Warunki Usługi ''LOT Upgrade Licytacja''

Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLL LOT S.A. z dnia 11 marca 2024 r.

1. Pasażer jest uprawniony do złożenia PLL LOT oferty w zakresie podwyższenia standardu podróży (dalej „Oferta LOT Upgrade Licytacja”) na połączenie PLL LOT, na które ma już zakupiony bilet lotniczy w klasie LOT Economy Class lub LOT Premium Economy, według następujących zasad:

 • z LOT Economy Class, w której został wykupiony pierwotnie bilet lotniczy, do klasy LOT Business Class,
 • z LOT Premium Economy, w której został wykupiony pierwotnie bilet lotniczy, do LOT Business Class,
 • z LOT Economy Class, w której został wykupiony pierwotnie bilet lotniczy, do LOT Premium Economy.

2. Oferty LOT Upgrade Licytacja można składać wyłącznie w odniesieniu do wybranych połączeń obsługiwanych przez PLL LOT i na połączenie PLL LOT, na które ma już wykupiony bilet lotniczy w klasie LOT Economy Class lub LOT Premium Economy.

 

Klasa

Klasy rezerwacyjne uprawnione do Upgradeu

LOT Premium Economy

P, A, R

LOT Economy Class

Y, B, M, E, H, K, Q, T, S, V, W, L, U, O

3. Ofertę LOT Upgrade Licytacja można złożyć za pośrednictwem Strony internetowej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „LOT Upgrade”, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

4. Składając Ofertę LOT Upgrade Licytacja Pasażer akceptuje, że Oferta LOT Upgrade Licytacja wiąże Pasażera od momentu jej złożenia do czasu jej przyjęcia przez PLL LOT. PLL LOT poinformuje Pasażera w drodze wiadomości mailowej o przyjęciu lub nieprzyjęciu Oferty Upgrade najpóźniej na 23 godzin przed planowaną rozkładową godziną lotu, którego dotyczy Oferta LOT Upgrade Licytacja.

5. Przyjęcie Oferty LOT Upgrade Licytacja przez PLL LOT zależy od dostępności miejsc w samolocie w wyższej klasie, której dotyczy Oferta LOT Upgrade Licytacja.

6. Oferta LOT Upgrade Licytacja może zostać zmodyfikowana lub anulowana przez Pasażera do czasu jej przyjęcia przez PLL LOT.

7. Jeżeli pierwotna rezerwacja obejmuje więcej niż jedną osobę, Oferta LOT Upgrade Licytacja dotyczy wszystkich osób wskazanych w pierwotnej rezerwacji.

8. Jeżeli Oferta LOT Upgrade Licytacja jest składana przez Pasażera w imieniu innej osoby/osób, Pasażer powinien dysponować stosownym upoważnieniem do działania w imieniu i na rzecz danej osoby/osób.

9. W przypadku, gdy Oferta LOT Upgrade Licytacja dotyczy więcej niż jednej osoby zaoferowana przez Pasażera kwota jednostkowa za Upgrade zostanie pomnożona przez liczbę osób, których dotyczy pierwotna rezerwacja. Pasażer otrzyma informację o łącznej kwocie należnej za Upgrade dla wszystkich osób.

10. Złożenie Oferty LOT Upgrade Licytacja i jej przyjęcie przez PLL LOT oznacza rezygnację przez Pasażera z realizacji na danym rejsie wcześniej zakupionej Usługi Moje Ulubione miejsce, która z powodów obiektywnych nie będzie mogła zostać zrealizowana w klasie wyższej i PLL LOT nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Pasażera kosztów związanych z jej zakupem. W takiej sytuacji Pasażer ma jednak możliwość realizacji zakupionej Usługi Moje Ulubione miejsce podczas innego lotu w terminie 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy) od momentu wystawienia dokumentu na Usługę pod warunkiem, że:

 • Usługa będzie realizowana przez Pasażera, dla którego została pierwotnie wykupiona;
 • Usługa będzie dostępna i możliwa do zrealizowania podczas lub w związku z nowym rejsem.

W przypadku wcześniej zakupionych przez Pasażera Usług Fast Track, Business Lounge, czy Posiłek klasy Premium, które są dostępne w klasach wyższych bez opłat, PLL LOT nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Pasażera kosztów związanych z ich zakupem przed zakupem Upgrade i jego akceptacji przez PLL LOT.

11. Przyjęcie Oferty LOT Upgrade Licytacja przez PLL LOT nie powoduje zmiany warunków taryfy dla pierwotnie zakupionego biletu lotniczego w zakresie: warunków anulacji i zwrotu biletu, opłat za zmianę rezerwacji, limitów bagażowych. Warunki te pozostają takie same jak dla pierwotnie zakupionego biletu lotniczego w klasie LOT Economy lub LOT Premium Economy.

12. W przypadku przyjęcia Oferty LOT Upgrade Licytacja przez PLL LOT Pasażer jest zobowiązany do zapłaty kwoty zaproponowanej w Ofercie LOT Upgrade Licytacja. Karta kredytowa Pasażera zostanie obciążona na kwotę wskazaną w Ofercie LOT Upgrade Licytacja. W przypadku, gdy Oferta dotyczy więcej niż jednej osoby zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 9 niniejszych Warunków. Łączna suma za Upgrade będzie uwzględniała wszelkie ewentualne należne z góry podatki i opłaty z tytułu Upgrade.

13. W przypadku przyjęcia Oferty LOT Upgrade Licytacja przez PLL LOT, Pasażer otrzyma od PLL LOT dwie wiadomości mailowe. W pierwszej zostanie poinformowany, że Oferta LOT Upgrade Licytacja została przyjęta i że Upgrade został przyznany, a druga będzie zawierała nowy bilet lotniczy.

14. Przyznany Upgrade może zostać zrealizowany wyłącznie przez Pasażera lub osoby wskazane w pierwotnej rezerwacji i wyłącznie na połączenie lotnicze PLL LOT, na które został zakupiony pierwotnie bilet lotniczy i nie można zostać przeniesiony w całości ani w części na inną osobę lub na inne połączenie lotnicze niż to, na które został zakupiony pierwotnie bilet lotniczy z zastrzeżeniem pkt 18 poniżej.

15. W przypadku, gdy Oferta LOT Upgrade Licytacja nie zostanie przyjęta przez PLL LOT, o czym Pasażer zostanie poinformowany w wiadomości mailowej, karta kredytowa Pasażera nie zostanie obciążona i Pasażer zachowa pierwotnie zakupiony bilet lotniczy oraz usługi dodatkowe wykupione przed złożeniem i przyjęciem Oferty LOT Upgrade Licytacja.

16. Upgrade nie podlega zwrotom lub wymianie, jeżeli skorzystanie z zakupionej Usługi nie będzie możliwe z przyczyn zależnych od Pasażera lub osoby/osób objętych pierwotną rezerwacją. 

17. W przypadku, gdy skorzystanie z zakupionego Upgrade nie będzie możliwe z przyczyn zależnych od Pasażera lub osoby/osób objętych pierwotną rezerwacją, Pasażer ma możliwość zrealizowania innych zakupionych Usług Dodatkowych, w tym Usługi Moje Ulubione miejsce, Fast Track, Business Lounge, czy Posiłek klasy Premium podczas lub w związku z nowym rejsem w terminie 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy) od momentu wystawienia dokumentu na daną Usługę Dodatkową pod warunkiem, że:

 • Usługa będzie realizowana przez Pasażera, dla którego została pierwotnie wykupiona;
 • Usługa będzie dostępna i możliwa do zrealizowania podczas lub w związku z nowym rejsem.

18. PLL LOT dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez Pasażera za Upgrade w przypadku, gdy wystąpi jedna z poniższych okoliczności zależnych od PLL LOT:

 • lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany;
 • lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot, ale do klasy pierwotnej rezerwacji;
 • lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot obsługiwany przez innego przewoźnika;
 • realizacja Upgrade nie jest możliwa między innymi wskutek zmiany typu samolotu, opóźnienia lotu tranzytowego, który spowodował, że Pasażer spóźnił się na lot objęty Upgrade.

19. W przypadku, gdy z powodu okoliczności zależnych od PLL LOT lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot, Oferta Upgrade złożona w odniesieniu do pierwotnej rezerwacji może zostać zrealizowana podczas nowego lotu, jednakże pod warunkiem dostępności miejsc w wyższych klasach, których dotyczy Oferta LOT Upgrade Licytacja. W przypadku braku dostępności miejsc w  wyższych klasach na nowym locie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 18 lit b/ niniejszych Warunków.

20. W przypadku zwrotu kwoty uiszczonej za LOT Upgrade Licytacja zostanie ona zwrócona na kartę kredytową Pasażera, która została użyta do zapłaty za Upgrade. Zwrot zostanie dokonany w walucie, w której zapłacono za Upgrade.

21. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego.

22. Do niniejszych Warunków zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., dostępne w zakładce „Regulacje”.