Rewitalizacja obszarów bytowania żurawi w Nadleśnictwie Starogard

Od września 2019 roku współpracujemy z Lasami Państwowymi. Aktywnie bierzemy udział w Aukcjach Jednostek Dwutlenku Węgla, które odbywają się w ramach Leśnych Gospodarstw Węglowych. Ponadto, koncentrujemy się na przechwytywaniu i zatrzymywaniu CO2 przez polskie lasy i jesteśmy zangażowani w rewitalizację obszarów bytowania żurawi w Nadleśnictwie Starogard. 

las-starograd

Cel projektu - dlaczego ochrona żurawi ma znaczenie?

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla wychwytywanego i magazynowanego przez lasy oraz redukcja emisji gazu z obszarów podmokłych. Na terenie Nadleśnictwa Starogard podejmowane są działania mające na celu przywrócenie zdolności retencyjnej obszarów leśnych, poprzez zalewanie osuszonych wcześniej zbiorników wodnych.

Obszar ten ma dla nas szczególne znaczenie w związku z bytowaniem żurawi pospolitych, które to są ważnym elementem symboliki i logotypu naszej organizacji. Żurawie symbolizują elegancję, siłę i podróżowanie, dlatego ochrona i zachowanie tych ptaków jest dla nas istotne.

Realizowany projekt rewitalizacji niesie za sobą szereg korzyści środowiskowych. 

Zalanie stawów wpływa pozytywnie na retencję wód powierzchniowych i gruntownych, dzięki czemu z jednej strony przeciwdziała skutkom suszy, a jednocześnie zwiększona jest ochrona przeciwpowodziowa. Działania podejmowane w Nadleśnictwie Starogard obejmują nie tylko odtworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych dla żurawi, ale również wpływają pozytywnie na podnoszenie bioróżnorodności całej flory i fauny.

Coraz częściej na obszarze pojawiają się rzadkie gatunki ptaków, takie jak:

 • bielik,
 • bocian czarny,
 • dudek,
 • żuraw,
 • zimorodek,
 • łabędź niemy,
 • czapla siwa,
 • gęsi,
 • dzikie kaczki.

Tym samym, projekt przyczynia się do odtworzenia naturalnych walorów środowiskowych. 

Skąd pochodzą środki na rewitalizację projektu?

Środki przeznaczone na realizację projektu rewitalizacji obszarów bytowania żurawi w Nadleśnictwie Starogard pochodzą z zakupionych przez nas Jednostek Dwutlenku Węgla w ramach aukcji prowadzonych przez Lasy Państwowe. Jednostka Dwutlenku Węgla, w skrócie JDW to ilość węgla organicznego odpowiadająca 1 tonie CO2, która zostaje zakumulowana w drzewostanach oraz w glebie, dzięki działaniom prowadzonym przez Lasy Państwowe. Zakupione Jednostki Dwutlenku Węgla są dodatkowym wkładem w kompensację emisji CO2 i przyczyniają się do pochłaniania tego gazu przez polskie lasy.

W poprzednich latach zakupiliśmy następujące ilości Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) w aukcjach organizowanych przez Lasy Państwowe:

 • 2019 rok → 7 717 JDW
 • 2021 rok → 1 851 JDW
 • 2022 rok → 1 842 JDW

Co daje nam współpraca z Lasami Państwowymi?

Dzięki naszej współpracy z Lasami Państwowymi w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, możliwe jest podejmowanie długofalowych działań na rzecz ochrony środowiska i kompensacji emisji CO2. Kontynuujemy swoje zaangażowanie w projekty środowiskowe, dążąc do minimalizacji swojego wpływu na środowisko naturalne.

Widok na las i zieloną łąkę