Warunki usługi LOT Upgrade

1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia PLL LOT oferty w zakresie podwyższenia standardu podróży (dalej „Oferta Upgrade”) na połączenie PLL LOT, na które ma już zakupiony bilet lotniczy w klasie LOT Economy Class lub LOT Premium Economy, według następujących zasad:

  • z LOT Economy Class, w której został wykupiony pierwotnie bilet lotniczy, do klasy LOT Business Class,
  • z LOT Premium Economy, w której został wykupiony pierwotnie bilet lotniczy, do LOT Business Class,
  • z LOT Economy Class, w której został wykupiony pierwotnie bilet lotniczy, do LOT Premium Economy.

2. Oferty Upgrade można składać wyłącznie w odniesieniu do wybranych połączeń obsługiwanych przez PLL LOT i na połączenie PLL LOT, na które ma już wykupiony bilet lotniczy w klasie LOT Economy lub LOT Premiou Economy.

 

Klasa

Klasy rezerwacyjne uprawnione do Upgradeu

LOT Premium Economy

P, A, R

LOT Economy Class

Y, B, M, E, H, K, Q, T, S, V, W, L, U, O

3. Ofertę Upgrade można założyć za pośrednictwem Strony internetowej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „LOT Upgrade”, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

4. Składając Ofertę Upgrade Usługobiorca akceptuje, że Oferta Upgrade wiąże Usługobiorcę od momentu jej złożenia do czasu jej przyjęcia przez PLL LOT. PLL LOT poinformuje Usługobiorcę w drodze wiadomości mailowej o przyjęciu lub nieprzyjęciu Oferty Upgrade najpóźniej na 23 godzin przed planowaną rozkładową godziną lotu, którego dotyczy Oferta Upgrade.

5. Przyjęcie Oferty Upgrade przez PLL LOT zależy od dostępności miejsc w samolocie w wyższej klasie, której dotyczy Oferta Upgrade.

6. Oferta Upgrade może zostać zmodyfikowana lub anulowana przez Usługobiorcę do czasu jej przyjęcia przez PLL LOT.

7. Jeżeli pierwotna rezerwacja obejmuje więcej niż jedną osobę, Oferta Upgrade dotyczy wszystkich osób wskazanych w pierwotnej rezerwacji.

8. Jeżeli Oferta Upgrade jest składana przez Usługobiorcę w imieniu innej osoby/osób, Usługobiorca powinien dysponować stosownym upoważnieniem do działania w imieniu i na rzecz danej osoby/osób.

9. W przypadku, gdy Oferta Upgrade dotyczy więcej niż jednej osoby zaoferowana przez Usługobiorcę kwota jednostkowa za Upgrade zostanie pomnożona przez liczbę osób, których dotyczy pierwotna rezerwacja. Usługobiorca otrzyma informację o łącznej kwocie należnej za Upgrade dla wszystkich osób.

10. Złożenie Oferty Upgrade i jej przyjęcie przez PLL LOT oznacza rezygnację przez Usługobiorcę z wcześniej zakupionych usług dodatkowych takich jak: Moje Ulubione miejsce, które z powodów obiektywnych nie będą mogły zostać zrealizowane w klasie wyższej i PLL LOT nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Usługobiorcy kosztów związanych z ich zakupem. W przypadku wcześniej zakupionych przez Usługobiorcę usług typu Fast Track, Business Lounge, czy Posiłek klasy Premium, które są dostępne w klasach wyższych bez opłat, PLL LOT nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Usługobiorcy kosztów związanych z ich zakupem przed złożeniem Oferty Upgrade i jej przyjęciem przez PLL LOT.

11. Przyjęcie Oferty Upgrade przez PLL LOT nie powoduje zmiany warunków taryfy dla pierwotnie zakupionego biletu lotniczego w zakresie: warunków anulacji i zwrotu biletu, opłat za zmianę rezerwacji, limitów bagażowych. Warunki te pozostają takie same jak dla pierwotnie zakupionego biletu lotniczego w klasie LOT Economy lub LOT Premium Economy.

12. W przypadku przyjęcia Oferty Upgrade przez PLL LOT Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty kwoty zaproponowanej w Ofercie Upgrade. Karta kredytowa Usługobiorcy zostanie obciążona na kwotę wskazaną w Ofercie Upgrade. W przypadku, gdy Oferta dotyczy więcej niż jednej osoby zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 9 niniejszych Warunków. Łączna suma za Upgrade będzie uwzględniała wszelkie ewentualne należne z góry podatki i opłaty z tytułu Upgrade.

13. W przypadku przyjęcia Oferty Upgrade przez PLL LOT, Usługobiorca otrzyma od PLL LOT dwie wiadomości mailowe. W pierwszej zostanie poinformowany, że Oferta Upgrade została przyjęta i że Upgrade został przyznany, a druga będzie zawierała nowy bilet lotniczy.

14. Przyznany Upgrade może zostać zrealizowany wyłącznie przez Usługobiorcę lub osoby wskazane w pierwotnej rezerwacji i wyłącznie na połączenie lotnicze PLL LOT, na które został zakupiony pierwotnie bilet lotniczy i nie można zostać przeniesiony w całości ani w części na inną osobę lub na inne połączenie lotnicze niż to, na które został zakupiony pierwotnie bilet lotniczy z zastrzeżeniem pkt 18 poniżej.

15. W przypadku, gdy Oferty Upgrade nie zostanie przyjęta przez PLL LOT, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w wiadomości mailowej, karta kredytowa Usługobiorcy nie zostanie obciążona i Usługobiorca zachowa pierwotnie zakupiony bilet lotniczy oraz usługi dodatkowe wykupione przed złożeniem i przyjęciem Oferty Upgrade.

16. Po przyjęciu Oferty Upgarde przez PLL LOT zwrot lub wymiana Upgrade z przyczyn zależnych od Usługobiorcy lub osoby/osób objętych pierwotną rezerwacją nie jest możliwa.

17. PLL LOT dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę za Upgrade w przypadku, gdy wystąpi jedna z poniższych okoliczności zależnych od PLL LOT:

  • lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany;
  • lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot, ale do klasy pierwotnej rezerwacji Usługobiorcy;
  • lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot obsługiwany przez innego przewoźnika;
  • realizacja Upgrade nie jest możliwa między innymi wskutek zmiany typu samolotu, opóźnienia lotu tranzytowego, który spowodował, że Usługobiorca spóźnił się na lot objęty Upgrade.

18. W przypadku, gdy z powodu okoliczności zależnych od PLL LOT lot, którego dotyczy Upgrade został odwołany i PLL LOT dokonał przebookowania na inny lot, Oferta Upgrade złożona w odniesieniu do pierwotnej rezerwacji może zostać zrealizowana podczas nowego lotu, jednakże pod warunkiem dostępności miejsc w wyższych klasach, których dotyczy Oferta Upgrade. W przypadku braku dostępności miejsc w  wyższych klasach na nowym locie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 17 lit b/ niniejszych Warunków.

19. W przypadku zwrotu kwoty uiszczonej za Upgrade zostanie ona zwrócona na kartę kredytową Usługobiorcy, która została użyta do zapłaty za Upgrade. Zwrot zostanie dokonany w walucie, w której zapłacono za Upgrade.

20. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego.

21. Do niniejszych Warunków zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przewozu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., dostępne w zakładce „Regulacje”.