 1 288 SDR vagy 250 Poincaré frank értékig terjed feladott poggyász esetében, illetve utasonként 5 000 Poincaré frank értékig kézipoggyász esetében, kivéve, ha tevékenysége vagy mulasztása a károkozás szándékával történt, vagy meggondolatlanságból és a káresemény valószínűsíthetőségének tudatában. Ha a csomag súlya nincsen feltüntetve a poggyászcímkén, az úgy tekintendő, hogy a feladott poggyászok összsúlya nem lépi túl a az adott szállítási osztály díjmentes poggyászkeretének fuvarozó által meghatározott súlyát.

16.4.3. A felelősség fenti 16.4.2. pontban említett korlátozása a fuvarozó felelősségének szabály szerinti felső korlátja, ami azt jelenti, hogy e korláton belül az utas köteles bizonyítani a keletkezett kár tényét és értékét. Ha a kárérték nincsen dokumentálva, a fuvarozó a kártérítés mértékének kiszámításánál jogosult az életszerű tapasztalatokra támaszkodni.

16.4.4. A 16.4.2. pontban említett korlátozás nem alkalmazandó, ha az utas az Általános Szállítási Feltételek 9. cikkénnek 9.4.4. pontja szerinti értékes poggyászra vonatkozó nyilatkozatot nyújtott be. Ilyen esetben a fuvarozó felelőssége a nyilatkozatban megadott értékig terjed, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az utas által ténylegesen elszenvedett kár kisebb.

16.4.5. A fuvarozó nem vonható felelősségre akkor, illetve addig a mértékig, ameddig a kár a poggyász természetes tulajdonságából, minőségéből vagy hibájából ered. Az utas, akinek a poggyásza más személyben vagy más személy, illetve a fuvarozó vagyontárgyában kárt okoz, fedezi a fuvarozó kárát, valamint e kár következményeként felmerülő veszteségeit és költségeit.

16.4.6. A fuvarozó nem felel a poggyászban nem szállítható, 9. cikkben felsorolt tárgyakban keletkezett kárért.

17. cikk – A REKLAMÁCIÓ ÉS A KÁRTÉRÍTÉSI KERESET HATÁRIDEJE

17.1. REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉSE

17.1.1. Poggyászkár esetén nem nyújtható be semmilyen kártérítési kereset, ha a poggyász átvételére jogosult személy nem jelentett be reklamációt azonnal a kár megállapítását követően, de legkésőbb hét nappal a poggyász átvétele után, illetve késedelmes poggyászszállítás esetén 21 nappal a kézbesített poggyász átvétele után. A reklamációt írásban kell benyújtani és a fuvarozónak kell elküldeni a fenti határidők betartásával.

17.1.2. A reklamációt az utasnak vagy megfelelő és a fuvarozó számára is elérhető meghatalmazás alapján eljáró képviselőjének kell benyújtania közvetlenül a fuvarozónak. A fuvarozó a panaszra 30 napon belül köteles válaszolni, kivéve, ha az adott országban a vonatkozó jogszabályok más határidőt jelölnek ki. A reklamációt az Utasreklamációs Osztály részére kell beküldeni, illetve e célból kitölthető a www.lot.com weboldalon elérhető űrlap is.

17.2. PERINDÍTÁSI HATÁRIDŐ

A kártérítésre való jogosultság megszűnik, ha a keresetet nem nyújtják be az úti cél repülőterére való megérkezés napjától, vagy a repülőgép tervezett megérkezésének napjától, vagy a szállítás megszakításának napjától számított két éven belül. A fenti határidő kiszámítását az illetékes bíróság határozza meg.

18. cikk – MÓDOSÍTÁS ÉS MENTESSÉG

A fuvarozó ügynöke, alkalmazottja vagy képviselője nem jogosult a jelen Általános Szállítási Feltételek bármelyik rendelkezését módosítani vagy megszüntetni.

Legutóbbi módosítás: 2019.12.10.