Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A

§ 1 [Wstęp]

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lot.com przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, (02-146 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 oraz numerze REGON 01005896000000 i kapitale zakładowym 203 214 923,28 PLN (opłaconym w całości).

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez PLL LOT drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Do zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego oraz usług dodatkowych związanych z przewozem lotniczym zastosowanie znajdują Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu, dostępne na stronie internetowej www.lot.com w zakładce pn. „Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu”.

§ 2 [Definicje]

1. Usługodawca/PLL LOT – Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (02-146 Warszawa);

2. Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.lot.com, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez PLL LOT, a także zawrzeć z Usługodawcą umowę na odległość na zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego lub usługi dodatkowe związane z przewozem lotniczym;

3. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem Strony internetowej, w szczególności w celu korzystania z Usług;

4. bezpieczny protokół SSL – elektroniczny system służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

5. Usługi – usługi świadczone przez PLL LOT drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, wymienione w § 4 Regulaminu.

§ 3 [Postanowienia ogólne]

1. Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez Stronę internetową, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.

2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkłady lotów oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

3. Z informacji i materiałów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorca może korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. Nie jest w szczególności dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę żadnej działalności gospodarczej, opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze Strony internetowej lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody PLL LOT jest zabronione, poza przypadkami, gdy takie działania są dopuszczone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Określa się następujący sposób porozumiewania z Usługodawcą: telefonicznie na numer: 801 703 703 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych) lub 22 577 99 52 (numer dostępny dla telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych), drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@lot.pl lub pisemnie (pocztą) na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@lot.pl

§ 4 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. PLL LOT świadczy następujące Usługi za pośrednictwem Strony internetowej:

 • zawieranie umów przewozu lotniczego, poprzez zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego;
 • zawieranie umów na usługi dodatkowe w ramach umowy przewozu lotniczego;
 • zawieranie umów na usługi specjalne w ramach umowy przewozu lotniczego m.in. usługę TIME2THINK;
 • umożliwia zawieranie umów ubezpieczenia związanych z podróżą lotniczą;
 • zawieranie umów na usługę SHOP&MORE, obejmującą usługi pasażerskie związane z podróżą lotniczą, m.in. takie jak dostawa na pokład, dowóz bagażu na lotnisko, asysta na lotnisku, dojazd na lotnisko lub z lotniska; dostęp do stron internetowych podmiotów trzecich, umożliwiających zawieranie umów na usługi świadczone przez te podmioty;
 • udostępnianie informacji na temat rozkładu lotów PLL LOT;
 • informowanie o aktualnych promocjach i ofertach PLL LOT;
 • newsletter e-mail;
 • udostępnienie indywidualnego profilu Usługobiorcy na Stronie internetowej.

2. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A." oraz wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej Usługi, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie internetowej oraz zaakceptowania wyżej wymienionych czynności poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację. Dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi są każdorazowo wskazywane przez Usługodawcę na stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.

3. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od zarejestrowania się przez Usługobiorcę na Stronie internetowej poprzez założenie przez Usługobiorcę konta. Usługi, których świadczenie wymaga utworzenia przez Usługobiorcę konta zostaną wskazane na Stronie internetowej.

4. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty. Usługi, których świadczenie jest uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty oraz jej wysokość zostaną wskazane na Stronie internetowej na podstronach dotyczących poszczególnych kategorii Usług.

5. PLL LOT umożliwia Usługobiorcy zawieranie umów sprzedaży usług oferowanych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Strony internetowej i w związku z tym PLL LOT nie jest stroną takich umów. Zakup i świadczenie usług podmiotów trzecich dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej odbywa się na warunkach określonych przez te podmioty w regulaminach świadczenia usług dostępnych na stronach internetowych tych podmiotów. Faktury dokumentujące zakup usług podmiotów trzecich są wystawiane wyłącznie przez podmioty trzecie świadczące te usługi. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez podmioty trzecie powinny być kierowane do tych podmiotów, które są wyłącznie upoważnione do rozpatrzenia reklamacji. Podmioty trzecie mają status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646) i złożyły w tym zakresie oświadczenie PLL LOT. 

6. Szczegółowe zasady zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte są w Warunkach Zakupu Elektronicznego Biletu Lotniczego, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Szczegółowe zasady zakupu usług dodatkowych dotyczących przewozu lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Szczegółowe zasady zakupu usługi TIME2THINK dotyczącej umowy przewozu lotniczego za pośrednictwem Strony internetowej zawarte zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. Szczegóły dotyczące umożliwienia zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną przez PLL LOT zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 5 [Warunki techniczne korzystania z Usług]

1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług świadczonych przez PLL LOT możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+, lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java oraz zapewniających obsługę plików cookies,

2) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,

3) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

4) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768;

5) Połączenie ze Stroną internetową odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.

§ 6 [Odpowiedzialność]

1. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług w sposób naruszający przepisy prawa, Regulamin bądź dobre obyczaje.

2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, treści o charakterze marketingowych (spam), a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

3. PLL LOT ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Usługobiorcy, który:

 • wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 • narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje;
 • narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź dobre obyczaje.

4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji za pośrednictwem Strony internetowej, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

§ 7 [Ochrona danych osobowych i informacja handlowa]

1. Zasady przetwarzania przez PLL LOT danych osobowych Usługobiorcy zostały określone w dokumencie „Polityka prywatności”.

2. Usługobiorca może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, informacji o charakterze reklamowym i handlowym ("informacja handlowa"). Zgoda ta jest udzielana przez Usługobiorcę poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody na stronie www.lot.com. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego przesyłanego w ramach każdej informacji handlowej kierowanej do Usługobiorcy.

§ 8 [Reklamacje]

1.Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez PLL LOT należy zgłaszać na adres e-mail: problemy_techniczne@lot.pl lub pocztą na adres: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko Usługobiorcy,
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji Usługobiorcy,
 • adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
 • przedmiot reklamacji,
 • dokładny opis reklamowanej usługi,
 • przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.

5. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą przez PLL LOT w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

7. W przypadku bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz dostępnością Usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail: problemy_techniczne@lot.pl.

§ 9 [Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległość]

1. Umowa o świadczeniem usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem umów na odległość na zakup elektronicznego biletu lotniczego, usług dodatkowych związanych z przewozem pasażerskim oraz usług SHOP&MORE, które są zawierane na czas oznaczony na okres realizacji usługi przez PLL LOT.

2. Nie określa się minimalnego czasu trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z umowy z PLL LOT.

3. W związku z brzemieniem art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta, przy zakupie usług dotyczących pasażerskiego przewozu lotniczego, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a)-c) Regulaminu (zakup Elektronicznego Biletu Lotniczego, usług dodatkowych dotyczących przewozu lotniczego (usługi szyte na miarę) oraz Usług SHOP&MORE) Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

4. Z korzystania z Usług, o których mowa § 4  ust. 1 lit. d)-i) Regulaminu Usługobiorca może zrezygnować w każdym momencie, chyba że postanowienia załącznika, regulującego daną Usługę, stanowią inaczej. Z usługi utrzymywania konta Usługobiorcy w ramach Strony internetowej Usługobiorca może zrezygnować poprzez usunięcie konta. W przypadku usługi dostępu do newslettera Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z usługi poprzez link służący do wypisania się z bazy newsletterowej dostępny w każdym newsletterze LOT.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.lot.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

4. W razie zmiany Regulaminu oraz w przypadku Usługobiorców będących już stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z PLL LOT, w szczególności Usługobiorców zarejestrowanych, będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu lub Regulaminu po zmianach, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz art. 7a, 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).