Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach profilu użytkownika na lot.com

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze lot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55 (PLL LOT S.A.).

Inspektor Danych Osobowych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt:

a) email: iod@lot.pl

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lot.com, w tym obsługi konta w tym serwisie, umożliwiania zawierania umów przewozu lotniczego i umów na usługi dodatkowe lub specjalne, udostępniania informacji za pośrednictwem serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierania umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2) statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb użytkowników serwisu internetowego, 

3) zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawiania funkcjonalność serwisu internetowego lot.com, dopasowywania serwisu do potrzeb użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa usług i możliwości poprawy jakości usług.

4) przechowywania w celach archiwalnych (dowodowych) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes  polegający na możliwości obrony i dochodzenia roszczeń oraz  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

podmiotom świadczącym wybrane usługi
na rzecz PLL LOT S.A. (w tym usługi marketingowe, reklamowe, informatyczne) – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług.

Okres przechowywania:

1) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi konta na lot.com - nie dłużej niż do czasu usunięcia konta na lot.com

2) W celach statystycznych, analitycznych, raportowych, zapewniania bezpieczeństwa usług i poprawnego funkcjonowania serwisu – nie dłużej niż do czasu usunięcia konta na lot.com

3) W celach zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczenia usługi konta na lot.com

Twoje uprawnienia:

 

Przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez PLL LOT S.A. oraz informacji o przetwarzaniu Twoich danych;

2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą;

3) żądania usunięcia Twoich danych osobowych; PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych
w wypadkach określonych przez prawo;

4) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

5) żądania przenoszenia Twoich danych osobowych  poprzez przygotowanie i przekazanie przez PLL LOT S.A. przekazanych przez Ciebie danych osobowych do innego administratora lub do Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane przetwarzane na podstawie umowy;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, skontaktuj się z nami za pomocą dowolnego środka komunikacji.

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.W Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych (adres email) jest niezbędne do świadczenia wobec Ciebie przez PLL lot S.A. usługi konta na serwisie lot.com.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością utworzenia oraz posiadania konta na lot.com

Profilowanie:

Dzięki podanym przez Ciebie danym w profilu na lot.com, bazując na wyrażonej przez Ciebie zgodzie, możemy przygotować automatyczny dobór oferty najbardziej dopasowanej do twoich preferencji. Odbywa się to w oparciu o profilowanie podanych przez Ciebie danych takich jak lokalizacja, czy parametry techniczne używanego przez Ciebie urządzenia (rozdzielczość, wielkość przeglądarki, itp.). Opisane profilowanie nie wywołuje skutków prawnych.