Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach organizacji wydarzeń marketingowych

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, email: iod@lot.pl (PLL LOT S.A.).

Inspektor Danych Osobowych:

Inspektor Danych Osobowych to osoba, do której możesz się zwrócić pisemnie na adres naszej siedziby lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lot.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: przesyłanie na podany adres email zaproszeń dotyczących wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez PLL LOT S.A., kontakt telefoniczny na podany numer telefonu w celu potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez PLL LOT S.A., organizacji i przeprowadzania wydarzeń marketingowych przez PLL LOT S.A.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na bezpośrednim marketingu usług i produktów własnych.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT (LOT AMS i PLL LOT).

2) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom PLL LOT S.A., podmiotom świadczącym wybrane usługi
na rzecz PLL LOT S.A. (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne, zapewnienia bezpieczeństwa – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

Stosowany skrót:

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z faktem współpracy PLL LOT S.A. z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe w związku z organizacją lub współorganizacją i przeprowadzeniem wydarzeń marketingowych mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG, w szczególności kiedy ww. wydarzenia odbywają się w tych państwach.

Okres przechowywania:

1) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczących wydarzeń na podany adres email lub kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody /wniesienia sprzeciwu;

2) w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia marketingowego – do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z wydarzenia.

Twoje uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PLL LOT S.A. oraz informacji o przetwarzaniu Twoich danych;

2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji;

3) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych
w wypadkach określonych przez prawo;

4) prawom żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

- w dowolnym momencie – dla celów marketingu bezpośredniego;

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne wyłącznie w celach:

a) kierowania do Ciebie wiadomości dotyczących organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń przez PL LOT S.A.

b) Twojego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez PL LOT S.A.