Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wykonywania umowy przewozu zawartej pomiędzy pasażerem a PLL LOT S.A.

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, kontakt za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.lot.com (PLL LOT S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt:

a) email: iod@LOT.pl

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w sekcji „Administrator danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) wykonywanie praw i obowiązków wynikających
z umowy przewozu zawartej z PLL LOT S.A.

2) podejmowanie działań przed zawarciem umowy,

3) przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę PLL LOTS.A., informację o wprowadzanych na rynek promocjach i usługach, organizowanych wydarzeniach i konkursach oraz ofertach specjalnych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie działań marketingowych,

4) wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych| na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb pasażerów i użytkowników strony LOT.com),

5) wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych PLL LOT S.A. na podstawie przepisów prawa,

6) podejmowanie działań związanych z wykonaniem umowy przewozu, tj. m.in. przechowywanie w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym kapitałowo z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT,

2) w związku z realizacją umowy przewozu Twoje dane osobowe mogą być przekazane organom, instytucjom i przewoźnikom, którzy w związku z obowiązującymi przepisami prawa, jak i umowami międzynarodowymi są uprawnieni aby otrzymywać takie informacje, albo gdy przekazanie danych będzie niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych lub odbiorców danych, w tym między innymi dla dopełnienia wymogów imigracyjnych, celnych i innych związanych z przekroczeniem granicy w krajach docelowych,

3) naszym dostawcom, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji umowy przewozu lotniczego (np. usługi IT czy usługi marketingowe i reklamowe). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych do państw spoza EOG:

W związku z realizacją umowy przewozu Twoje dane osobowe mogą być przekazane, na podstawie art. 45, 46 ust. 2 lit. c, 47 i 49 ust. 1 lit. b RODO, osobom, organom, instytucjom i przewoźnikom, którzy w związku z obowiązującymi przepisami prawa, jak i umowami międzynarodowymi są uprawnieni aby otrzymywać takie informacje, albo gdy przekazanie danych będzie niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych lub odbiorców danych, w tym między innymi dla dopełnienia wymogów imigracyjnych, celnych i innych związanych z przekroczeniem granicy w krajach docelowych.

Okres przechowywania:

Twoje dane będą przechowywane:

1) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy przewozu – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

2) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy przewozu,

3) w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres email – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

4) w celach statystycznych, analitycznych i raportowych –przez czas realizacji umowy przewozu, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy

5) w celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,

6) w celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Twoje uprawnienia:

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

b. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami pod adresem email: contact.mailing@lot.pl lub przez link umieszczony w każdej wiadomości od nas zawierającej newsletter.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Profilowanie:

Dzięki podanym przez Ciebie danym w formularzu zapisu na newsletter LOT oraz danych wysyłanych przez przeglądarkę, bazując na wyrażonej przez Ciebie zgodzie na przesyłanie newslettera, możemy przygotować automatyczny dobór oferty najbardziej dopasowanej do twoich preferencji. Odbywa się to w oparciu o profilowanie podanych przez Ciebie danych takich jak lokalizacja, czy parametry techniczne używanego przez Ciebie urządzenia (rozdzielczość, wielkość przeglądarki, itp.). Opisane profilowanie nie wywołuje skutków prawnych.

Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu:

a) wykonania umowy przewozu lotniczego lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

b) kierowania do Ciebie wiadomości dotyczącej aktualnej oferty, informacji o wprowadzanych na rynek promocjach i usługach, organizowanych wydarzeniach i konkursach oraz ofertach specjalnych PLL LOT S.A.

Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)

Podane w rezerwacji dane dotyczące przelotu pasażera (PNR) są przekazywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera przez PLL LOT S.A. na rzecz Krajowej Jednostki ds. Informacji o Pasażerach (JIP) w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców.

Dane PNR są przekazywane przez przewoźników lotniczych do JIP w następujących terminach:

a) od 48 do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem lotu oraz

b) niezwłocznie po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej i wejściu pasażerów na pokład statku powietrznego, kiedy nie mogą już go opuścić przed jego startem, a inni pasażerowie nie mogą wejść na pokład.

Przewoźnik lotniczy przekazuje dane PNR do JIP za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane PNR są przechowywane przez JIP przez 5 lat od dnia ich zgromadzenia, a po upływie tego okresu podlegają niezwłocznie trwałemu usunięciu.

W trybie wnioskowym dane PNR mogą być przekazane na rzecz Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska. Lista tych organów znajduje się tutaj.

Administratorem danych PNR przekazanych do JIP jest Komendant Główny Straży Granicznej, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poniższych danych:

Komendant Główny Straży Granicznej - administrator danych PNR

al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

telefon: +48 22 500 40 00 - centrala

e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl

W związku z przekazywaniem danych PNR przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zgromadzone z naruszeniem prawa,

c) prawo do odszkodowania oraz dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, w przypadku naruszenia zasad przetwarzania jego danych osobowych przez JIP,

d) prawo do kontaktu z Inspektorem do spraw ochrony danych o pasażerach za pośrednictwem numeru telefonu: +48 22 513 54 87 lub adresu e-mail: inspektor-PNR@strazgraniczna.pl,

e) prawo do złożenia wniosku o udzielenie informacji o przysługujących prawach,

f) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych pasażera w związku z przetwarzaniem danych PNR.