Załącznik nr 2: Warunki usług dodatkowych LOT

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 1 kwietnia 2014 "Warunki usług dodatkowych LOT”

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki („Warunki usług dodatkowych”) określają zasady korzystania z usług dodatkowych świadczonych przez PLL LOT.

2. Niniejsze Warunki usług dodatkowych dotyczą rejsów międzynarodowych i krajowych obsługiwanych przez PLL LOT.

3. Usługi można nabyć na podróż obejmującą maksymalnie 4 odcinki, w rozumieniu Ogólnych warunków przewozu pasażerów i bagażu dostępnych na stronie internetowej www.lot.com na podstronie „Ogólne warunki przewozu”.


Definicje

1. Usługi dodatkowe/ Usługi szyte na miarę LOT („Usługi”) – dodatkowe, płatne usługi oferowane przez PLL LOT, które pasażer może wykupić wraz z biletem lotniczym.

2. Pasażer o specjalnych potrzebach („PSP”) – osoba wymagająca szczególnych warunków, pomocy i/lub urządzeń wnoszonych na pokład, w szczególności:

a) Osoby niepełnosprawne ruchowo („ONR”) oznaczają osoby, których mobilność podczas korzystania z transportu jest ograniczona ze względu na niepełnosprawność fizyczną (sensoryczną lub lokomotoryczną, trwałą lub tymczasową), niepełnosprawność intelektualną lub upośledzenie umysłowe lub jakąkolwiek inną przyczynę związaną z niepełnosprawnością lub wiekiem, a których sytuacja wymaga odpowiedniej pomocy i dostosowania do jej potrzeb z zakresu usług dostępnych dla wszystkich pasażerów;

b) Niemowlęta – dzieci do lat 2 podróżujące z osobą dorosłą;

c) Dzieci podróżujące samodzielnie („DPS”) – dzieci w wieku 2-12 lat podróżujące bez osoby dorosłej;

d) Pasażer o niestandardowych wymiarach („PNW”) – osoba, która ze względu na swoje wymiary, masę lub wysokość nie może siedzieć na pojedynczym miejscu w kabinie samolotu.


Mój Dodatkowy Bagaż

1. Mój dodatkowy bagaż to opłacana z góry Usługa nadbagażu, która umożliwia pasażerom wcześniejsze wykupienie dodatkowej sztuki bagażu w chwili rezerwacji w obniżonej cenie.

2. Wysokość opłat za Usługę Mój dodatkowy bagaż określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.

3. Usługa dotyczy wyłącznie jednej dodatkowej sztuki bagażu, który nie przekracza 23 kg i w przypadku którego suma wymiarów długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekracza 158 cm.

4. Usługę Mój Dodatkowy Bagaż Usługobiorca może wykupić najpóźniej 12 godzin przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.

5. W przypadku bagażu przekraczającego wskazane wymiary usługę nadbagażu można wykupić wyłącznie za pośrednictwem Call Centre PLL LOT, biura sprzedaży PLL LOT lub agentów na 24 godziny przed planowaną podróżą.

6. Obniżka wynosi 20% opłaty regularnej za bagaż, który nie przekracza 23 kg ani 158 cm (suma wymiarów: długość/szerokość/wysokość) dostępnej na stronie Nadbagaż.

7. Dla bagaży o wymiarach przekraczających wskazane powyżej wymiary 20 % zniżka nie obowiązuje.

8. Momentem zawarcia umowy na Usługę Mój Dodatkowy Bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.


Moje Ulubione Miejsce

 

1. Jeżeli pasażer nie jest pewny, czy kwalifikuje się jako PSP lub PNW, powinien skontaktować się z Call Centre.

2. Usługa wyboru miejsc umożliwia pasażerom wybór miejsca przed odlotem.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, usługa Moje Ulubione Miejsce jest odpłatna. Wysokość opłat określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.

4. Pasażerom podróżującym w klasach LOT Premium Class, LOT Business Class lub posiadający status HON i Senator w programie lojalnościowym Miles & More usługa Moje Ulubione Miejsce przysługuje w cenie biletu lotniczego.

5. Usługę Moje Ulubione Miejsce Usługobiorca może wykupić najpóźniej na 24 godziny przed odlotem za pośrednictwem Strony internetowej. Momentem zawarcia umowy na usługę Mój Dodatkowy Bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.

6. Miejsca nieprzydzielone w ramach Usługi wyboru miejsc będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich pasażerów po rozpoczęciu odprawy (zwykle 24 godziny przed planowanym odlotem).

7. Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie siedzący na miejscach w rzędach przy wyjściu ewakuacyjnym:

a) nie mogą kwalifikować się jako PSP, PNW ani podróżować ze zwierzętami w kabinie;

b) nie mogą kwalifikować się jako osoby, które ze względu na swój stan mogłyby utrudniać ewakuację innym pasażerom lub wykonywanie obowiązków załodze;

c) powinny mieć ukończone 18 lat, powinny umieć porozumiewać się w języku załogi (polskim lub angielskim), być w ogólnie dobrym stanie fizycznym, posiadać odpowiednią siłę i być w stanie pomóc przy nagłej ewakuacji samolotu w razie potrzeby po odpowiednim instruktażu załogi.

8. Pozostałe warunki dotyczące miejsc:

a) Pasażerowie kwalifikujący się jako PNW powinni zająć miejsca w rzędzie wielomiejscowym (z rozkładanymi podłokietnikami), w razie możliwości w pobliżu wyjścia z samolotu, ale nie w rzędzie ewakuacyjnym.

b) Niemowlęta muszą siedzieć w rzędzie, w którym dostępna jest dodatkowa maska tlenowa.

c) Jeżeli pasażer wybierze rząd przy wyjściu i nie spełnia wymogów związanych z takim miejscem wskazanych w pkt. 7 i 8 niniejszego rozdziału, wówczas zostanie mu przypisane inne miejsce. W takim przypadku nie należy się zwrot opłaty.


Mój ulubiony posiłek

1. Usługa Mój ulubiony posiłek umożliwia pasażerom podróżującym w klasie ekonomicznej na rejsach krótkiego i średniego zasięgu zakup posiłków oferowanych w ramach oferty posiłków przedpłaconych, zgodnie z ofertą prezentowaną na Stronie Internetowej.

2. Usługa obejmuje jedynie wybrane posiłki z oferty posiłków przedpłaconych.

3. Usługę można zamówić najpóźniej na 24godziny przed zaplanowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej na trasach z/do Warszawy, Katowic, Krakowa, Wrocławia. Z innych portów, czas jest wydłużony do 48 godzin.

4. Usługa Mój ulubiony posiłek jest odpłatna. Wysokość opłaty określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.

5. Momentem zawarcia umowy na usługę Mój ulubiony posiłek jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, zgodnie z cennikiem dostępnym za pośrednictwem Strony internetowej.

6. Dostępność Usługi jest ograniczona do liczby zamówień oznaczonej każdorazowo przy danym posiłku lub zestawie na Stronie Internetowej.

7. Napoje alkoholowe mogą być sprzedawane wyłącznie pasażerom, którzy ukończyli 18 roku życia lub w przypadku sprzedaży Usługi na rynkach zagranicznych pasażerom w wieku, który zgodnie z właściwymi przepisami danego kraju zezwala na sprzedaż takiemu pasażerowi alkoholu.

8. Przed wydaniem pasażerowi zakupionego alkoholu, personel pokładowy ma prawo poprosić pasażera o okazanie dokumentu tożsamości w celu zweryfikowania wieku pasażera.


Zamów na pokład posiłek klasy Premium

1. Usługa Zamów na pokład posiłek klasy Premium umożliwia pasażerom podróżującym w klasie ekonomicznej na rejsach dalekiego zasięgu podniesienie standardu posiłku z klasy ekonomicznej do klasy ekonomicznej Premium.

2. Usługa obejmuje standardowe posiłki oraz wybrane posiłki specjalne [muzułmańskie, dla diabetyków, bez zawartości laktozy, wegetariańskie (bez produktów nabiałowych), wegańskie, bezglutenowe].

3. Usługę można zamówić najpóźniej 12 godzin przed zaplanowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.

4. Usługa Zamów na pokład posiłek klasy Premium jest odpłatna. Wysokość opłat określa cennik dostępny za pośrednictwem Strony internetowej.

5. Momentem zawarcia umowy na usługę Zamów na pokład posiłek klasy Premium jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.

6. Usługa jest ograniczona do 10 zamówień na posiłek na każdy rejs dalekiego zasięgu, a po osiągnięciu tego limitu pasażerowie mogą nie mieć możliwości wykupienia Usługi.


Mój Dodatkowy Sprzęt

1. Usługa Mój Dodatkowy Sprzęt umożliwia wykupienie usługi przewozu sprzętu dodatkowego. Sprzęty dostępne w ramach usługi to: rower, sprzęt golfowy, do nurkowania, narciarski, snowboardowy, wędkarski oraz instrumenty muzyczne.

2. Przewóz sprzętu odbywa się w luku bagażowym. W przypadku, gdy Usługobiorca chce przewieźć sprzęt w kabinie pasażerskiej, należy skontaktować się z Call Centre w celu ustalenia możliwości przewozu takiego sprzętu w kabinie pasażerskiej i warunków tego przewozu.

3. Jeżeli podróż jest łączona z rejsem realizowanym przez innego przewoźnika, Usługę przewóz roweru należy wykupić bezpośrednio u tego przewoźnika.

W celu przewozu roweru muszą być spełnione łącznie wymogi dotyczące maksymalnej wagi oraz wymiarów. Maksymalna waga nie może przekroczyć 32 kg, zaś maksymalna suma wszystkich wymiarów nie może przekroczyć 130 x 30 x 70 [CM]. Podane wymiary dotyczą roweru z wymontowanym przednim kołem.

Rower powinien być zabezpieczony opakowaniem kartonowym, folią typu stretch lub być przewożony w przeznaczonej do przewozu rowerów walizce.

Niespełnienie powyższych wymogów dotyczących przewozu roweru, może skutkować odmową zaakceptowania sprzętu na rejs.

4. Jeżeli przewożony sprzęt nie znajduje się na liście sprzętów objętych usługą należy skontaktować się z Call Centre w celu ustalenia możliwości przewozu takiego sprzętu i warunków tego przewozu.

5. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu usługi (w liczbie lub w wadze) konieczne będzie poniesienie przez pasażera opłaty za nadbagaż. Opłata za nadbagaż może być uiszczona w Call Centre, biurach własnych PLL LOT oraz u agentów, według cennika wskazanego na Stronie internetowej oraz w biurach własnych PLL LOT i u agentów PLL LOT.

6. Maksymalna waga sprzętu dodatkowego nie może przekraczać 32 kg. Sprzęty cięższe mogą być przewożone jako cargo. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem Biura Cargo LOT CARGO (+48 22 606 7777).

7. W przypadku przewozu sprzętu o niestandardowych rozmiarach, tj. powyżej 23 kg lub o wymiarach których suma wymiarów wysokość, szerokość i głębokość przekracza 158 cm Usługobiorca każdorazowo powinien skontaktować się z Call Centre w celu potwierdzenia możliwości przewozu takiego sprzętu i warunków takiego przewozu.

8. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, usługa „Mój Dodatkowy sprzęt” jest odpłatna. Opłaty za sprzęt dodatkowy dostępne są na stronie: Sprzęt sportowy i dotyczą podróży w jedną stronę (lot w każdą stronę wymaga uiszczenia oddzielnej opłaty).

9. Jedna sztuka sprzętu dodatkowego może być przewożona bez konieczności ponoszenia opłaty, jeżeli jest ona przewożona w ramach dozwolonego limitu na bagaż rejestrowany.

10. Dla jednego zestawu sprzętu dodatkowego (np. 1 para nart + 1 para butów + kask spakowany osobno) obowiązuje jedna opłata.

11. Usługę można wykupić najpóźniej na 12 godzin przed planowanym odlotem za pośrednictwem Strony internetowej.

12. Momentem zawarcia umowy na odległość na usługę Mój dodatkowy bagaż jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.


Bagaż LOT Economy Saver

1. Pasażerowie, podróżujący według taryfy niezezwalającej na zabranie bezpłatnego bagażu rejestrowanego, zainteresowani przewozem takiego bagażu mają możliwość skorzystania z Usługi Bagaż LOT Economy Saver umożliwiającej zabranie takiego bagażu za dodatkową opłatą, według cennika zamieszczonego na stronie "O Bagażu".

2. Za drugą i każdą następną sztukę będą obowiązywały stawki jak za regularny nadbagaż.


Wstęp do Saloników Biznesowych LOT

1. Definicje

Saloniki Biznesowe LOT- Saloniki Biznesowe prowadzone przez PLL LOT na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

Strefa LOT Elite Lounge – wydzielona strefa Saloniku Biznesowego Polonez dedykowana dla pasażerów LOT Business Class rejsów dalekiego zasięgu oraz Uczestników programu MILES & MORE o statusie HON  oraz Senator a także posiadaczy kart Star Alliance Gold.

2. Warunki zakupu i korzystania z Usługi

a) Realizacja Usługi jest możliwa wyłącznie w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie im. F. Chopina w ramach rejsów realizowanych przez PLL LOT.

b) Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób dorosłych, które ukończyły 18 lat lub osób podróżujących pod opieką osoby dorosłej, która wykupiła Usługę.

c) Usługa dotyczy wyłącznie pasażerów, rozpoczynających podróż z Warszawy (WAW) i jest możliwa do realizacji w Salonikach Biznesowych LOT.

d) Usługa może być zrealizowana zgodnie ze strefami wydzielonymi w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie im. F. Chopina: wejście do Saloniku Biznesowego LOT „Polonez” jest możliwe dla pasażerów znajdujących się w strefie Schengen, a wejście do Saloniku Biznesowego LOT „Mazurek” dla pasażerów znajdujących się w strefie Non-Schengen.

e) Usługobiorca może wykupić Usługę wyłącznie jeśli posiada aktywną rezerwację i bilet PLL LOT.

f) Z jednej (1) zakupionej Usługi może korzystać wyłącznie jedna (1) osoba wskazana na rezerwacji.

g) Zakup usługi za pośrednictwem Strony internetowej jest możliwy wyłącznie przed zamknięciem odprawy.

h) Momentem zawarcia umowy na  świadczenie Usługi jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej, o którym mowa w pkt. 3b poniżej.

3. Płatność za Usługę

a) Usługa każdorazowo podlega opłacie z góry.

b) Wysokość opłat za Usługę określa cennik dostępny na stronie

4. Warunki wymiany lub zwrotu Usługi

a) Warunki wymiany lub zwrotu Usługi zostały uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w punkcie Zwrot Usług Dodatkowych.

5. Postanowienia dodatkowe

a) Szczegółowy opis Usługi dostępny jest na stronie.

b) Regulaminy korzystania z Saloników Biznesowych LOT, dostępne są na stronach:

- Salonik Polonez

- Salonik Mazurek

Usługi Fast track w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie

1. Warunki zakupu Usługi Fast Track

a) Realizacja Usługi Fast Track jest możliwa wyłącznie w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie im. F. Chopina w ramach rejsów wykonywanych przez PLL LOT.

b) Usługa Fast Track dotyczy wyłącznie pasażerów, rozpoczynających podróż z Warszawy (WAW).

c) Usługę Fast Track Usługobiorca może wykupić wyłącznie, jeśli posiada aktywną rezerwację i bilet PLL LOT.

d) Zakup Usługi Fast Track za pośrednictwem Strony internetowej jest możliwy wyłącznie do chwili zamknięcia odprawy.

e) Momentem zawarcia umowy na świadczenie Usługi Fast Track („Umowa”) jest moment otrzymania przez Usługodawcę opłaty za ww. Usługę, według cennika dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.

f) Szczegółowy opis Usługi Fast Track dostępny jest na stronie.

2. Płatność za Usługę Fast Track

a) Usługa Fast Track każdorazowo podlega opłacie z góry.

b) Wysokość opłat za Usługę Fast track określa cennik dostępny na stronie.

3. Warunki wymiany lub zwrotu

Warunki wymiany lub zwrotu Usługi Fast track zostały uregulowane w Załączniku nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, w punkcie Zwrot Usług Dodatkowych

Zwrot usług dodatkowych

a) Żadne płatne usługi dodatkowe zakupione za pośrednictwem Strony internetowej www.lot.com nie podlegają zwrotom.

b)Płatne usługi dodatkowe podlegają jedynie możliwości ponownego wykorzystania ich w terminie 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy) od momentu wystawienia dokumentu na daną usługę dodatkową po spełnieniu następujących warunków:

  • Usługa dodatkowa zostanie przypisana do tego samego Pasażera dla którego została uprzednio wystawiona,
  • Usługa dodatkowa będzie wykorzystana na tę samą trasę, do której została uprzednio przypisana,
  • Usługa dodatkowa zostanie wykorzystana w tej samej klasie podróży do której została uprzednio przypisana.