Pomoc publiczna

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie SA.59158, na mocy której zatwierdzona została pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. PLL LOT S.A., podobnie jak większość unijnych przewoźników, objęta została pomocą ze względu na dotkliwe skutki pandemii. Celem udzielonej pomocy miało być odbudowanie sytuacji finansowej przewoźnika naruszonej wskutek pandemii i zaspokojenie nagłych potrzeb płynnościowych z tym związanych. Na pakiet pomocowy składały się pożyczka z subsydiowanymi stopami procentowymi udzielona przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w wysokości 1,8 mld zł oraz dokapitalizowanie w wysokości 250 mln EUR. 

Boeing 787 w barwach LOT przelatujący nad wybrzeżem

Bez pomocy publicznej PLL LOT S.A. nie byłby w stanie poradzić sobie z negatywnymi skutkami wywołanymi nadzwyczajną sytuacją i uregulować zobowiązania związane z prowadzoną działalnością. Dzięki otrzymanym środkom pomocowym przewoźnik mógł zarządzić odpowiednio swoją sytuacją finansową, aby uniknąć negatywnych skutków w związku z niezależnymi od niego istotnymi ograniczeniami wykonywania działalności operacyjnej od 2020 r., a także zapewnić sobie odpowiednią  płynność, aby pomimo negatywnego wpływu pandemii na sektor, utrzymać się na rynku. Celem udzielanych środków pomocowych było zapewnienie, by zakłócenia w gospodarce nie doprowadziły do niepotrzebnego opuszczania rynku przez przedsiębiorstwa, które były rentowne przed wybuchem pandemii. PLL LOT S.A. był właśnie rentownym, a także intensywnie rozwijającym się przewoźnikiem. Udzielone PLL LOT S.A. środki pomocowe ukierunkowane zostały więc na zapewnienie przewoźnikowi minimum niezbędnego do zapewnienia jego rentowności oraz naprawę kapitałów naruszonych przez pandemię. Zostały one wykorzystane na poprawę sytuacji PLL LOT S.A w trudnym momencie występowania szeregu zakłóceń w gospodarce, które niosły dla większości uczestników rynku realne zagrożenie dla prowadzonej przez nich działalności.

Decyzja KE, aprobująca przyznanie środków pomocowych PLL LOT obwarowana została licznymi obowiązkami i warunkami po stronie przewoźnika.  Jednym z obowiązków wynikających z tej decyzji jest wspieranie działalności zgodnie z celami UE i zobowiązaniami krajowymi związanymi z ekologią i cyfrową transformacją. Pomoc publiczna udzielona PLL LOT S.A. w związku z COVID-19 pozwoliła przewoźnikowi regulować zobowiązania związane z prowadzoną działalnością w tym trudnym czasie, a w konsekwencji pozwoliła także na kontynuowanie przez PLL LOT S.A. działań ukierunkowanych na wspieranie zielonej i cyfrowej transformacji.

Jednym z głównych sposobów na transformację sektora lotniczego i jego dekarbonizację jest tankowanie SAF (zrównoważonego paliwa lotniczego). PLL LOT S.A w pełni popiera tę drogę i wspiera rozwój produkcji zrównoważonych paliw lotniczych w Polsce poprzez ścisłą współpracę z PKN Orlen. Chcemy wykorzystywać SAF na wszystkich połączeniach z portów lotniczych, w których będzie ono dostarczane przez PKN Orlen. Dodatkowo jesteśmy aktywnym uczestnikiem Renewable and Low-Carbon Fuel Supply Chain Alliance, którego nadrzędnym celem jest współpraca na rzecz rozwoju produkcji SAF w Unii Europejskiej. 

Ponadto PLL LOT S.A. działając w zgodzie ze stworzoną w 2020 roku polityką środowiskową wspiera szereg inicjatyw na rzecz ochrony klimatu. Do najważniejszych z nich należą:

  • Efektywność paliwowa - polegająca na działaniach mających na celu obniżanie ilości spalonego paliwa podczas lotu, dzięki czemu ilość emitowanego dwutlenku węgla jest redukowana. Do działań w tym zakresie należy między innymi : optymalizacja tras lotów, precyzyjny dobór prędkości wznoszenia i lądowania, dokładne wyliczenia środka ciężkości samolotów, regularne mycie płatowca i silnika czy zmniejszanie wagi samolotów. Kiedy tylko jest to możliwe, stosujemy w portach lotniczych zewnętrzne zasilanie elektryczne (GPU) zamiast paliwowego (APU). Inwestujemy także w nowe oprogramowanie do planowania lotów i analizy danych, co pozwala nam latać w najbardziej zrównoważony i wydajny sposób. Inwestujemy także w nowe oprogramowanie do planowania lotów i analizy danych, co pozwala nam latać w najbardziej zrównoważony i wydajny sposób.
  • Wprowadzanie zrównoważonych produktów i usług na pokładzie naszych samolotów – polegające na serowaniu naczyń wielokrotnego użytku na rejsach długodystansowych, a ponadto na wykorzystywaniu kubków wykonanych w 100% z papieru, a także na wymianie sztućców plastikowych na drewniane.
  • Program Destination ECO – z dobrowolnym zaangażowaniem naszych pasażerów wspieramy projekty środowiskowe mające na celu redukcję emisji CO2 oraz kompensację emisji. Jednym z głównych projektów jest współpraca z Lasami Państwowymi w zakresie Leśnych Gospodarstw Węglowych, umożliwiająca m.in. sadzenie większej liczby gatunków szybkorosnących drzew i zwiększanie udziału odnowień naturalnych i nasadzeń w polskich lasach. Programem objętych jest łącznie 12 tys. ha w 23 nadleśnictwach w całej Polsce. Dodatkowo PLL LOT S.A. zaangażowane są w działania polegające na ochronie gatunków żurawi, a dokładnie na rewitalizacji podmokłych obszarów i poprawie zdolności retencyjnych stawów paciorkowych w Nadleśnictwie Starogard. ​

Zdajemy sobie sprawę z tego, że głównym napędem działania na rzecz ochrony środowiska jest świadomość aktualnych zagrożeń, dlatego angażujemy się w projekty badawcze i współpracujemy z ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Lotnictwa w zakresie obliczania rzeczywistego wpływu na środowisko emisji pochodzących od statków powietrznych.

Pozyskana pomoc publiczna pozwoliła PLL LOT S.A. przetrwać okres pandemii i istotnych ograniczeń działalności podstawowej oraz zaspokoić potrzeby płynnościowe. Spółka pomimo negatywnego wpływu pandemii była w stanie realizować i nadal kontynuuje swoje proekologiczne działania.