Załącznik 2b) Regulamin Extra Legroom Bidding

Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. z dnia 1 września 2023 r.

1. Pasażer uprawniony jest do złożenia spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie („Linie”) oferty wylicytowania miejsca z dodatkową przestrzenią („Extra Legroom Bidding”).

2. Oferty można składać wyłącznie w odniesieniu do wybranych lotów obsługiwanych przez Linie, pod warunkiem że Pasażer posiada ważny bilet Linii w klasie ekonomicznej na dany lot.

  Rezerwacje uprawnione do licytacji miejsca z dodatkową przestrzenią
LOT Economy Class Y, B, M, E, H, K, Q, T, S, V, W, L, U, O
  Rezerwacje nieuprawnione do licytacji miejsca z dodatkową przestrzenią
LOT Economy Class N, X
Dyskwalifikujące SSR UMNR, PETC, INFT, CHLD, DEPU, DEPA, INAD, BLND, DEAF, WCHR, WCHC, WCHS, MEDA, PETC, DEPU

3. Ofertę można założyć za pośrednictwem Strony internetowej poprzez przejście z linku znajdującego się w zakładce „Ulubione miejsce”, zgodnie z instrukcjami tam zamieszczonymi lub przez linki umieszczone w korespondencji mailowej z Pasażerem.

4. Pasażer składając Ofertę akceptuje, poprzez odznaczenie pola check box, że Oferta wiąże Pasażera od momentu jej złożenia do czasu przyjęcia przez Linie Oferty (okres związania ofertą). Linie poinformują Pasażera o przyjęciu lub nieprzyjęciu Oferty nie później niż na 23 godzin przed planowaną rozkładową godziną lotu.

5. Złożoną Ofertę można zmodyfikować lub anulować, o ile nie została jeszcze przyjęta przez Linie, jednak nie później niż 36 godzin przed rozkładową godziną wylotu, na co Linie niniejszym wyrażają zgodę.

6. Osoby składające Ofertę muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Oferta jest składana w imieniu innej osoby/osób, osoba składająca Ofertę powinna posiadać upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz danego pasażera.

7. Oferta złożona przez Pasażera w związku z rezerwacją dokonaną w Liniach i przedstawiona Liniom, uprawnia osobę lub osoby wskazane w Ofercie, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, do ubiegania się o miejsce z dodatkową przestrzenią. Jeżeli rezerwacja dotyczy więcej niż jednego podróżującego, oferta licytacji miejsca dotyczy każdego z tych podróżujących. Zaoferowana suma zostanie pomnożona przez liczbę osób, których dotyczy oryginalna rezerwacja. Przed podaniem danych dotyczących karty kredytowej Pasażerowi zostanie przedstawiona łączna kwota należna za Ofertę.

8. Przyznanie miejsca z dodatkową przestrzenią zależy od możliwości Linii, w szczególności dostępności miejsc w LOT Economy Class.

9. Do 23 godzin przed planowanym lotem Pasażer otrzyma wiadomość email z informacją, czy oferta Pasażera została przyjęta.

10. Jeżeli Oferta zostanie zaakceptowana przez Linie, Pasażer zobowiązany jest do zapłaty kwoty zaproponowanej w Ofercie, z zastrzeżeniem ustępów 13 i 14 poniżej.

11. Jeżeli Linie przyjmą Ofertę, karta kredytowa Pasażera zostanie obciążona pełną kwotą niezwłocznie po przyjęciu Oferty, a Linie przyznają miejsce z dodatkową przestrzenią każdemu podróżującemu uwzględnionemu w pierwotnej rezerwacji Pasażera. Łączna naliczona suma będzie uwzględniała wszelkie ewentualne należne z góry podatki i opłaty z tytułu Extra Legroom Bidding. W przypadku przyjęcia Oferty, Pasażer otrzyma wiadomość email. Nowe, przypisane miejsce będzie znajdować się na karcie pokładowej. Przyznanego przez Linie miejsca z dodatkowa przestrzenią nie można cedować ani przenosić, w całości ani w części, na inną osobę lub lot, o ile art. 7 niniejszych Warunków nie stanowi inaczej.

12. Jeżeli Linie nie przyjmą Oferty Pasażera, o czym Linie poinformują Pasażera wiadomością email, karta kredytowa Pasażera nie zostanie obciążona, Oferta licytacji nie zostanie dokonana, a Pasażer zachowa pierwotny bilet bez dodatkowych kosztów.

13. W przypadku gdy Linie odwołają lot i zmienią rezerwacje Pasażera na inny lot, wszelkie Oferty złożone w odniesieniu do pierwotnej rezerwacji mogą zostać przeniesione, na nowy lot (nowe loty), każdorazowo pod warunkiem dostępności miejsc w klasie LOT Economy Class. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, brakuje miejsc do zrealizowania Oferty Pasażera (o ile pierwotna Oferta Pasażera została przyjęta), wszelkie kwoty zapłacone przez Pasażera za Ofertę zostaną zwrócone na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za licytowane miejsce z dodatkową przestrzenią. Jeżeli rezerwacja zostanie zmieniona na lot obsługiwany przez linie lotnicze inne niż Linie, Oferta nie zostanie przeniesiony na lot obsługiwany przez inne linie lotnicze. W takim przypadku wszelkie kwoty uiszczone przez Państwa na poczet licytacji miejsca z dodatkową przestrzenią zostaną zwrócone na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Ofertę zgodnie z powyższymi zasadami.

14. Po przyjęciu Oferty przez Linię nie ma możliwości dokonania zwrotu ani wymiany miejsca z dodatkową przestrzenią, chyba że nastąpiła jedna z poniższych okoliczności:

  • Odwołany został lot, na który Oferta Pasażera została przyjęta.
  • Odwołany został lot, na który Oferta Pasażera została przyjęta, a Linie przebookowały lot na inny, ale do klasy odpowiadającej pierwotnej rezerwacji Pasażera.
  • Oferta Pasażera została przyjęta i Pasażer uzyskał miejsce z dodatkową przestrzenią, ale nie przyznano Pasażerowi miejsca w LOT Economy Class z przyczyn leżących po stronie Linii, w tym między innymi wskutek zmiany typu samolotu, opóźnienia lotu tranzytowego, przez który Pasażer spóźnił się na lot, jednak z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Pasażera, w tym między innymi podjęcia przez Pasażera decyzji o zmianie rezerwacji lub spóźnienia się na lot.

W przypadku zwrotu, kwota uiszczona z tytułu licytacji miejsca z dodatkową przestrzenią zostanie zwrócona na kartę kredytową wykorzystaną do zapłaty za Ofertę.

15. Zwroty środków na kartę kredytową będą dokonywane w walucie, w której zapłacono za licytację miejsca z dodatkową przestrzenią.

16. Po uzyskaniu miejsca z dodatkową przestrzenią, warunki podróży dla pierwotnie zakupionego biletu pozostają w mocy. Dotyczy to między innymi: warunków anulacji i zwrotu biletu, opłat za zmianę rezerwacji, limitów bagażowych i zasady dotyczących naliczania mil.

17. Linie nie gwarantują przydziału konkretnych miejsc Pasażerom, których Oferty zostaną przyjęte i którym przyznano miejsce z dodatkową przestrzenią.

18. Niniejsze Warunki podlegają przepisom polskiego prawa.

19. Do niniejszych Warunków zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., dostępne w zakładce „Regulacje”.